Jozef Mur­gaš — slo­ven­ský vyná­lez­ca a kňaz, kto­rý pris­pel k vzni­ku wifi

Katarína Janičková / 23. októbra 2016 / Lifehacking

Túžil byť malia­rom, pôso­bil ako kňaz a napo­kon sa stal vyná­lez­com. Reč je o mužo­vi, vďa­ka kto­ré­mu dnes exis­tu­je naprí­klad taká wifi. O člo­ve­ku, na kto­ré­ho vyná­le­zoch sto­jí bez­drô­to­vá komu­ni­ká­cia. O Slo­vá­ko­vi Joze­fo­vi Mur­ga­šo­vi.

Jozef Mur­gaš sa naro­dil v Tajo­ve v roku 1864. Štu­do­val na gym­ná­ziu v Ban­skej Bys­tri­ci. Stal sa kňa­zom, no stá­le túžil štu­do­vať maliar­stvo. Vďa­ka skve­lé­mu slo­ven­ské­mu malia­ro­vi Domi­ni­ko­vi Sku­tec­ké­mu sa mu to poda­ri­lo. Štu­do­val v Buda­peš­ti a neskôr v Mní­cho­ve. Z Mní­cho­va odišiel do USA.

Hoci sa veľ­mi akti­vi­zo­val na zro­de prvej Čes­ko­slo­ven­skej repub­li­ky a zále­ža­lo mu na osu­de Slo­vá­kov, svo­je die­lo vytvo­ril v Pen­syl­vá­nii v USA. Pen­syl­vá­nia bola na pre­lo­me 19. a 20. sto­ro­čia akým­si cen­trom emig­ru­jú­cich Slo­vá­kov. Usa­dil sa v malej baníc­kej obci Wil­kes Bar­re.

1-2-15c4-25-explorepahistory-a0l4y1-a_349

foto:obectajov.sk

Mur­ga­ša tech­ni­ka zau­jí­ma­la už od škol­ských čias. Odsu­nul ju však kvô­li svoj­mu záuj­mu o maliar­stvo. V USA sa roz­ho­dol k tech­ni­ke vrá­tiť. Napo­kon sa prá­ve maliar­stvo sta­lo zdro­jom jeho zárob­ku, vďa­ka kto­ré­mu si mohol zabez­pe­čiť vlast­né labo­ra­tó­rium. Prá­ve v ňom skon­štru­oval svo­je prvé vyná­le­zy. V roku 1904 sa mu poda­ri­lo zís­kať patent na jeho Ton-Sys­tem. Mur­gaš ním rea­go­val na skor­ší vyná­lez Mar­co­ni­ho. Ten však vysie­lal Mor­ze­ovú abe­ce­du, čo pri sys­té­me bodiek a čia­rok malo svo­je nevý­ho­dy. V Mur­ga­šo­vom vyná­le­ze sa sig­ná­ly nelí­šil dĺž­kou, ale samot­ný­mi tón­mi.murgas_spolupracovnici

foto:zsmurgasasala.edu.sk

Naj­sláv­nej­ším Mur­ga­šo­vým poku­som sa sta­lo rádi­ové spo­je­nie, kto­rým umož­nil roz­ho­vor medzi sta­ros­ta­mi obcí Scran­ton a Wil­kes-Bar­re, vzdia­le­ný­mi od seba 30 kilo­met­rov. Pre­nos bol úspeš­ný, čo oba­ja sta­ros­to­via písom­ne potvr­di­li. Mur­ga­šo­vo rádi­ové spo­je­nie úspeš­ne pri­ja­li aj na vzdia­le­nosť 200 kilo­met­rov, a to v Bro­ok­ly­ne. Ten­to pokus sa poda­ril vďa­ka spo­loč­nos­ti Uni­ver­sal Aet­her Teleg­raph Co., kto­rú zalo­ži­li vo Phi­la­delp­hii prá­ve kvô­li Mur­ga­šo­vim vyná­le­zom. Spo­loč­ne s ním ich tak moh­li prak­tic­ky zužit­ko­vať. Pre ten­to pokus posta­vi­li dve sta­ni­ce — skú­šob­nú a vysie­la­ciu, kto­ré mali šesť­de­siat­met­ro­vé anté­no­vé sto­žia­re.

adj-towers

foto: shsnepa.org

Mur­gaš bol veľ­mi čin­ným vyná­lez­com, o čom sved­čí ďal­ších jede­násť vyná­le­zov či zlep­še­ní, kto­ré mu rov­na­ko boli paten­to­va­né: metó­dy komu­ni­ká­cie pomo­cou bez­drô­to­vej tele­gra­fie (1904), vlno­mer (1907), elek­tric­ký trans­for­má­tor (1907), anté­na pre bez­drô­to­vú tele­gra­fiu (1907), spô­sob pre­ná­ša­nia správ bez­drô­to­vou tele­gra­fi­ou (1908), bez­drô­to­vá tele­gra­fia (1909), detek­tor mag­ne­tic­kých vĺn (1909), mag­ne­tic­ký detek­tor (1909), prí­stroj na výro­bu elek­tric­kých osci­lá­cií (1911), navi­jak na udi­cu (1912), spô­sob a zaria­de­nie na výro­bu elek­tric­kých osci­lá­cií (1916).

murgas_telegraf

foto: dexus5.com

Mur­gaš bol člo­ve­kom, kto­rý sa sna­žil pri­niesť ľuďom pokrok a lep­ší život. Môže­me o ňom tvr­diť, že bol jed­ným z prie­kop­ní­kov vynáj­de­nia bez­drô­to­vej tele­ge­gra­fie. Na jeho die­lo nad­via­za­lo nie­koľ­ko vyná­lez­cov. A vďa­ka ich navzá­jom pospá­ja­ným die­lam sa za 100 rokov dosta­la bez­drô­to­vá komu­ni­ká­cia do takých roz­me­rov, o kto­rých Mur­gaš mož­no ani nesní­val.

zdroj: thefamouspeople.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž thefamouspeople.com

Pridať komentár (0)