Jello Shot: Slo­ven­ské alko­ho­lové žela­tíny sú naj­nov­ším party hitom

Richard Bednár / 22. februára 2016 / Rozhovory

Prvý krát som sa s Ale­xan­drom stre­tol s malej kaviarni. Pri­nie­sol mi nie­koľko sho­tov a s nad­še­ním mi o nich hodinu roz­prá­val. Vtedy som si pove­dal, že vám tohto šikov­ného cha­lana musím pred­sta­viť.

Exis­tu­jete na trhu už viac než rok. Ako sa darí?
Na trhu sme od ofi­ciál­neho spus­te­nia necelé 4 mesiace, aj keď je pravda, že kolo­toč okolo vyba­ve­nia všet­kého potreb­ného začal už pred vyše rokom a pol.
Mali sme cel­kom šťas­tie, že sme stihli pod­chy­tiť decem­ber, kedy firmy robili via­nočné a kon­co­ročné párty a náš pro­dukt sa im na tieto podu­ja­tia hodil. Momen­tálne sme na vlne ple­so­vej sezóny.

Ako rea­gujú na shoty kli­enti?
Ako prvé ich zaujme vizuál. Naša ponuka je široká a náj­deš v nej shoty, ktoré sú určené na honos­nej­šie párty, svadby, skrátka tam, kde majú byť ozdo­bou.
V takomto prí­pade upúta najmä ich pre­zen­tá­cia, ako naprí­klad shot, ktorý je v kôre mesia­čika cit­róna alebo “zamrz­nutá” jahoda, či čerešňa, ktorá je v nehyb­nom šam­pan­skom.
Na dru­hej strane mys­líme aj na šia­le­nej­šie a uvoľ­ne­nej­šie párty, kde ponú­kame rôzne formy oba­lov, ako naprí­klad injek­cie, či pikan­tnej­šie kúsky určené najmä na dám­sku roz­lúčku so slo­bo­dou.
Čo sa týka reak­cie na chuť, tak sme si všimli, že muži majú rad­šej hor­kej­šie chute a ženy viac pre­fe­rujú slad­šiu chuť. Inač je to čisto o pre­fe­ren­cií prí­chute drinku.

3220d0c35fcd641c0b72a2b829393627

Aké typy drin­kov ponú­kaš?
Momen­tálne ponú­kame 10 prí­chutí. Jedná sa o najob­ľú­be­nej­šie kla­siky (cos­mo­po­li­tan, lemon drop, scre­wd­ri­ver, gin tonic, mojito, cuba libre, sil­ver tequ­ila, gold tequ­ila, pea­rum a šam­pan­ské). Už teraz veľmi radi vyho­vieme špe­ciál­nym požia­dav­kám kli­en­tov a pri­pra­víme v želé forme aký­koľ­vek drink.

Aké rôzne tvary sa dajú z Jello Shot vyro­biť?
V tomto sme tak­tiež fle­xi­bilní. Momen­tálne zo zau­jí­ma­vej­ších tva­rov ponú­kame už spo­mí­nané želé v cit­róne, či poma­ranči alebo sme mali špe­ciálnu edí­ciu v tvare postáv zo Star Wars pri prí­le­ži­tosti pre­mi­éry sied­mej epi­zódy. Vieme sa pris­pô­so­biť nie­len tva­rom, ale aj far­bou. Naprí­klad na via­noč­nej párty Tv JOJ sme mali všetky drinky v zlato-čer­ve­nej kom­bi­ná­cii. Na Valen­tína plá­nu­jeme želé v tvare srdie­čok, na Veľkú noc zas pri­pra­víme vajíčka, no a v lete sa tešíme na výrobu želé čer­ve­ného melóna.

Jello shot je žela­tína. Ako sa správne kon­zu­muje?
Závisí len od obalu, v kto­rom si ju objed­náš. Buď potre­bu­ješ lyžičku a vychut­náš si ju ako dezert, alebo svoj jello shot zješ zo špe­ciál­neho obalu a vieš ho skon­zu­mo­vať priamo bez potreby čoho­koľ­vek iného.

7d066844e73e0de7db0f3b9d6a5f69c3

Pre­nesme sa na začia­tok. Ako vám napadlo začať pod­ni­kať so žela­tí­nou?
Pod­ni­kať sme s man­žel­kou chceli už dlh­šiu dobu, ale nemali sme správny pro­dukt. V jeden deň poze­rala jej najob­ľú­be­nej­šiu late night sho­wku v USA- Tonight show with Jimmy Fal­lon, kde sa Jimmy v roz­ho­vore s Jen­ni­fer Lawrence zabá­vali na tom, ako sa na jed­nej after­party roz­bili z jello sho­tov. Trend žela­tí­no­vých alko­ho­lo­vých drin­kov v Ame­rike nám bol známy a preto sme to chceli vyskú­šať konečne aj my, zis­tili sme však, že u nás takáto mož­nosť neexis­tuje. Nedalo nám to a po dlh­šom uva­žo­vaní a pries­kume sme sa roz­hodli, že práve toto je náš pro­dukt, s kto­rým začneme pod­ni­kať.

Čo bolo pri začiat­koch naj­ťaž­šie?
Naj­ťaž­šie bolo zís­kať všetky potrebné povo­le­nia a odpo­vede na naše otázky, ktoré sa postupne vyná­rali. Keďže sme chceli mať všetko pri­pra­vené pred spus­te­ním nášho e-shopu, tak sme strá­vili veľmi veľa času štú­diom práv­nych pred­pi­sov a beha­ním po úra­doch.

Mali ste pred­tým s man­žel­kou skú­se­nosti v gas­tro­nó­mii?
Iba zo strany kon­zu­men­tov :) Ani sme si vopred neuve­do­mo­vali koľko s tým bude roboty, čo je v koneč­nom dôsledku dobre. Keby sme vedeli, čo nás čaká určite by sme nemali toľko elánu :) Ale pozi­tí­vom je, že prí­padná kon­ku­ren­cia si musí prejsť presne tým istým.

dcc61aa2e3dbb3dfd8c1ae0643e03e01

Aké je to pod­ni­kať s man­žel­kou?
Prek­va­pivo si nele­zieme na nervy :) Máme to skvelé v tom, že sa dopĺňame. Ja mám na sta­rosti sales a par­tners­hips. Žofka je skôr výkonná zložka, vyrába poc­tivo naše pro­dukty, stará sa o finan­cie a admi­ni­stra­tívu. No a potom máme veci, ktoré nám idú naj­lep­šie spo­ločne, a to najmä rie­še­nie mar­ke­tingu a plá­no­va­nie.

Ako vytvá­rate nové drinky?
Treba byť vždy nie­čím inšpi­ro­vaný. Buď chceme vypus­tiť von nový drink kvôli jeho zlo­že­niu, alebo farbe, či tvaru. Naprí­klad na kon­co­ročnú Lidl party s upír­skou tema­ti­kou sme pri­pra­vili želé vo farbe krvi.
Naj­nov­šie sme sa nechali inšpi­ro­vať kli­entmi, ktorí sa nás stále čas­tej­šie pýtali na nealko ver­ziu jello sho­tov. Najb­liž­šie sa tým pádom stáva našim väč­ším pro­jek­tom spus­te­nie nealko edí­cie, ktorá zaujme nie­len dospe­lých absti­nen­tov a vodi­čov, ale aj deti :)

Hovorí sa, že na Slo­ven­sku pri pod­ni­kaní mladý člo­vek často narazí na byrok­ra­ciu. Aká je vaša skú­se­nosť?
Nevyhli sme sa tomu ani my. Nie­ktoré požia­davky, ktoré sme museli spl­niť nás prek­va­pili. Naj­hor­šie bolo však čaka­nie na odpo­vede z úra­dov, kde majú 30 dňovú lehotu na vyjad­re­nie. Keď ti po 30 dňoch príde odpo­veď, že vo výrobni potre­bu­ješ doin­šta­lo­vať tre­tie umý­vadlo, tak to poteší :)

ef729ceb1514c565d97f03038c29d822

Keď sa tak obzrieš za seba. Neľu­tu­ješ, že ste začali pod­ni­kať?
Určite nie. Jello Shot už teraz pova­žu­jeme za skvelú skú­se­nosť v pod­ni­kaní. Ako pozi­tí­vum vní­mame to, že sme pánmi nášho času a len naša šikov­nosť roz­ho­duje o tom, ako veľmi sa bude dariť Jello Shotu. Na dru­hej strane je to stála neis­tota, keďže nemáme nič garan­to­vané a každú objed­návku si musíme od jej zís­ka­nia až po jej odo­vzda­nie riadne odpra­co­vať.

Kde sa vidíte o pár rokov? Plá­nu­jete expor­to­vať do oko­li­tých kra­jín? Alebo roz­ší­riť sor­ti­ment aj o žela­tí­nové jedlá? Naprí­klad zákusky?
Momen­tálne je našou pri­ori­tou Slo­ven­sko, kde chceme dosiah­nuť, aby sa Jello Shot stal bež­nou súčas­ťou osláv, párty a even­tov, ako je tomu v USA. Následne by sme samoz­rejme chceli pro­dukty dostať aj mimo Slo­ven­ska, najmä do Prahy a Viedne.
Sor­ti­ment už teraz roz­ši­ru­jeme keď vycí­time, že v našej ponuke niečo chýba. Zatiaľ sa držíme motta, že roz­ho­duje kva­lita a nie kvan­tita. Určite však chceme, aby naša ponuka bola vždy aktu­álna a atrak­tívna. Vždy sa treba pris­pô­so­bo­vať aktu­ál­nej sezóne a tren­dom.

Pridať komentár (0)