Jeff Bezos pora­zil Elona Muska. Má prvú zno­vu­pou­ži­teľnú raketu!

Rudolf Nečas / 24. novembra 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Blue Ori­gin zaobe­ra­júca sa súkrom­nými letmi do ves­míru, ria­dená zakla­da­te­ľom Ama­zonu Jef­fom Bez­o­som v uto­rok ozná­mila, že ich rakete New She­pard sa po lete poda­rilo úspešne pri­stáť na Zem. To z nej robí prvú raketu, kto­rej sa poda­rilo jemne pri­stáť po lete do ves­míru.

Tiež to zna­mená, že Blue Ori­gin pora­zil Spa­ceX v závode, kto vyrobí prvú zno­vu­pou­ži­teľnú raketu. Spo­loč­nosť Spa­ceX vedená Elo­nom Mus­kom sa sna­žila so svo­jou rake­tou Fal­con 9 jemne pri­stáť za uply­nulý rok, zatiaľ však neús­pešne.

Rakety boli vždy postrá­da­teľné. Už nie. Teraz je na našej štar­to­va­cej plo­che v západ­nom Texase bez­pečne ulo­žená najv­zác­nej­šia beš­tia, pou­žitá raketa,“ pove­dal Bezos vo vyhlá­sení.

V súčas­nej dobe sú všetky rakety po lete do ves­míru buď zni­čené, alebo opus­tené po štarte. Je to dizajn, ktorý výrazne zvy­šuje náklady letov do ves­míru, pre­tože pre každý ďalší štart musí byť posta­vená úplne nová raketa. Súkromné spo­loč­nosti pre­vádz­ku­júce lety do ves­míru hľa­dali spô­soby, ako zachrá­niť časti svo­jich rakiet po štarte tak, aby ich mohli pou­žiť znovu, čo zni­žuje výrobné náklady. Avšak, nikomu sa to nepo­da­rilo — až dote­raz.

Blue Ori­gin spolu s ozná­me­ním vydal video, zachy­tá­va­júce tes­to­vací let rakety. Video má nádych inten­zív­neho hol­ly­wo­od­skeho akč­ného filmu a zahŕňa sku­točné zábery spo­jené s počí­ta­čo­vou ani­má­ciou pre zobra­ze­nie rakety vo ves­míre. Uka­zuje ako New She­pard stúpa do výšky 100,5 kilo­metra — alebo subor­bi­tál­neho pries­toru — čo je miesto, kde sa odpojí kap­sula s posád­kou. Ak by na palube kap­sule boli ľudia, pred­tým než spadne späť na Zem , zažili by štyri minúty betia­žo­vého stavu. Kap­sula s posád­kou je navr­hnutá tak, aby s budú­cimi ces­tu­jú­cimi pri­stála bez­pečne pomo­cou sku­piny padá­kov.

Ale hlavný trup, kde sídli väč­šina paliva a moto­rov rakety, je navr­hnutý pre iný typ mäk­kého pri­stá­tia. New She­pard pou­žíva tech­niku ktorá zahŕňa opä­tovné zaži­hnu­tie moto­rov rakety počas toho, ako trup padá späť na Zem. Motory sa pou­ží­vajú na ovlá­da­nie zostupu rakety, pomá­hajú ju spo­ma­liť a udr­žať v zvis­lej polohe tak, aby ver­ti­kálne pri­stála. Je to podobný sys­tém, akým chce Spa­ceX pri­stáť so svo­jou Fal­con 9 rake­tou.

Ale vyzerá to, že vzťahy medzi spo­loč­nos­ťami nie sú vôbec napäté. Elon Musk cez Twit­ter zag­ra­tu­lo­val Jef­fovi Bez­o­sovi a tímu Blue Orbit ale hneď na to pri­po­me­nul, že medzi rake­tami New She­pard a Fal­con 9 je bada­teľný roz­diel.

Fal­con 9 je navr­hnutá pre vyná­ša­nie nákladu do spod­nej obež­nej dráhy Zeme, zatiaľ čo New She­pard dokáže dopra­viť ces­tu­jú­cich len do subor­bi­tál­neho pries­toru. Objekty v subor­bi­tál­nej dráhe sú stále vo ves­míre, ale nedo­kážu uro­biť plný obeh okolo Zeme a nako­niec padnú späť na povrch.

Kaž­do­pádne je pri­stá­tie rakety New She­pard veľ­kým kro­kom vpred a vďaka viac krát pou­ži­teľ­ným rake­tám sa snáď čoskoro zní­žia náklady na ves­mírne lety a možno sa raz každý bude môcť pozrieť na Zem z toho neko­nečna.

Zdroj: theverge.com
Pridať komentár (0)