Koľko by musel zaplatiť štát, keby kúpil byty mladým Slovákom?

Lenka Sidorová / 13. decembra 2018 / Zo Slovenska

  • Ak by si chcel 24-ročný Slo­vák po vy­so­kej škole zo­brať hy­po­téku, mu­sel by mať už od­pra­co­va­ných 14 až 28 me­sia­cov, pri­čom by z vý­platy ne­smel mi­núť ani cent
  • Suma za byty pre mla­dých ľudí by ne­bola až taká zá­vratná v po­rov­naní so su­mami za iné vý­davky štátu
  • Ak by si chcel 24-ročný Slo­vák po vy­so­kej škole zo­brať hy­po­téku, mu­sel by mať už od­pra­co­va­ných 14 až 28 me­sia­cov, pri­čom by z vý­platy ne­smel mi­núť ani cent
  • Suma za byty pre mla­dých ľudí by ne­bola až taká zá­vratná v po­rov­naní so su­mami za iné vý­davky štátu

Pre mla­dého Slo­váka nie je také ľahké vy­le­tieť z hniezda. Keď skončí vy­sokú školu, má cca 24 ro­kov, je bez praxe a ak si aj nájde prácu, z jed­ného platu väč­ši­nou do­mác­nosť ne­utiahne. A čo hy­po­téka? Kým sa do­pra­cuje k lep­šej mzde, pop­rí­pade si nájde druha, uply­nie zo­pár ro­kov. Ne­vy­čí­tajme preto že­nám, že ro­dia až po 30-tke.

Ceny by­tov stúpli

Ceny by­tov a ro­din­ných do­mov na Slo­ven­sku v dru­hom kvar­táli tohto roka me­dzi­ročne stúpli o 7%,  oproti pred­chá­dza­jú­cemu štvrť­roku je to ná­rast o 1,2 per­centa. V prie­mere je to 1 431 EUR za me­ter štvor­cový. Ak by teda mladý pár plá­no­val as­poň jedno dieťa a chcel by 3-iz­bový byt za prie­mernú cenu, mal by mať po ruke 107 325 EUR.

Prie­merné ceny ne­hnu­teľ­ností za bý­va­nie podľa kra­jov v € za me­ter štvor­cový:

Hy­po­téky sú ne­do­stup­nej­šie

Ná­rodná banka Slo­ven­ska od júla sprís­nila pod­mienky pre zís­ka­nie hy­po­téky. V praxi to zna­mená, že ak chcete kú­piť byt, mu­síte mať na­šet­re­ných mi­ni­málne 10 % až 20 % z jeho hod­noty. Ak chce teda mladý člo­vek alebo pár zís­kať hy­po­téku a za­čať ro­dinný ži­vot, musí mať do­predu na účte okolo 10 732 až 21 465 EUR. Pri prie­mer­nej mzde v SR, ktorá je údajne už 1004 EUR – v čis­tom 765 EUR, by mladý Slo­vák mu­sel mať od­pra­co­va­ných 14 až 28 me­sia­cov a pri­tom by ne­smel nič z toho mi­núť na jedlo a iné veci… Ak by pla­til ná­jom a iné ná­klady na kaž­do­denný ži­vot, šet­ril by dlhé roky.

Koľko by stálo štát, keby za­pla­til byty mla­dým Slo­vá­kom?

Na Slo­ven­sku v roku 2018 žije 480 897 ľudí vo veku 25 až 30 ro­kov. Keby títo ľu­dia tvo­rili páry, ktoré by chcel štát pod­po­riť kú­pou bytu, stálo by to 25 806 135 262 EUR do­kopy, te­raz. Keby sa to ne­rie­šilo takto ná­ra­zovo ale prie­bežne, kaž­do­ročne by to bolo pri­bližne 5 161 227 052 EUR. Keby však byty sta­val sa­motný štát, vy­šlo by to o mnoho lac­nej­šie a mladí ľu­dia by to mohli po­stupne splá­cať.

Bý­va­nie – právo alebo vý­sada?

Majú právo bý­vať len bo­hatí alebo je to sú­čas­ťou zá­klad­ných ľud­ských práv? Na­prí­klad arab­ské kra­jiny, ktoré ľud­ské práva tak­mer ani ne­poz­najú (najmä v prí­pade žien), svo­jim ob­ča­nom po­má­hajú pri zís­kaní bý­va­nia.

Ne­ma­jetní ob­ča­nia v Emi­rá­toch do­stá­vajú od štátu pô­žičku, ktorú môžu bez úro­kov splá­cať 25 ro­kov. V Lí­byi za dik­tá­tora Kad­dá­fího mal každý Lí­byj­čan ústavné právo na bý­va­nie a štát po­sky­to­val fi­nančnú pod­poru pri kúpe by­tov ako aj pri vý­stavbe vlast­ných obydlí.

Pridať komentár (0)