Kami­ó­ny brit­ské­ho reťaz­ca sú pohá­ňa­né zbyt­ka­mi potra­vín

Richard Vitkovský / 7. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pexels.com/flickr.com

Odpad z potra­vín, bol pre nás vždy tak tro­chu stra­šiak. Prob­lém s vyha­dzo­va­ním jed­la rie­ši kaž­dá kra­ji­na. Veľ­ká Bri­tá­nia vytvo­ri­la spô­sob, ako využiť ten­to odpad na pros­peš­nú vec.

V Bri­tá­nii zasta­vi­li vyha­dzo­va­nie odpad­kov potra­vín na sklád­ky už v roku 2012. Z odpa­du skú­ša­li tvo­riť recyk­lo­va­né „koc­ky“. Tým, že odpad recyk­lo­va­li tým­to štý­lom, dari­lo sa im zní­žiť emi­sie skle­ní­ko­vých ply­nov o päti­nu. Ten­to mier­ny pokrok im ale nesta­čil. S novým spô­so­bom recyk­lá­cie odpa­du priš­la spo­loč­nosť so sie­ťou super­mar­ke­tov – Wait­ro­se. Ten­to spô­sob by mal byť ešte lep­ší a hlav­ne prak­tic­ky využi­teľ­ný. Odpad bude pohá­ňať nákla­dia­ky, kto­ré dová­ža­jú jed­lo prá­ve do super­mar­ke­tov.

Foto: flickr.com

Vo Veľ­kej Bri­tá­nii je vyha­dzo­va­nie potra­vín veľ­kým prob­lé­mom. Nakoľ­ko až 8,4 mili­ó­na rodín má prob­lém sa kaž­dý deň uži­viť a roč­ne sa pri­bliž­ne vyho­dí až 7,3 mili­ó­na ton jed­la. Toto je stav, kto­rý sa sna­žia čo naj­rých­lej­šie zme­niť, a to aj pomo­cou nákla­dia­kov, kto­ré budú vyho­de­né potra­vi­ny pou­ží­vať, ako ich pohon.

Spo­loč­nosť Wait­ro­se spo­lu­pra­cu­je s fir­mou CNG Fuels, kto­rá im v tom­to kro­ku naj­viac pomá­ha. Poda­ri­lo sa im imple­men­to­vať nový sys­tém spra­co­va­nia pohon­nej hmo­ty už do viac ako 10 nákla­dia­kov. Odpad bude ich jedi­né a 100% pohon­né pali­vo, kto­ré im umož­ní dojazd až do 500 míľ.

Foto: youtube.com

Bude­me schop­ní vyko­ná­vať dodáv­ky do našich pre­daj­ní bez toho, aby naše nákla­dia­ky muse­li natan­ko­vať. Bio­me­tán je tak­tiež ove­ľa lac­nej­ší ako naf­ta a umož­ní nám dojazd až do 500 míľ, čo je veľ­mi dôle­ži­té pre nás, ako doprav­cov potra­vín,“ pove­dal Jus­tin Laney z Wait­ro­se.

Keď­že pohon­ná zmes bio­me­tá­nu v prie­me­re sto­jí o 40% menej ako naf­ta, aké­koľ­vek vylep­še­nia nákla­dia­kov sa im v prie­be­hu najb­liž­ších rokov vrá­ti. Ďal­ším plu­som je aj pro­du­ko­va­nie o 70% menej oxi­du uhli­či­té­ho, čo pod­po­ru­je zni­žo­va­nie emi­sií skle­ní­ko­vých ply­nov. Tým­to kro­kom sa Veľ­ká Bri­tá­nia pokú­si zní­žiť ich tvor­bu o 40% do roku 2030.

Zdroj člán­ku: inhabitat.com

Pridať komentár (0)