Káva v kor­nútku je novým gas­tro hitom, ktorý val­cuje inter­net

Marianna Mikešová / 5. októbra 2016 / Zaujímavosti

Nový hit sociál­nych sietí je dôka­zom, že pitie kávy vôbec nemusí byť nudné. 

Dať si kávu kla­sicky do šálky alebo kelímku už zrejme mno­hých začalo nudiť. Pri takej prí­le­ži­tosti sa vždy nájde nejaký pod­ni­ka­vec, ktorý zúročí svoj skvelý, a možno aj tro­chu bláz­nivý, nápad. Ten­to­krát ním bol barista Dayne Lavin­rad z juho­af­ric­kého Johan­nes­burgu, ktorý spo­jil nemožné — kávu a zmrz­li­nový kor­nú­tok. Ako dlho­ročný kavia­ren­ský kon­zul­tant a mar­ke­tér sa roz­ho­dol spo­jiť lásku ku káve a mar­ke­tingu, a to pomo­cou heš­tegu #cof­fe­e­i­na­cone a okam­žite zaví­ril sociálne siete. Hitom Ins­ta­gramu už teda dávno nie je avo­ká­dový toast či donut, ale lákavý nápoj v kor­nútku.

13694745_298142470532747_2058587852_n

Možno ti hneď napadlo, ako je možné, že sa oplátka pod horú­cou kávou okam­žite neroz­močí. Kľúč je v špe­ciálne vyro­be­ných kor­nút­koch s hrub­šími ste­nami, ktoré sú poliate nie­koľ­kými vrstvami čoko­lády. Pitie tejto pochúťky je však stále tro­chu ris­kantné. Každý zákaz­ník totiž obdrží varo­va­nie, že nápoj musí vypiť do troch minúť. Inak mu v rukách ostane len mokrá hmota.

13269513_1191242400920489_472820766_n

Zábavný nápad, ktorý sa hneď uchy­til u zákaz­ní­kov aj na inter­nete, si dal autor paten­to­vať. Pravý ori­gi­nál si preto môžeš vychut­nať iba v The Grind Cof­fee Com­pany v Johan­nes­burgu. Ako to tak ale býva, čoskoro ideu oko­pí­ro­vali ďalší pod­ni­kavci po celom svete od Sin­ga­puru, cez L.A. a San Fran­cisco, až po Kanadu. Je len otáz­kou času, kedy sa niečo podobné objaví aj u nás alebo u našich čes­kých suse­dov. Podobný úspech v Česku predsa nedávno zazna­me­nala rov­nako bláz­nivá zmrz­lina v trdel­níku.

zdroj článku: twistedfood.co.uk, zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: instagram.com

Pridať komentár (0)