Knoyd – Slováci, ktorí dokazujú, že aj dáta môžu byť sexy

Jakub Jablonický / 22. októbra 2016 / Startupy

O big data sa ho­vorí stále viac ako o re­vo­lú­cií vo svete biz­nisu. Knoyd tento trend pri­náša aj na Slo­ven­sko.

O big data sa ho­vorí stále viac ako o re­vo­lú­cií vo svete biz­nisu. Knoyd tento trend pri­náša aj na Slo­ven­sko.

Za dva dni v roku 2015 bolo vy­tvo­rené také množ­stvo dát ako po­čas ce­lej his­tó­rie do roku 2003. A podľa od­ha­dov IDC, iba 0,5% všet­kých dát je dnes re­álne ana­ly­zo­va­ných.

Veľké firmy si uve­do­mujú ob­rov­ský po­ten­ciál skrytý v ob­rov­skom množ­stve dát. A ro­bia všetko preto, aby ich spra­co­vali čo naj­viac a čo naj­rých­lej­šie.

No čo men­šie firmy, ktoré by mohli veľké dáta vy­užiť, no ne­majú na to ľudí alebo jed­no­du­cho ne­ve­dia, kde za­čať? Lu­káš Toma a Ju­raj Ka­pasný z Kno­ydu po­nú­kajú rie­še­nie najmä im. Vďaka svo­jej ma­lej veľ­kosti a jed­no­du­chej štruk­túre sú schopní po­nú­kať služby za ceny pri­ja­teľné aj pre malé a stredné pod­niky.

header

Ná­zov Knoyd vzni­kol ako skratka spo­je­nia „Know your data“. A po­zna­nie svo­jich dát je presne to, čo týmto fir­mám po­nú­kajú.

E-sho­pom do­kážu vy­tvo­riť sys­témy, ktoré od­po­rú­čajú zá­kaz­ní­kom pro­dukty, ktoré si s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou kú­pia. Fin­tech spo­loč­nos­tiam zase po­môžu pri tvorbe kre­dit­ného skóre kli­enta a jeho vhod­nosti na po­skyt­nu­tie pô­žičky.

collage

To všetko a mnoho ďal­šieho do­kážu vy­tvo­riť na zá­klade dát, ktoré spo­loč­nosti už majú k dis­po­zí­cii. A prek­va­pivo za­tiaľ ne­mu­sia če­liť vy­so­kej kon­ku­ren­cii.

“Vy­soká kon­ku­ren­cia je pre veľké kor­po­ráty ako SAS, Ac­cen­ture alebo IBM. Tieto spo­loč­nosti ale väč­ši­nou ponú­kajú služby veľ­kým fir­mám, na­prí­klad tele­fón­nym ope­rá­to­rom alebo ban­kám. Pri men­ších pod­ni­koch sme sa naj­čas­tej­šie stretli s názo­rom, že každý ho­vorí o Big Data, ale väč­šina ne­vie, ako ich pou­žiť alebo ani čo to presne je. Tu pri­chá­dzame na scénu my s na­šimi skú­se­nos­ťami a prog­ra­mom,” ho­vorí v roz­ho­vore pre Star­tI­tUp Ju­raj Ka­pasný.

download

Knoyd je vý­ni­močný najmä tým, že sa po­zerá aj za ho­ri­zont svo­jich vlast­ných slu­žieb a chce sa sú­stre­diť aj na vý­chovu pro­fe­si­oná­lov vo svo­jom obore.

„Firmy chcú na­jať ľudí, ktorí majú skú­se­nosti s prá­cou s reál­nymi dá­tami a hlavne v prí­pade men­ších fi­riem majú prob­lém si týchto ľudí sami vy­cho­vať. Po­tre­bujú pri­danú hod­notu čo naj­rých­lej­šie. Na dru­hej strane sú ľu­dia, ktorí chcú v tomto od­bore ro­biť, ale Data Science je niečo, na čo vás aka­de­mické pro­stre­die ne­prip­raví. A máme zača­ro­vaný kruh. My chceme fir­mám po­môcť vy­cho­vať ta­lent, ktorý bude už po­čas svojho tré­ningu pro­du­ko­vať hod­notu,“ ho­vorí Lu­káš Toma.

Vr­cho­lom ich snahy o vý­chovu no­vého ta­lentu je 8-týž­dňový me­dzi­ná­rodný prog­ram Ba­se­Camp, ktorý or­ga­ni­zujú vo Viedni. Po­čas neho zís­kajú zá­u­jem­co­via pro­stred­níc­tvom pred­ná­šok, works­ho­pov a rie­še­nia re­ál­nych prob­lé­mov re­ál­nych fi­riem do­sta­tok skú­se­ností na to, aby sa mohli v tomto obore za­mest­nať.

knoyd_lukas_lecturing_on_big_data_and_data_science

Knoyd je skve­lým prí­kla­dom biz­nisu, ktorý na prvý po­hľad asi ne­nad­chne nie­koho, kto sa o dáta už pred­tým ne­zau­jí­mal. No po dru­hom a tre­ťom po­hľade si veľa ľudí za­čne uve­do­mo­vať po­ten­ciál, ktorý táto slo­ven­ská firma (a jej po­dobné) na­ozaj má.

Nie je ná­hoda, že o o big data sa ho­vorí tak často. Knoyd sa ich snaží sprí­stup­niť aj fir­mám bez ob­rov­ských roz­poč­tov a popri tom vy­cho­vá­vať novú ge­ne­rá­ciu pro­fe­si­oná­lov. A za to im patrí uzna­nie.

Ak ťa ak­ti­vity Kno­ydu zau­jali, pre­čí­taj si roz­ho­vor s jeho za­kla­da­teľmi TU.

Viac in­for­má­cií o Ba­se­Campe náj­deš TU.

zdroj fo­to­gra­fií: knoyd.com

Pridať komentár (0)