Konečne! Lac­nej­šia Tesla Model 3 už čoskoro!

Rišo Néveri / 3. septembra 2015 / Tech a inovácie

Naj­viac spo­mí­naná auto­mo­bilka posled­ného desať­ro­čia čoskoro usku­toční svoj hlavný cieľ — vyro­biť elek­trický auto­mo­bil, kto­rého kúpu by si mohla dovo­liť široká verej­nosť. Výkonný ria­di­teľ spo­loč­nosti Elon Musk ozná­mil fanú­ši­kom uve­de­nie nového modelu do výroby a ter­mín, kedy sa bude dať nový model pre­dob­jed­nať.

Vče­rajší deň bol pre fanú­ši­kov Elona Muska a auto­mo­bilky Tesla men­šími Via­no­cami. Po via­ce­rých odkla­doch, sľu­boch a pri­bliž­ných ter­mí­noch sta­no­vil výkonný ria­di­teľ presný dátum pre­da­nia prvých kusov ich nového elek­tricky pohá­ňa­ného SUV a pre­zra­dil nové infor­má­cie ich dlho pri­pra­vo­va­ného Modelu 3.

Čo sa týka SUV Modelu X, jeho prvé kusy sa svo­jim novým maji­te­ľom odo­vzdajú 29. sep­tem­bra. Tí, ktorí za Model X vopred zlo­žili zálohu, dostali prí­stup na pri­vátnu web­stránku, kde si už dnes môžu svoje nové SUV “dola­diť”. Zrejme naj­kri­tic­kej­ším roz­hod­nu­tím pre kaž­dého bude mož­nosť vsta­va­ného módu “Ludic­rous” za extra prí­pla­tok 10 000$, ktorý zníži zrých­le­nie auta z 0 na 60 míľ z pôvod­ných 3,8 sekúnd na 3. Roz­hod­nu­tie padne zrejme podľa toho, aké má auto sused…

Čo sa týka ceny Modelu X, jeho základná ver­zia bude začí­nať na úrovni 80 000$, čo je o 5000 viac ako cena základ­ného Modelu S a tzv. Model X Sig­na­ture Edi­tion začína na 132 000$. Tí, ktorí si však nové SUV nepre­dob­jed­nali si naň ešte chvíľu počkajú. Podľa vyjad­re­nia spo­loč­nosti sa prvé auto­mo­bily začnú dodá­vať až začiat­kom budú­ceho roku.

A teraz späť k tej (pre väč­šinu z nás) viac vzru­šu­jú­cej novinke. Nový Model 3 bude spo­loč­nos­ťou pred­sta­vený v marci 2016. Jeho cena bude začí­nať na 35 000$ a dojazd elek­tro­mo­bilu by mal byť mini­málne 200 míľ na jedno nabi­tie. Bude sa znovu jed­nať o sedan, avšak men­ších roz­me­rov ako je dobre známy Model S. Výroba auto­mo­bilu sa začne o dva roky.

Dôvod okladu zača­tia výroby má svoje dôvody. Aby bola Tesla schopná výroby auto­mo­bilu s tak níz­kou cenou a oča­ká­va­ným dopy­tom, bude k tomu potre­bo­vať svoju tová­reň na baté­rie — Giga­fac­tory v Nevade, ktorá umožní zní­že­nie nákla­dov na výrobu baté­rií a oslo­bodí spo­loč­nosť o mnohé výdavky. Čo sa týka dizajnu a fun­kcií Modelu 3, veľa toho zatiaľ nevieme. Elon ho však opí­sal nasle­dovne: “Model 3 bude iný od aké­ho­koľ­vek auto­mo­bilu na ces­tách… vo veľmi prak­tic­kom zmysle…”

Pridať komentár (0)