Jozef Mur­gaš — slo­ven­ský vyná­lezca a kňaz, ktorý pris­pel k vzniku wifi

Katarína Janičková / 23. októbra 2016 / Tools a produktivita

Túžil byť malia­rom, pôso­bil ako kňaz a napo­kon sa stal vyná­lez­com. Reč je o mužovi, vďaka kto­rému dnes exis­tuje naprí­klad taká wifi. O člo­veku, na kto­rého vyná­le­zoch stojí bez­drô­tová komu­ni­ká­cia. O Slo­vá­kovi Joze­fovi Mur­ga­šovi.

Jozef Mur­gaš sa naro­dil v Tajove v roku 1864. Štu­do­val na gym­ná­ziu v Ban­skej Bys­trici. Stal sa kňa­zom, no stále túžil štu­do­vať maliar­stvo. Vďaka skve­lému slo­ven­skému malia­rovi Domi­ni­kovi Sku­tec­kému sa mu to poda­rilo. Štu­do­val v Buda­pešti a neskôr v Mní­chove. Z Mní­chova odišiel do USA.

Hoci sa veľmi akti­vi­zo­val na zrode prvej Čes­ko­slo­ven­skej repub­liky a zále­žalo mu na osude Slo­vá­kov, svoje dielo vytvo­ril v Pen­syl­vá­nii v USA. Pen­syl­vá­nia bola na pre­lome 19. a 20. sto­ro­čia akýmsi cen­trom emig­ru­jú­cich Slo­vá­kov. Usa­dil sa v malej baníc­kej obci Wil­kes Barre.

1-2-15c4-25-explorepahistory-a0l4y1-a_349

foto:obectajov.sk

Mur­gaša tech­nika zau­jí­mala už od škol­ských čias. Odsu­nul ju však kvôli svojmu záujmu o maliar­stvo. V USA sa roz­ho­dol k tech­nike vrá­tiť. Napo­kon sa práve maliar­stvo stalo zdro­jom jeho zárobku, vďaka kto­rému si mohol zabez­pe­čiť vlastné labo­ra­tó­rium. Práve v ňom skon­štru­oval svoje prvé vyná­lezy. V roku 1904 sa mu poda­rilo zís­kať patent na jeho Ton-Sys­tem. Mur­gaš ním rea­go­val na skorší vyná­lez Mar­co­niho. Ten však vysie­lal Mor­ze­ovú abe­cedu, čo pri sys­téme bodiek a čia­rok malo svoje nevý­hody. V Mur­ga­šo­vom vyná­leze sa sig­nály nelí­šil dĺž­kou, ale samot­nými tónmi.murgas_spolupracovnici

foto:zsmurgasasala.edu.sk

Naj­sláv­nej­ším Mur­ga­šo­vým poku­som sa stalo rádi­ové spo­je­nie, kto­rým umož­nil roz­ho­vor medzi sta­ros­tami obcí Scran­ton a Wil­kes-Barre, vzdia­le­nými od seba 30 kilo­met­rov. Pre­nos bol úspešný, čo obaja sta­ros­to­via písomne potvr­dili. Mur­ga­šovo rádi­ové spo­je­nie úspešne pri­jali aj na vzdia­le­nosť 200 kilo­met­rov, a to v Bro­ok­lyne. Tento pokus sa poda­ril vďaka spo­loč­nosti Uni­ver­sal Aet­her Teleg­raph Co., ktorú zalo­žili vo Phi­la­delp­hii práve kvôli Mur­ga­šo­vim vyná­le­zom. Spo­ločne s ním ich tak mohli prak­ticky zužit­ko­vať. Pre tento pokus posta­vili dve sta­nice — skú­šobnú a vysie­la­ciu, ktoré mali šesť­de­siat­met­rové anté­nové sto­žiare.

adj-towers

foto: shsnepa.org

Mur­gaš bol veľmi čin­ným vyná­lez­com, o čom svedčí ďal­ších jede­násť vyná­le­zov či zlep­šení, ktoré mu rov­nako boli paten­to­vané: metódy komu­ni­ká­cie pomo­cou bez­drô­to­vej tele­gra­fie (1904), vlno­mer (1907), elek­trický trans­for­má­tor (1907), anténa pre bez­drô­tovú tele­gra­fiu (1907), spô­sob pre­ná­ša­nia správ bez­drô­to­vou tele­gra­fiou (1908), bez­drô­tová tele­gra­fia (1909), detek­tor mag­ne­tic­kých vĺn (1909), mag­ne­tický detek­tor (1909), prí­stroj na výrobu elek­tric­kých osci­lá­cií (1911), navi­jak na udicu (1912), spô­sob a zaria­de­nie na výrobu elek­tric­kých osci­lá­cií (1916).

murgas_telegraf

foto: dexus5.com

Mur­gaš bol člo­ve­kom, ktorý sa sna­žil pri­niesť ľuďom pokrok a lepší život. Môžeme o ňom tvr­diť, že bol jed­ným z prie­kop­ní­kov vynáj­de­nia bez­drô­to­vej tele­ge­gra­fie. Na jeho dielo nad­via­zalo nie­koľko vyná­lez­cov. A vďaka ich navzá­jom pospá­ja­ným die­lam sa za 100 rokov dostala bez­drô­tová komu­ni­ká­cia do takých roz­me­rov, o kto­rých Mur­gaš možno ani nesní­val.

zdroj: thefamouspeople.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž thefamouspeople.com

Pridať komentár (0)