Káva v kor­nút­ku je novým gas­tro hitom, kto­rý val­cu­je inter­net

Marianna Mikešová / 5. októbra 2016 / Zaujímavosti

Nový hit sociál­nych sie­tí je dôka­zom, že pitie kávy vôbec nemu­sí byť nud­né.

Dať si kávu kla­sic­ky do šál­ky ale­bo kelím­ku už zrej­me mno­hých zača­lo nudiť. Pri takej prí­le­ži­tos­ti sa vždy náj­de neja­ký pod­ni­ka­vec, kto­rý zúro­čí svoj skve­lý, a mož­no aj tro­chu bláz­ni­vý, nápad. Ten­to­krát ním bol baris­ta Day­ne Lavin­rad z juho­af­ric­ké­ho Johan­nes­bur­gu, kto­rý spo­jil nemož­né — kávu a zmrz­li­no­vý kor­nú­tok. Ako dlho­roč­ný kavia­ren­ský kon­zul­tant a mar­ke­tér sa roz­ho­dol spo­jiť lás­ku ku káve a mar­ke­tin­gu, a to pomo­cou heš­te­gu #cof­fe­e­i­na­co­ne a okam­ži­te zaví­ril sociál­ne sie­te. Hitom Ins­ta­gra­mu už teda dáv­no nie je avo­ká­do­vý toast či donut, ale láka­vý nápoj v kor­nút­ku.

13694745_298142470532747_2058587852_n

Mož­no ti hneď napad­lo, ako je mož­né, že sa oplát­ka pod horú­cou kávou okam­ži­te neroz­mo­čí. Kľúč je v špe­ciál­ne vyro­be­ných kor­nút­koch s hrub­ší­mi ste­na­mi, kto­ré sú polia­te nie­koľ­ký­mi vrstva­mi čoko­lá­dy. Pitie tej­to pochúť­ky je však stá­le tro­chu ris­kant­né. Kaž­dý zákaz­ník totiž obdr­ží varo­va­nie, že nápoj musí vypiť do troch minúť. Inak mu v rukách osta­ne len mok­rá hmo­ta.

13269513_1191242400920489_472820766_n

Zábav­ný nápad, kto­rý sa hneď uchy­til u zákaz­ní­kov aj na inter­ne­te, si dal autor paten­to­vať. Pra­vý ori­gi­nál si pre­to môžeš vychut­nať iba v The Grind Cof­fee Com­pa­ny v Johan­nes­bur­gu. Ako to tak ale býva, čosko­ro ideu oko­pí­ro­va­li ďal­ší pod­ni­kav­ci po celom sve­te od Sin­ga­pu­ru, cez L.A. a San Fran­cis­co, až po Kana­du. Je len otáz­kou času, kedy sa nie­čo podob­né obja­ví aj u nás ale­bo u našich čes­kých suse­dov. Podob­ný úspech v Čes­ku pred­sa nedáv­no zazna­me­na­la rov­na­ko bláz­ni­vá zmrz­li­na v trdel­ní­ku.

zdroj člán­ku: twistedfood.co.uk, zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: instagram.com

Pridať komentár (0)