Kicks­tar­ter poza­sta­vil finan­co­va­nie pre ďal­ší rých­lo ras­tú­ci pro­jekt

Rudolf Nečas / 7. novembra 2015 / Tech a inovácie

Asi pred tro­ma týžd­ňa­mi Aus­trál­ska spo­loč­nosť UsBi­di, zame­ria­va­jú­ca sa na mobil­né tech­no­ló­gie, zača­la kam­paň na Kicks­tar­te­ri pre zaria­de­nie, kto­ré vola­jú “naj­viac inte­li­gent­ná nabí­jač­ka na sve­te.”

Väč­ši­na ľudí si svo­je smart­fó­ny nabí­ja cez noc, čo však nie je zrov­na naj­lep­ší spô­sob. Pre­to­že v neja­kom oka­mi­hu počas noci sa baté­ria nabi­je na 100 per­cent, ale nabí­jač­ka nepres­ta­ne dodá­vať ener­giu, čo spô­so­bí nad­mer­né zahrie­va­nie baté­rie a okrem toho aj veľ­mi krát­ke nabí­ja­cie cyk­ly. Ak sa to deje čas­to má to nega­tív­ny dopad na život baté­rie a skrá­ti jej život­nosť.

UsBi­di obsa­hu­je tla­če­nú obvo­do­vú dosku (PCB), kto­rá odsta­ví nabí­ja­nie po tom, ako je baté­ria plne nabi­tá. Je to v pod­sta­te to isté ako keď si kábel z tele­fó­nu odpo­jíš sám, pre­to to v UsBi­di vola­jú „fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho odpo­je­nia“. Tá nie­len pre­dĺži život baté­rie, ale aj šet­rí elek­tri­nu.

Okrem toho, si s UsBi­di nabi­ješ tele­fón cez USB dva krát rých­lej­šie. Nor­mál­ne keď pri­po­jíš svoj smart­fón k počí­ta­ču synch­ro­ni­zá­cia dát a nabí­ja­nie pre­bie­ha naraz, čo spo­ma­ľu­je pro­ces nabí­ja­nia. UsBi­di má však zabu­do­va­ný doty­ko­vý pre­pí­nač, kto­rým môžeš zasta­viť synch­ro­ni­zá­ciu dát a vše­tok prúd z USB sa využi­je len na nabí­ja­nie.

Pri tom­to káb­li sa mys­le­lo aj na to aby dob­re vyze­ral a jeho ple­te­ný dizajn je pod­ľa mňa naozaj poda­re­ný. Zabu­do­va­ná LED indi­ká­cia ti dá vedieť stav nabí­ja­nia, tak­že ani nemu­síš odo­my­kať disp­lej na svo­jom smart­fó­ne. Mag­ne­tic­ké kon­ce zabez­pe­čia, že sa pri skla­do­va­ní sa ten­to kábel neza­mo­tá. UsBi­di má byť dostup­ný v dĺž­kach od 30 cen­ti­met­rov do dvoch met­rov… Ale­bo nemá?

A tu je ten háčik. Ten­to veľ­mi úspeš­ný pro­jekt za 3 týžd­ne od spus­te­nia kam­pa­ne pod­po­ri­lo viac ako 8 000 ľudí a poda­ri­lo sa vyzbie­rať cez pol mili­ó­na dolá­rov, čím ohrom­ne pre­ko­na­li nasta­ve­ný cieľ, kto­rý bol 35 000 aus­trál­skych dolá­rov. Kicks­tar­ter však nie­koľ­ko hodín doza­du zasta­vil finan­co­va­nie toh­to pro­jek­tu! Pod­ľa dis­ku­sie na tom­to cro­wd­fun­din­go­vom por­tá­li Kicks­tar­ter poza­sta­ve­nie nezru­ší, ale tvor­co­via zatiaľ ešte nedos­ta­li ofi­ciál­ne vyjad­re­nie od sup­port tímu a tak nám ostá­va len hádať čo vied­lo k také­mu zásad­né­mu roz­hod­nu­tiu. Pod­ľa dis­ku­sie na Kicks­tar­te­ri plá­nu­je UsBi­di spus­tiť novú kam­paň na por­tá­li Indie­go­go.

Pridať komentár (0)