K. Matzka: Zakla­da­te­lia sú tou naj­väč­šou deví­zou kaž­dého start-upu

Lukáš Gašparík jr. / 14. novembra 2014 / Startupy

Prečo nie­ktoré start-upy zly­hajú a iné sa pre­sa­dia na medzi­ná­rod­nom trhu? Podľa čoho sa inves­tori roz­ho­dujú, do kto­rého pod­ni­ka­teľ­ského nápadu inves­tujú? Čo je noč­nou morou inves­tora? O tom všet­kom hovorí v exklu­zív­nom roz­ho­vore pre Startitup.sk rakúsky inves­tor Klaus Matzka, par­tner Pione­ers.

Ak máte správnu víziu, ambí­ciu a vytrva­losť, neexis­tuje žia­den dôvod na to, aby ste v pod­ni­kaní nedo­siahli úspech” Klaus Matzka.

Čo bola tá naj­dô­le­ži­tej­šia lek­cia, ktorú ste sa o pod­ni­kaní naučili?

Tá, že pokiaľ máte správnu víziu, ambí­ciu a vytrva­losť, neexis­tuje žia­den dôvod na to, aby ste v pod­ni­kaní nedo­siahli úspech. Naučil som sa to vtedy, keď som v Rakúsku zakla­dal svoj prvý start-up zame­raný na online ser­vis, a tak­mer každý okolo mňa spo­chyb­ňo­val udr­ža­teľ­nosť tohto pod­ni­ka­teľ­ského zámeru. A nie­ktorí dokonca spo­chyb­ňo­vali aj moje duševné zdra­vie J

Čo potre­buje každý start-up k tomu, aby sa pre­sa­dil na medzi­ná­rod­nom trhu? 

Potre­buje tú správnu štipku ambi­ci­óz­nych zakla­da­te­ľov – ten tím, ktorý dokáže pokryť všetky tímové role dôle­žité pre rast na medzi­ná­rod­nej úrovni, a teda rolu výkon­ného ria­di­teľa (CEO), tech­nic­kého ria­di­teľa (CTO) a pre­vádz­ko­vého ria­di­teľa (COO). Plus, potre­buje k tomu celému pri­dať VC inves­tora s dob­rou sie­ťou kon­tak­tov a odbor­nými zna­los­ťami z daného sek­tora.

Aký je naj­väčší prob­lém dneš­ných start-upov? Ako ho môžu rie­šiť?

Napriek tomu, že v posled­nom období európ­ske start-upy vyka­zujú rast, stále je rea­li­tou aj to, že sa ich zakla­da­te­lia prí­liš orien­tujú na tech­no­lo­gické aspekty a zabú­dajú na tie trhové. Naj­skôr by mali nájsť zákaz­nícky prob­lém, ktorý chcú rie­šiť, až potom sa sústre­diť na zdo­ko­na­ľo­va­nie pro­duktu či tech­no­ló­gie.

Inves­tu­jete do rizi­ko­vého kapi­tálu. Čím vás dokáže start-up zau­jať?

Musí mať:

1) Pre­sved­či­vých zakla­da­te­ľov – takých, ktorí poznajú svoje remeslo, majú správne ambí­cie, sú úprimní a nezau­jí­majú ich na prvom mieste peniaze

2) Prí­le­ži­tosť adre­so­vať pro­dukt širo­kému okruhu zákaz­ní­kov

3) Nejaký (skorý) dôkaz toho, že spĺňa vyš­šie uve­dené body

Prečo ste sa vlastne stali par­tne­rom Pione­ers?

Pre­tože sa mi veľmi páčilo, čo som videl – dvoch vizi­oná­rov, kto­rým sa za pár krát­kych rokov poda­rilo vytvo­riť v pod­state z ničoho plat­formu pre pod­ni­ka­te­ľov a tech­no­ló­gie budúc­nosti. Táto plat­forma postupne zís­kala vedúce posta­ve­nie na európ­skom trhu. Pione­ers je životne dôle­žitý pre to, aby sa európ­sky start-up eko­sys­tém stal ešte sil­nej­ším. Z toho môžeme čer­pať my všetci, či ste pod­ni­ka­teľ, inves­tor, eko­no­mika alebo spo­loč­nosť ako celok. Chcem pod­po­riť tento rast.

Čo je teda naj­väč­šou noč­nou morou inves­tora?

Asi to, že by inves­to­val do spo­loč­nosti, ktorá by následne stra­tila kľú­čo­vého člo­veka. To nie je ľahké vyrie­šiť. Riziko sa dá zní­žiť tým, že inves­tor bude veno­vať viac času na to, aby pocho­pil ambí­cie či moti­vá­ciu zakla­da­te­ľov a dyna­miku celého tímu, a menej času bude veno­vať samot­ným tech­no­lo­gic­kým aspek­tom pro­duktu.

Keby ste mohli dať začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom len jednu jedinú radu, čo by to bolo?

Dajte si pozor na poten­ciálne prob­lémy medzi zakla­da­teľmi, ktoré dokážu start-up des­ta­bi­li­zo­vať. Zre­du­kujte toto riziko.

Klaus Matzka pod­po­ruje Pione­ers. Slo­ven­ské vyda­nie Pione­ers pod náz­vom Pione­ers Unp­lug­ged Bra­ti­slava #2 sa usku­toční 27.11.2014 o 19.00 hod. v pries­to­roch Con­nect Cowor­king na Párič­ko­vej ulici 18 v Bra­ti­slave. Na trh ho pri­náša AVE Agency. Viac infor­má­cií náj­dete tu: http://www.startitup.sk/event/detail/e146-pioneers-unplugged-bratislava-2

Pridať komentár (0)