Jel­lo Shot: Slo­ven­ské alko­ho­lo­vé žela­tí­ny sú naj­nov­ším par­ty hitom

Richard Bednár / 22. februára 2016 / Rozhovory

Prvý krát som sa s Ale­xan­drom stre­tol s malej kaviar­ni. Pri­nie­sol mi nie­koľ­ko sho­tov a s nad­še­ním mi o nich hodi­nu roz­prá­val. Vte­dy som si pove­dal, že vám toh­to šikov­né­ho cha­la­na musím pred­sta­viť.

Exis­tu­je­te na trhu už viac než rok. Ako sa darí?
Na trhu sme od ofi­ciál­ne­ho spus­te­nia nece­lé 4 mesia­ce, aj keď je prav­da, že kolo­toč oko­lo vyba­ve­nia všet­ké­ho potreb­né­ho začal už pred vyše rokom a pol.
Mali sme cel­kom šťas­tie, že sme stih­li pod­chy­tiť decem­ber, kedy fir­my robi­li via­noč­né a kon­co­roč­né pár­ty a náš pro­dukt sa im na tie­to podu­ja­tia hodil. Momen­tál­ne sme na vlne ple­so­vej sezó­ny.

Ako rea­gu­jú na sho­ty kli­en­ti?
Ako prvé ich zauj­me vizu­ál. Naša ponu­ka je širo­ká a náj­deš v nej sho­ty, kto­ré sú urče­né na honos­nej­šie pár­ty, svad­by, skrát­ka tam, kde majú byť ozdo­bou.
V takom­to prí­pa­de upú­ta naj­mä ich pre­zen­tá­cia, ako naprí­klad shot, kto­rý je v kôre mesia­či­ka cit­ró­na ale­bo “zamrz­nu­tá” jaho­da, či čereš­ňa, kto­rá je v nehyb­nom šam­pan­skom.
Na dru­hej stra­ne mys­lí­me aj na šia­le­nej­šie a uvoľ­ne­nej­šie pár­ty, kde ponú­ka­me rôz­ne for­my oba­lov, ako naprí­klad injek­cie, či pikan­tnej­šie kús­ky urče­né naj­mä na dám­sku roz­lúč­ku so slo­bo­dou.
Čo sa týka reak­cie na chuť, tak sme si všim­li, že muži majú rad­šej hor­kej­šie chu­te a ženy viac pre­fe­ru­jú slad­šiu chuť. Inač je to čis­to o pre­fe­ren­cií prí­chu­te drin­ku.

3220d0c35fcd641c0b72a2b829393627

Aké typy drin­kov ponú­kaš?
Momen­tál­ne ponú­ka­me 10 prí­chu­tí. Jed­ná sa o najob­ľú­be­nej­šie kla­si­ky (cos­mo­po­li­tan, lemon drop, scre­wd­ri­ver, gin tonic, moji­to, cuba lib­re, sil­ver tequ­ila, gold tequ­ila, pea­rum a šam­pan­ské). Už teraz veľ­mi radi vyho­vie­me špe­ciál­nym požia­dav­kám kli­en­tov a pri­pra­ví­me v želé for­me aký­koľ­vek drink.

Aké rôz­ne tva­ry sa dajú z Jel­lo Shot vyro­biť?
V tom­to sme tak­tiež fle­xi­bil­ní. Momen­tál­ne zo zau­jí­ma­vej­ších tva­rov ponú­ka­me už spo­mí­na­né želé v cit­ró­ne, či poma­ran­či ale­bo sme mali špe­ciál­nu edí­ciu v tva­re postáv zo Star Wars pri prí­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry sied­mej epi­zó­dy. Vie­me sa pris­pô­so­biť nie­len tva­rom, ale aj far­bou. Naprí­klad na via­noč­nej pár­ty Tv JOJ sme mali všet­ky drin­ky v zla­to-čer­ve­nej kom­bi­ná­cii. Na Valen­tí­na plá­nu­je­me želé v tva­re srdie­čok, na Veľ­kú noc zas pri­pra­ví­me vajíč­ka, no a v lete sa teší­me na výro­bu želé čer­ve­né­ho meló­na.

Jel­lo shot je žela­tí­na. Ako sa správ­ne kon­zu­mu­je?
Závi­sí len od oba­lu, v kto­rom si ju objed­náš. Buď potre­bu­ješ lyžič­ku a vychut­náš si ju ako dezert, ale­bo svoj jel­lo shot zješ zo špe­ciál­ne­ho oba­lu a vieš ho skon­zu­mo­vať pria­mo bez potre­by čoho­koľ­vek iné­ho.

7d066844e73e0de7db0f3b9d6a5f69c3

Pre­nes­me sa na začia­tok. Ako vám napad­lo začať pod­ni­kať so žela­tí­nou?
Pod­ni­kať sme s man­žel­kou chce­li už dlh­šiu dobu, ale nema­li sme správ­ny pro­dukt. V jeden deň poze­ra­la jej najob­ľú­be­nej­šiu late night sho­wku v USA- Tonight show with Jim­my Fal­lon, kde sa Jim­my v roz­ho­vo­re s Jen­ni­fer Lawren­ce zabá­va­li na tom, ako sa na jed­nej after­par­ty roz­bi­li z jel­lo sho­tov. Trend žela­tí­no­vých alko­ho­lo­vých drin­kov v Ame­ri­ke nám bol zná­my a pre­to sme to chce­li vyskú­šať koneč­ne aj my, zis­ti­li sme však, že u nás taká­to mož­nosť neexis­tu­je. Neda­lo nám to a po dlh­šom uva­žo­va­ní a pries­ku­me sme sa roz­hod­li, že prá­ve toto je náš pro­dukt, s kto­rým začne­me pod­ni­kať.

Čo bolo pri začiat­koch naj­ťaž­šie?
Naj­ťaž­šie bolo zís­kať všet­ky potreb­né povo­le­nia a odpo­ve­de na naše otáz­ky, kto­ré sa postup­ne vyná­ra­li. Keď­že sme chce­li mať všet­ko pri­pra­ve­né pred spus­te­ním náš­ho e-sho­pu, tak sme strá­vi­li veľ­mi veľa času štú­di­om práv­nych pred­pi­sov a beha­ním po úra­doch.

Mali ste pred­tým s man­žel­kou skú­se­nos­ti v gas­tro­nó­mii?
Iba zo stra­ny kon­zu­men­tov :) Ani sme si vopred neuve­do­mo­va­li koľ­ko s tým bude robo­ty, čo je v koneč­nom dôsled­ku dob­re. Keby sme vede­li, čo nás čaká urči­te by sme nema­li toľ­ko elá­nu :) Ale pozi­tí­vom je, že prí­pad­ná kon­ku­ren­cia si musí prejsť pres­ne tým istým.

dcc61aa2e3dbb3dfd8c1ae0643e03e01

Aké je to pod­ni­kať s man­žel­kou?
Prek­va­pi­vo si nele­zie­me na ner­vy :) Máme to skve­lé v tom, že sa dopĺňa­me. Ja mám na sta­ros­ti sales a par­tners­hips. Žof­ka je skôr výkon­ná zlož­ka, vyrá­ba poc­ti­vo naše pro­duk­ty, sta­rá sa o finan­cie a admi­ni­stra­tí­vu. No a potom máme veci, kto­ré nám idú naj­lep­šie spo­loč­ne, a to naj­mä rie­še­nie mar­ke­tin­gu a plá­no­va­nie.

Ako vytvá­ra­te nové drin­ky?
Tre­ba byť vždy nie­čím inšpi­ro­va­ný. Buď chce­me vypus­tiť von nový drink kvô­li jeho zlo­že­niu, ale­bo far­be, či tva­ru. Naprí­klad na kon­co­roč­nú Lidl par­ty s upír­skou tema­ti­kou sme pri­pra­vi­li želé vo far­be krvi.
Naj­nov­šie sme sa necha­li inšpi­ro­vať kli­ent­mi, kto­rí sa nás stá­le čas­tej­šie pýta­li na neal­ko ver­ziu jel­lo sho­tov. Najb­liž­šie sa tým pádom stá­va našim väč­ším pro­jek­tom spus­te­nie neal­ko edí­cie, kto­rá zauj­me nie­len dospe­lých absti­nen­tov a vodi­čov, ale aj deti :)

Hovo­rí sa, že na Slo­ven­sku pri pod­ni­ka­ní mla­dý člo­vek čas­to nara­zí na byrok­ra­ciu. Aká je vaša skú­se­nosť?
Nevyh­li sme sa tomu ani my. Nie­kto­ré požia­dav­ky, kto­ré sme muse­li spl­niť nás prek­va­pi­li. Naj­hor­šie bolo však čaka­nie na odpo­ve­de z úra­dov, kde majú 30 dňo­vú leho­tu na vyjad­re­nie. Keď ti po 30 dňoch prí­de odpo­veď, že vo výrob­ni potre­bu­ješ doin­šta­lo­vať tre­tie umý­vad­lo, tak to pote­ší :)

ef729ceb1514c565d97f03038c29d822

Keď sa tak obzrieš za seba. Neľu­tu­ješ, že ste zača­li pod­ni­kať?
Urči­te nie. Jel­lo Shot už teraz pova­žu­je­me za skve­lú skú­se­nosť v pod­ni­ka­ní. Ako pozi­tí­vum vní­ma­me to, že sme pán­mi náš­ho času a len naša šikov­nosť roz­ho­du­je o tom, ako veľ­mi sa bude dariť Jel­lo Sho­tu. Na dru­hej stra­ne je to stá­la neis­to­ta, keď­že nemá­me nič garan­to­va­né a kaž­dú objed­náv­ku si musí­me od jej zís­ka­nia až po jej odo­vzda­nie riad­ne odpra­co­vať.

Kde sa vidí­te o pár rokov? Plá­nu­je­te expor­to­vať do oko­li­tých kra­jín? Ale­bo roz­ší­riť sor­ti­ment aj o žela­tí­no­vé jed­lá? Naprí­klad zákus­ky?
Momen­tál­ne je našou pri­ori­tou Slo­ven­sko, kde chce­me dosiah­nuť, aby sa Jel­lo Shot stal bež­nou súčas­ťou osláv, pár­ty a even­tov, ako je tomu v USA. Násled­ne by sme samoz­rej­me chce­li pro­duk­ty dostať aj mimo Slo­ven­ska, naj­mä do Pra­hy a Vied­ne.
Sor­ti­ment už teraz roz­ši­ru­je­me keď vycí­ti­me, že v našej ponu­ke nie­čo chý­ba. Zatiaľ sa drží­me mot­ta, že roz­ho­du­je kva­li­ta a nie kvan­ti­ta. Urči­te však chce­me, aby naša ponu­ka bola vždy aktu­ál­na a atrak­tív­na. Vždy sa tre­ba pris­pô­so­bo­vať aktu­ál­nej sezó­ne a tren­dom.

Pridať komentár (0)