Kamil Aujes­ký – cha­lan, kto­rý vyhral titul Blo­ger roka a v ruká­ve scho­vá­va ešte veľa prek­va­pe­ní

Veronika Horváthová / 3. júna 2016 / Rozhovory

Blog­ger roka a odbor­ník na onli­ne mar­ke­ting Kamil Aujes­ký nám poroz­prá­val, pre­čo sa bag­re ťaž­ko pre­dá­va­jú na Ins­ta­gra­me, pre­čo mla­dí ľudia čas­to neži­jú svoj sen a aj o tom, kto pod­ľa neho vie, ako na mar­ke­ting na Slo­ven­sku.

Vyhral si titul blo­ger roka v oblas­ti infor­mač­né tech­no­ló­gie a ino­vá­cie. Gra­tu­lu­je­me! Ako si sa dostal k blo­go­va­niu?

Ďaku­jem, ďaku­jem.. No to sa asi tak pri­ro­dze­ne z mojej prá­ce neja­ko vyvy­nu­lo, kedže robím onli­ne a v onli­ne sa už pár rokov roz­prá­va veľ­kým štý­lom o tom ako je con­tent king, tak som toho chcel byť súčas­ťou. Záro­veň si mys­lím, že už mám reál­ne toľ­ko skú­se­nos­tí, aby som mohol odo­vzdať neja­kú pri­da­nú hod­no­tu ľudom.

Aké boli reak­cie tvoj­ho oko­lia na výber tvoj­ho povo­la­nia? Bab­ka si ťa asi skôr pred­sta­vo­va­la ako pána dokto­ra, nie?

Ako­že to, že robím onli­ne mar­ke­ting? Keby bab­ka žila, tak asi ani netu­ší, čo to je a skôr by rie­ši­la, že pre­čo som sa dal pote­to­vať. Ale ono aj keby sa toho bab­ka doži­la tak to je tak, že časom sa vyví­ja straš­ne veľa vecí a mení sa všet­ko.

To nebo­lo tak, že som si jed­né­ho dňa pove­dal, že idem robiť onli­ne, ale trva­lo to zopár rokov aj keď je prav­da, že už dlho dlho som sa rýpal v onli­ne veciach a gra­fi­ke a počí­ta­čoch tak­že to sme­ro­va­nie bolo už asi dáv­no urče­né.

Pre­slá­vil si sa ešte v roku 2012, keď si si chcel veľ­mi kre­a­tív­nou ces­tou nájsť svo­ju vysní­va­nú prá­cu. Poda­ri­lo sa ti to? Žiješ si svoj sen?

To video, kto­ré som robil v tom 2012 bol skôr taký môj test. Reál­ne ma vďa­ka tomu videu oslo­vi­lo asi 30 firiem, kto­ré ma chce­li zamest­nať z toho bolo 15 fakt rele­vant­ných a nako­niec to dopad­lo tak, že som skon­čil vo Visi­bi­li­ty, kde sa mi zdá, že až po pri­ja­tí sme sa bavi­li o tom videu štý­lom “my sme si mys­le­li, že si to ty”.

Video skôr malo pou­ká­zať na tie ker­ky, v tej dobe a chcel som vedieť ako to bude fun­go­vať. Vte­dy to bol obrov­ský virál, čiže asi to fun­go­va­lo a spus­ti­li sa oko­lo toho aj rôz­ne hej­ty aj ohľa­dom teto­va­nia, kde ľudia rie­ši­li, že som pri­mi­tív, kto­rý sa dal pote­to­vať a nikdy sa neza­mest­ná. Mes­sa­ge v tom videu bol ale troš­ku iný :)

13116334_1714762165446833_8725726708888260762_o

Veľa mla­dých ľudí sa sťa­žu­je na ško­lu, ale zostá­va tam a potom má prob­lém po ško­le nájsť si uspo­ko­ji­vú prá­cu. Pre­čo si mys­líš, že to tak je?

Lebo ľudia sú pohodl­ní. Je jed­no­duch­šie vyho­vo­riť sa na to, že štu­du­jem pre rodi­čov, lebo to po mne chcú ako naozaj na sebe makať a štu­do­vať a rie­šiť to čo naozaj chcem rie­šiť. Niko­mu neho­vo­rím, že je zlé štu­do­vať vyso­kú ško­lu. Akú­koľ­vek. Ale ak je tam nie­kto len z prin­cí­pu, že “musí” tak vlast­ne iba zabí­ja svoj čas a aj tak mu to nič nedá a po ško­le začí­na od úpl­nej nuly. Je jed­no akú ško­lu, kto má. Tre­ba sa vzde­lá­vať v tom, v čom je člo­vek dob­rý ale­bo čo ho baví a tre­ba to robiť pra­vi­del­ne nad rámec neja­kých škol­ských hodín.
 

Si lek­to­rom na onli­ne uni­ver­zi­te Tru­ni­ver­si­ty. Ako fun­gu­je táto uni­ver­zi­ta? Ako si sa dostal k tomu­to pro­jek­tu?

S cha­lan­mi (Kukom a Mišom) sa poznám už neja­ký ten rok cez rôz­ne iné pro­jek­ty. Nemô­žem momen­tál­ne asi moc hovo­riť o tom, ako to fun­gu­je resp. ako to bude fun­go­vať, ale bude to čosko­ro a bude to vo veľ­kom štý­le opäť roz­be­hnu­té. Dote­raz to boli works­ho­py pre sku­pi­ny, fir­my prí­pad­ne pre jed­not­liv­cov vždy na dopre­du vybra­nú tému a dosť per­so­na­li­zo­va­né pre kaž­dú sku­pi­nu ale­bo oso­bu, aby to malo čo naj­väč­šiu pri­da­nú hod­no­tu pre ľudí, kto­rí sa chce­li vzde­lať.

Aké chy­by robia spo­loč­nos­ti naj­čas­tej­šie pri svo­jom onli­ne mar­ke­tin­gu?

Naj­väč­šia chy­ba je nene­chať si pora­diť od odbor­ní­kov. Kaž­dý máme neja­ký svoj záber v živo­te a kaž­dý by mal byť v nie­čom dob­rý. Ak potre­bu­jem pomôcť v onli­ne mar­ke­tin­gu a nie som v ňom úpl­ne doma, tak by som sa tomu nemal brá­niť. Nie­ke­dy je, ale ego väč­šie, ako by malo byť a tam vzni­ká prob­lém.

Inak sú to kla­sic­ké veci, s kto­rý­mi sa pra­vi­del­ne stre­tá­vam. Nevy­hod­no­co­va­nie onli­ne akti­vít, sla­bý pre­hľad o tom čo sa vlast­ne deje a pre­čo sa to deje. Tak­mer nikto nemá neja­kú uce­le­nú dlho­do­bú onli­ne stra­té­giu, kto­rej by sa držal a postup­ne si vyhod­no­co­val, že či je to správ­ne ale­bo nie. Je toho veľa a je to veľ­mi indi­vi­du­ál­ne u kaž­dé­ho kli­en­ta.

Kamil small

Onli­ne mar­ke­ting sa mení neuve­ri­teľ­nou rých­los­ťou a to, čo pla­ti­lo pred pol rokom, nepla­tí teraz. Ako ty udr­žu­ješ krok s nový­mi trend­mi?

Tren­dy sa menia, novin­ky pra­vi­del­ne pri­chá­dza­jú, ale základ pla­tí stá­le. Onli­ne je mar­ke­tin­go­vý kanál a ten v úpl­ne koneč­nom dôsled­ku kaž­dé­mu slú­ži na pre­daj. To sa nezme­ni­lo a nikdy sa nezme­ní, len nie­kto­rí ľudia si to neuve­do­mu­jú.

Ako udr­žu­jem krok sa ma pýta veľ­mi veľa ľudí. Kde sle­du­jem novin­ky, koho fol­lo­wu­jem a podob­ne. Nemám neja­ký špe­ciál­ny kon­cept v tom. Sle­du­jem rôz­ne mar­ke­tin­go­vé hlav­ne zahra­nič­né blo­gy a weby, kde si vždy náj­dem to čo potre­bu­jem a zobe­riem si z toho to čo potre­bu­jem. Dôle­ži­té je tiež si uve­do­miť, že aj tie mar­ke­tin­go­vé news píšu ľudia, kto­rí si hra­bú číta­nosť. Čiže veľa krát sa zby­toč­ne obmie­la­jú buz­zwor­dy, aj keď im vôbec nemu­sí­me pri­kla­dať takú váhu.

Dôle­ži­té je vždy pri kaž­dej novin­ke si s triez­vou hla­vou vyhod­no­tiť, že či sa ma to neja­ko týka a či musím robiť nie­čo inak, ako som robil. Nie kaž­dý musí byť na Snap­cha­te pokiaľ tam nemá, čo ponúk­nuť. Nie kaž­dá fir­ma musí mať rekla­mu na Ins­ta­gra­me, ale keď došiel Ins­ta­gram na SK trh tak, aj bag­re chce­li inze­ro­vať na Ins­ta­gra­me, kto­ré by reál­ne nema­li aký obsah ponúk­nuť, ale bol oko­lo toho hype, tak tam chce­li byť.

Máme na Slo­ven­sku fir­mu, kto­rá je svo­jim mar­ke­tin­gom na inom leve­li ako ostat­né?

Urči­te áno. Zále­ží, ale ako bude­me vní­mať “mar­ke­ting na inom leve­li” lebo to pokiaľ v tej danej fir­me nepra­cu­jem, tak nedo­ká­žem rele­van­tne vyhod­no­tiť. Mar­ke­ting na inom leve­li nasta­vi­la Kofo­la minu­lo a toh­to­roč­nou kam­pa­ňou Fofo­la, kto­rá išla veľ­mi odváž­nou ces­tou, ale zase na mlad­šiu cie­ľov­ku.

Malé lokál­ne “hips­ter­ské” pod­ni­ky, obcho­dy a iné pro­jek­ty väč­ši­nou robia mar­ke­ting veľ­mi dob­re. Nie sú to kor­po­rá­cie a idú väč­ši­nou urpím­nou komu­ni­ká­ci­ou a neh­ra­jú sa na nič iba na to, čo sú — hips­ter­ské čokoľ­vek. Samoz­rej­me aj veľ­ké fir­my ako Pixel Fede­ra­ti­on, Sygic, ESET majú mar­ke­ting zmák­nu­tý veľ­mi dob­re, lebo inak by nebo­li tam kde sú aj keď majú super pro­duk­ty.

Nedá sa tak­to vypic­hnúť jed­na fir­ma, kto­rá je, že úpl­ne top lebo tam je veľa uhľov pohla­du ako sa na to dá pozrieť.

13086908_1113882275331076_6745314339860566320_o

Done­dáv­na tu bol veľ­ký boom blo­gov, teraz ľudia pre­chá­dza­jú na videá a You­tu­be. Je jas­né, že všet­ci chcú infor­má­cie hneď a čo mož­no naj­rých­lej­šie. Čo si mys­líš, že bude ďal­šie? Do kedy bude mož­né túto rých­losť udr­žo­vať?

Áno, pre­chod na video je pri­ro­dze­ný vývoj. Ľudia potre­bu­jú dostá­vať čo naj­jed­no­duch­šie infor­má­cie. Teda aspoň pokiaľ sa baví­me o neja­kom mains­tre­a­me. Rých­lej­ší od You­Tu­be je už teraz Snap­chat, kto­rý je momen­tál­ne vní­ma­ný ako nástup­ca TV pre mla­dých, kto­rí chcú vstre­bá­vať veľa obsa­hu, kto­rý nemu­sí mať až takú prí­pad­ne žiad­nu pri­da­nú hod­no­tu, ale záro­veň majú pod­mien­ku, že chcú ten­to obsah vstre­bá­vať vte­dy, kedy chcú a hlav­ne od koho chcú čo im Snap­chat umož­ňu­je.

Nedo­ká­žem si dovo­liť odhad­núť aké budú ďal­šie boomy, kaž­do­pád­ne Live video bude úpl­ne kla­sic­kou súčas­ťou, cel­ko­vo video v akých­koľ­vek podo­bách sa bude stá­le viac a viac roz­ras­tať. Neviem však z tech­nic­ké­ho hľa­dis­ka, čo sa kedy vytvo­rí a ľudia z toho odpad­nú.

Nako­niec nám povedz, aké sú tvo­je najb­liž­šie plá­ny? Na čom pra­cu­ješ?

Aktu­ál­ne pra­cu­jem spo­lu s pár ľuď­mi na dokon­če­ní jed­né­ho ana­ly­tic­ké­ho nástro­ja, kto­rý chce­me pre­dá­vať glo­bál­nym digi­tál­nym a mediál­nym agen­tú­ram. Okrem toho spo­lu­pra­cu­jem s cha­lan­mi z Tru­ni­ver­si­ty, kde sa rie­ši vzde­lá­va­nie. Dokon­ču­jem jeden web pre onli­ne mar­ke­té­rov, kto­rý verím, že im zjed­no­du­ší troš­ku život a okrem toho chcem rie­šiť viac a viac obsa­hu na svoj blog. Tak­že mám cel­kom nalo­že­né a okrem toho sa sna­žím kaž­dý deň nabe­rať neja­ké info a vzde­lá­vať sa, čo je pod­ľa mňa mega dôle­ži­té.

zdroj foto­gra­fií: Archív K. Aujes­ký

Pridať komentár (0)