Knoyd — Slo­váci, ktorí doka­zujú, že aj dáta môžu byť sexy

Jakub Jablonický / 22. októbra 2016 / Startupy

O big data sa hovorí stále viac ako o revo­lú­cií vo svete biz­nisu. Knoyd tento trend pri­náša aj na Slo­ven­sko.

Za dva dni v roku 2015 bolo vytvo­rené také množ­stvo dát ako počas celej his­tó­rie do roku 2003. A podľa odha­dov IDC, iba 0,5% všet­kých dát je dnes reálne ana­ly­zo­va­ných.

Veľké firmy si uve­do­mujú obrov­ský poten­ciál skrytý v obrov­skom množ­stve dát. A robia všetko preto, aby ich spra­co­vali čo naj­viac a čo naj­rých­lej­šie.

No čo men­šie firmy, ktoré by mohli veľké dáta využiť, no nemajú na to ľudí alebo jed­no­du­cho neve­dia, kde začať? Lukáš Toma a Juraj Kapasný z Kno­ydu ponú­kajú rie­še­nie najmä im. Vďaka svo­jej malej veľ­kosti a jed­no­du­chej štruk­túre sú schopní ponú­kať služby za ceny pri­ja­teľné aj pre malé a stredné pod­niky.

header

Názov Knoyd vzni­kol ako skratka spo­je­nia „Know your data“. A pozna­nie svo­jich dát je presne to, čo týmto fir­mám ponú­kajú.

E-sho­pom dokážu vytvo­riť sys­témy, ktoré odpo­rú­čajú zákaz­ní­kom pro­dukty, ktoré si s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou kúpia. Fin­tech spo­loč­nos­tiam zase pomôžu pri tvorbe kre­dit­ného skóre kli­enta a jeho vhod­nosti na poskyt­nu­tie pôžičky.

collage

To všetko a mnoho ďal­šieho dokážu vytvo­riť na základe dát, ktoré spo­loč­nosti už majú k dis­po­zí­cii. A prek­va­pivo zatiaľ nemu­sia čeliť vyso­kej kon­ku­ren­cii.

Vysoká kon­ku­ren­cia je pre veľké kor­po­ráty ako SAS, Accen­ture alebo IBM. Tieto spo­loč­nosti ale väč­ši­nou ponú­kajú služby veľ­kým fir­mám, naprí­klad tele­fón­nym ope­rá­to­rom alebo ban­kám. Pri men­ších pod­ni­koch sme sa naj­čas­tej­šie stretli s názo­rom, že každý hovorí o Big Data, ale väč­šina nevie, ako ich pou­žiť alebo ani čo to presne je. Tu pri­chá­dzame na scénu my s našimi skú­se­nos­ťami a prog­ra­mom,” hovorí v roz­ho­vore pre Star­tI­tUp Juraj Kapasný.

download

Knoyd je výni­močný najmä tým, že sa pozerá aj za hori­zont svo­jich vlast­ných slu­žieb a chce sa sústre­diť aj na výchovu pro­fe­si­oná­lov vo svo­jom obore.

Firmy chcú najať ľudí, ktorí majú skú­se­nosti s prá­cou s reál­nymi dátami a hlavne v prí­pade men­ších firiem majú prob­lém si týchto ľudí sami vycho­vať. Potre­bujú pri­danú hod­notu čo naj­rých­lej­šie. Na dru­hej strane sú ľudia, ktorí chcú v tomto odbore robiť, ale Data Science je niečo, na čo vás aka­de­mické pro­stre­die neprip­raví. A máme zača­ro­vaný kruh. My chceme fir­mám pomôcť vycho­vať talent, ktorý bude už počas svojho tré­ningu pro­du­ko­vať hod­notu,“ hovorí Lukáš Toma.

Vrcho­lom ich snahy o výchovu nového talentu je 8-týž­dňový medzi­ná­rodný prog­ram Base­Camp, ktorý orga­ni­zujú vo Viedni. Počas neho zís­kajú záu­jem­co­via pro­stred­níc­tvom pred­ná­šok, works­ho­pov a rie­še­nia reál­nych prob­lé­mov reál­nych firiem dosta­tok skú­se­ností na to, aby sa mohli v tomto obore zamest­nať.

knoyd_lukas_lecturing_on_big_data_and_data_science

Knoyd je skve­lým prí­kla­dom biz­nisu, ktorý na prvý pohľad asi nenad­chne nie­koho, kto sa o dáta už pred­tým nezau­jí­mal. No po dru­hom a tre­ťom pohľade si veľa ľudí začne uve­do­mo­vať poten­ciál, ktorý táto slo­ven­ská firma (a jej podobné) naozaj má.

Nie je náhoda, že o o big data sa hovorí tak často. Knoyd sa ich snaží sprí­stup­niť aj fir­mám bez obrov­ských roz­poč­tov a popri tom vycho­vá­vať novú gene­rá­ciu pro­fe­si­oná­lov. A za to im patrí uzna­nie.

Ak ťa akti­vity Kno­ydu zau­jali, pre­čí­taj si roz­ho­vor s jeho zakla­da­teľmi TU.

Viac infor­má­cií o Base­Campe náj­deš TU.

zdroj foto­gra­fií: knoyd.com

Pridať komentár (0)