Kicks­tar­ter poza­sta­vil finan­co­va­nie pre ďalší rýchlo ras­túci pro­jekt

Rudolf Nečas / 7. novembra 2015 / Tech a inovácie

Asi pred troma týžd­ňami Aus­trál­ska spo­loč­nosť UsBidi, zame­ria­va­júca sa na mobilné tech­no­ló­gie, začala kam­paň na Kicks­tar­teri pre zaria­de­nie, ktoré volajú “naj­viac inte­li­gentná nabí­jačka na svete.”

Väč­šina ľudí si svoje smart­fóny nabíja cez noc, čo však nie je zrovna naj­lepší spô­sob. Pre­tože v neja­kom oka­mihu počas noci sa baté­ria nabije na 100 per­cent, ale nabí­jačka nepres­tane dodá­vať ener­giu, čo spô­sobí nad­merné zahrie­va­nie baté­rie a okrem toho aj veľmi krátke nabí­ja­cie cykly. Ak sa to deje často má to nega­tívny dopad na život baté­rie a skráti jej život­nosť.

UsBidi obsa­huje tla­čenú obvo­dovú dosku (PCB), ktorá odstaví nabí­ja­nie po tom, ako je baté­ria plne nabitá. Je to v pod­state to isté ako keď si kábel z tele­fónu odpo­jíš sám, preto to v UsBidi volajú „fun­kcia auto­ma­tic­kého odpo­je­nia“. Tá nie­len pre­dĺži život baté­rie, ale aj šetrí elek­trinu.

Okrem toho, si s UsBidi nabi­ješ tele­fón cez USB dva krát rých­lej­šie. Nor­málne keď pri­po­jíš svoj smart­fón k počí­taču synch­ro­ni­zá­cia dát a nabí­ja­nie pre­bieha naraz, čo spo­ma­ľuje pro­ces nabí­ja­nia. UsBidi má však zabu­do­vaný doty­kový pre­pí­nač, kto­rým môžeš zasta­viť synch­ro­ni­zá­ciu dát a vše­tok prúd z USB sa využije len na nabí­ja­nie.

Pri tomto kábli sa mys­lelo aj na to aby dobre vyze­ral a jeho ple­tený dizajn je podľa mňa naozaj poda­rený. Zabu­do­vaná LED indi­ká­cia ti dá vedieť stav nabí­ja­nia, takže ani nemu­síš odo­my­kať disp­lej na svo­jom smart­fóne. Mag­ne­tické konce zabez­pe­čia, že sa pri skla­do­vaní sa tento kábel neza­motá. UsBidi má byť dostupný v dĺž­kach od 30 cen­ti­met­rov do dvoch met­rov… Alebo nemá?

A tu je ten háčik. Tento veľmi úspešný pro­jekt za 3 týždne od spus­te­nia kam­pane pod­po­rilo viac ako 8 000 ľudí a poda­rilo sa vyzbie­rať cez pol mili­óna dolá­rov, čím ohromne pre­ko­nali nasta­vený cieľ, ktorý bol 35 000 aus­trál­skych dolá­rov. Kicks­tar­ter však nie­koľko hodín dozadu zasta­vil finan­co­va­nie tohto pro­jektu! Podľa dis­ku­sie na tomto cro­wd­fun­din­go­vom por­táli Kicks­tar­ter poza­sta­ve­nie nezruší, ale tvor­co­via zatiaľ ešte nedos­tali ofi­ciálne vyjad­re­nie od sup­port tímu a tak nám ostáva len hádať čo viedlo k takému zásad­nému roz­hod­nu­tiu. Podľa dis­ku­sie na Kicks­tar­teri plá­nuje UsBidi spus­tiť novú kam­paň na por­táli Indie­gogo.

Pridať komentár (0)