Knoyd – Slováci, ktorí dokazujú, že aj dáta môžu byť sexy

  • O big data sa hovorí stále viac ako o revolúcií vo svete biznisu. Knoyd tento trend prináša aj na Slovensko.
collagek
  • O big data sa hovorí stále viac ako o revolúcií vo svete biznisu. Knoyd tento trend prináša aj na Slovensko.

Za dva dni v roku 2015 bolo vytvorené také množstvo dát ako počas celej histórie do roku 2003. A podľa odhadov IDC, iba 0,5% všetkých dát je dnes reálne analyzovaných.

Veľké firmy si uvedomujú obrovský potenciál skrytý v obrovskom množstve dát. A robia všetko preto, aby ich spracovali čo najviac a čo najrýchlejšie.

No čo menšie firmy, ktoré by mohli veľké dáta využiť, no nemajú na to ľudí alebo jednoducho nevedia, kde začať? Lukáš Toma a Juraj Kapasný z Knoydu ponúkajú riešenie najmä im. Vďaka svojej malej veľkosti a jednoduchej štruktúre sú schopní ponúkať služby za ceny prijateľné aj pre malé a stredné podniky.

header

Názov Knoyd vznikol ako skratka spojenia „Know your data“. A poznanie svojich dát je presne to, čo týmto firmám ponúkajú.

E-shopom dokážu vytvoriť systémy, ktoré odporúčajú zákazníkom produkty, ktoré si s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia. Fintech spoločnostiam zase pomôžu pri tvorbe kreditného skóre klienta a jeho vhodnosti na poskytnutie pôžičky.

collage

To všetko a mnoho ďalšieho dokážu vytvoriť na základe dát, ktoré spoločnosti už majú k dispozícii. A prekvapivo zatiaľ nemusia čeliť vysokej konkurencii.

“Vysoká kon­ku­ren­cia je pre veľké kor­po­ráty ako SAS, Accen­ture alebo IBM. Tieto spo­loč­nosti ale väč­ši­nou ponú­kajú služby veľ­kým fir­mám, naprí­klad tele­fón­nym ope­rá­to­rom alebo ban­kám. Pri men­ších pod­ni­koch sme sa naj­čas­tej­šie stretli s názo­rom, že každý hovorí o Big Data, ale väč­šina nevie, ako ich pou­žiť alebo ani čo to presne je. Tu pri­chá­dzame na scénu my s našimi skú­se­nos­ťami a prog­ra­mom,” hovorí v rozhovore pre StartItUp Juraj Kapasný.

download

Knoyd je výnimočný najmä tým, že sa pozerá aj za horizont svojich vlastných služieb a chce sa sústrediť aj na výchovu profesionálov vo svojom obore.

„Firmy chcú najať ľudí, ktorí majú skú­se­nosti s prá­cou s reál­nymi dátami a hlavne v prí­pade men­ších firiem majú prob­lém si týchto ľudí sami vycho­vať. Potre­bujú pri­danú hod­notu čo naj­rých­lej­šie. Na dru­hej strane sú ľudia, ktorí chcú v tomto odbore robiť, ale Data Science je niečo, na čo vás aka­de­mické pro­stre­die neprip­raví. A máme zača­ro­vaný kruh. My chceme fir­mám pomôcť vycho­vať talent, ktorý bude už počas svojho tré­ningu pro­du­ko­vať hod­notu,“ hovorí Lukáš Toma.

Vrcholom ich snahy o výchovu nového talentu je 8-týždňový medzinárodný program BaseCamp, ktorý organizujú vo Viedni. Počas neho získajú záujemcovia prostredníctvom prednášok, workshopov a riešenia reálnych problémov reálnych firiem dostatok skúseností na to, aby sa mohli v tomto obore zamestnať.

knoyd_lukas_lecturing_on_big_data_and_data_science

Knoyd je skvelým príkladom biznisu, ktorý na prvý pohľad asi nenadchne niekoho, kto sa o dáta už predtým nezaujímal. No po druhom a treťom pohľade si veľa ľudí začne uvedomovať potenciál, ktorý táto slovenská firma (a jej podobné) naozaj má.

Nie je náhoda, že o o big data sa hovorí tak často. Knoyd sa ich snaží sprístupniť aj firmám bez obrovských rozpočtov a popri tom vychovávať novú generáciu profesionálov. A za to im patrí uznanie.

Ak ťa aktivity Knoydu zaujali, prečítaj si rozhovor s jeho zakladateľmi TU.

Viac informácií o BaseCampe nájdeš TU.

zdroj fotografií: knoyd.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech