Kamil Aujeský – cha­lan, ktorý vyhral titul Blo­ger roka a v rukáve scho­váva ešte veľa prek­va­pení

Veronika Horváthová / 3. júna 2016 / Rozhovory

Blog­ger roka a odbor­ník na online mar­ke­ting Kamil Aujeský nám poroz­prá­val, prečo sa bagre ťažko pre­dá­vajú na Ins­ta­grame, prečo mladí ľudia často nežijú svoj sen a aj o tom, kto podľa neho vie, ako na mar­ke­ting na Slo­ven­sku.

Vyhral si titul blo­ger roka v oblasti infor­mačné tech­no­ló­gie a ino­vá­cie. Gra­tu­lu­jeme! Ako si sa dostal k blo­go­va­niu?

Ďaku­jem, ďaku­jem.. No to sa asi tak pri­ro­dzene z mojej práce nejako vyvy­nulo, kedže robím online a v online sa už pár rokov roz­práva veľ­kým štý­lom o tom ako je con­tent king, tak som toho chcel byť súčas­ťou. Záro­veň si mys­lím, že už mám reálne toľko skú­se­ností, aby som mohol odo­vzdať nejakú pri­danú hod­notu ľudom.

Aké boli reak­cie tvojho oko­lia na výber tvojho povo­la­nia? Babka si ťa asi skôr pred­sta­vo­vala ako pána doktora, nie?

Akože to, že robím online mar­ke­ting? Keby babka žila, tak asi ani netuší, čo to je a skôr by rie­šila, že prečo som sa dal pote­to­vať. Ale ono aj keby sa toho babka dožila tak to je tak, že časom sa vyvíja strašne veľa vecí a mení sa všetko.

To nebolo tak, že som si jed­ného dňa pove­dal, že idem robiť online, ale trvalo to zopár rokov aj keď je pravda, že už dlho dlho som sa rýpal v online veciach a gra­fike a počí­ta­čoch takže to sme­ro­va­nie bolo už asi dávno určené.

Pre­slá­vil si sa ešte v roku 2012, keď si si chcel veľmi kre­a­tív­nou ces­tou nájsť svoju vysní­vanú prácu. Poda­rilo sa ti to? Žiješ si svoj sen?

To video, ktoré som robil v tom 2012 bol skôr taký môj test. Reálne ma vďaka tomu videu oslo­vilo asi 30 firiem, ktoré ma chceli zamest­nať z toho bolo 15 fakt rele­vant­ných a nako­niec to dopadlo tak, že som skon­čil vo Visi­bi­lity, kde sa mi zdá, že až po pri­jatí sme sa bavili o tom videu štý­lom “my sme si mys­leli, že si to ty”.

Video skôr malo pou­ká­zať na tie kerky, v tej dobe a chcel som vedieť ako to bude fun­go­vať. Vtedy to bol obrov­ský virál, čiže asi to fun­go­valo a spus­tili sa okolo toho aj rôzne hejty aj ohľa­dom teto­va­nia, kde ľudia rie­šili, že som pri­mi­tív, ktorý sa dal pote­to­vať a nikdy sa neza­mestná. Mes­sage v tom videu bol ale trošku iný :)

13116334_1714762165446833_8725726708888260762_o

Veľa mla­dých ľudí sa sťa­žuje na školu, ale zostáva tam a potom má prob­lém po škole nájsť si uspo­ko­jivú prácu. Prečo si mys­líš, že to tak je?

Lebo ľudia sú pohodlní. Je jed­no­duch­šie vyho­vo­riť sa na to, že štu­du­jem pre rodi­čov, lebo to po mne chcú ako naozaj na sebe makať a štu­do­vať a rie­šiť to čo naozaj chcem rie­šiť. Nikomu neho­vo­rím, že je zlé štu­do­vať vysokú školu. Akú­koľ­vek. Ale ak je tam nie­kto len z prin­cípu, že “musí” tak vlastne iba zabíja svoj čas a aj tak mu to nič nedá a po škole začína od úpl­nej nuly. Je jedno akú školu, kto má. Treba sa vzde­lá­vať v tom, v čom je člo­vek dobrý alebo čo ho baví a treba to robiť pra­vi­delne nad rámec neja­kých škol­ských hodín.
 

Si lek­to­rom na online uni­ver­zite Tru­ni­ver­sity. Ako fun­guje táto uni­ver­zita? Ako si sa dostal k tomuto pro­jektu?

S cha­lanmi (Kukom a Mišom) sa poznám už nejaký ten rok cez rôzne iné pro­jekty. Nemô­žem momen­tálne asi moc hovo­riť o tom, ako to fun­guje resp. ako to bude fun­go­vať, ale bude to čoskoro a bude to vo veľ­kom štýle opäť roz­be­hnuté. Dote­raz to boli works­hopy pre sku­piny, firmy prí­padne pre jed­not­liv­cov vždy na dopredu vybranú tému a dosť per­so­na­li­zo­vané pre každú sku­pinu alebo osobu, aby to malo čo naj­väč­šiu pri­danú hod­notu pre ľudí, ktorí sa chceli vzde­lať.

Aké chyby robia spo­loč­nosti naj­čas­tej­šie pri svo­jom online mar­ke­tingu?

Naj­väč­šia chyba je nene­chať si pora­diť od odbor­ní­kov. Každý máme nejaký svoj záber v živote a každý by mal byť v nie­čom dobrý. Ak potre­bu­jem pomôcť v online mar­ke­tingu a nie som v ňom úplne doma, tak by som sa tomu nemal brá­niť. Nie­kedy je, ale ego väč­šie, ako by malo byť a tam vzniká prob­lém.

Inak sú to kla­sické veci, s kto­rými sa pra­vi­delne stre­tá­vam. Nevy­hod­no­co­va­nie online akti­vít, slabý pre­hľad o tom čo sa vlastne deje a prečo sa to deje. Tak­mer nikto nemá nejakú uce­lenú dlho­dobú online stra­té­giu, kto­rej by sa držal a postupne si vyhod­no­co­val, že či je to správne alebo nie. Je toho veľa a je to veľmi indi­vi­du­álne u kaž­dého kli­enta.

Kamil small

Online mar­ke­ting sa mení neuve­ri­teľ­nou rých­los­ťou a to, čo pla­tilo pred pol rokom, neplatí teraz. Ako ty udr­žu­ješ krok s novými trendmi?

Trendy sa menia, novinky pra­vi­delne pri­chá­dzajú, ale základ platí stále. Online je mar­ke­tin­gový kanál a ten v úplne koneč­nom dôsledku kaž­dému slúži na pre­daj. To sa nezme­nilo a nikdy sa nezmení, len nie­ktorí ľudia si to neuve­do­mujú.

Ako udr­žu­jem krok sa ma pýta veľmi veľa ľudí. Kde sle­du­jem novinky, koho fol­lo­wu­jem a podobne. Nemám nejaký špe­ciálny kon­cept v tom. Sle­du­jem rôzne mar­ke­tin­gové hlavne zahra­ničné blogy a weby, kde si vždy náj­dem to čo potre­bu­jem a zobe­riem si z toho to čo potre­bu­jem. Dôle­žité je tiež si uve­do­miť, že aj tie mar­ke­tin­gové news píšu ľudia, ktorí si hrabú číta­nosť. Čiže veľa krát sa zby­točne obmie­lajú buz­zwordy, aj keď im vôbec nemu­síme pri­kla­dať takú váhu.

Dôle­žité je vždy pri kaž­dej novinke si s triez­vou hla­vou vyhod­no­tiť, že či sa ma to nejako týka a či musím robiť niečo inak, ako som robil. Nie každý musí byť na Snap­chate pokiaľ tam nemá, čo ponúk­nuť. Nie každá firma musí mať reklamu na Ins­ta­grame, ale keď došiel Ins­ta­gram na SK trh tak, aj bagre chceli inze­ro­vať na Ins­ta­grame, ktoré by reálne nemali aký obsah ponúk­nuť, ale bol okolo toho hype, tak tam chceli byť.

Máme na Slo­ven­sku firmu, ktorá je svo­jim mar­ke­tin­gom na inom leveli ako ostatné?

Určite áno. Záleží, ale ako budeme vní­mať “mar­ke­ting na inom leveli” lebo to pokiaľ v tej danej firme nepra­cu­jem, tak nedo­ká­žem rele­van­tne vyhod­no­tiť. Mar­ke­ting na inom leveli nasta­vila Kofola minulo a toh­to­roč­nou kam­pa­ňou Fofola, ktorá išla veľmi odváž­nou ces­tou, ale zase na mlad­šiu cie­ľovku.

Malé lokálne “hips­ter­ské” pod­niky, obchody a iné pro­jekty väč­ši­nou robia mar­ke­ting veľmi dobre. Nie sú to kor­po­rá­cie a idú väč­ši­nou urpím­nou komu­ni­ká­ciou a neh­rajú sa na nič iba na to, čo sú — hips­ter­ské čokoľ­vek. Samoz­rejme aj veľké firmy ako Pixel Fede­ra­tion, Sygic, ESET majú mar­ke­ting zmák­nutý veľmi dobre, lebo inak by neboli tam kde sú aj keď majú super pro­dukty.

Nedá sa takto vypic­hnúť jedna firma, ktorá je, že úplne top lebo tam je veľa uhľov pohladu ako sa na to dá pozrieť.

13086908_1113882275331076_6745314339860566320_o

Done­dávna tu bol veľký boom blo­gov, teraz ľudia pre­chá­dzajú na videá a You­tube. Je jasné, že všetci chcú infor­má­cie hneď a čo možno naj­rých­lej­šie. Čo si mys­líš, že bude ďal­šie? Do kedy bude možné túto rých­losť udr­žo­vať?

Áno, pre­chod na video je pri­ro­dzený vývoj. Ľudia potre­bujú dostá­vať čo naj­jed­no­duch­šie infor­má­cie. Teda aspoň pokiaľ sa bavíme o neja­kom mains­tre­ame. Rých­lejší od You­Tube je už teraz Snap­chat, ktorý je momen­tálne vní­maný ako nástupca TV pre mla­dých, ktorí chcú vstre­bá­vať veľa obsahu, ktorý nemusí mať až takú prí­padne žiadnu pri­danú hod­notu, ale záro­veň majú pod­mienku, že chcú tento obsah vstre­bá­vať vtedy, kedy chcú a hlavne od koho chcú čo im Snap­chat umož­ňuje.

Nedo­ká­žem si dovo­liť odhad­núť aké budú ďal­šie boomy, kaž­do­pádne Live video bude úplne kla­sic­kou súčas­ťou, cel­kovo video v akých­koľ­vek podo­bách sa bude stále viac a viac roz­ras­tať. Neviem však z tech­nic­kého hľa­diska, čo sa kedy vytvorí a ľudia z toho odpadnú.

Nako­niec nám povedz, aké sú tvoje najb­liž­šie plány? Na čom pra­cu­ješ?

Aktu­álne pra­cu­jem spolu s pár ľuďmi na dokon­čení jed­ného ana­ly­tic­kého nástroja, ktorý chceme pre­dá­vať glo­bál­nym digi­tál­nym a mediál­nym agen­tú­ram. Okrem toho spo­lu­pra­cu­jem s cha­lanmi z Tru­ni­ver­sity, kde sa rieši vzde­lá­va­nie. Dokon­ču­jem jeden web pre online mar­ke­té­rov, ktorý verím, že im zjed­no­duší trošku život a okrem toho chcem rie­šiť viac a viac obsahu na svoj blog. Takže mám cel­kom nalo­žené a okrem toho sa sna­žím každý deň nabe­rať nejaké info a vzde­lá­vať sa, čo je podľa mňa mega dôle­žité.

zdroj foto­gra­fií: Archív K. Aujeský

Pridať komentár (0)