Kon­tro­verz­ný ser­ver na zdie­ľa­nie dát Megaup­lo­ad je späť. A spo­lu s ním aj kopa uží­va­te­ľov

Dárius Polák / 23. júla 2016 / Tech a inovácie

Urči­te ti neutiek­la afé­ra ohľa­dom zná­me­ho sve­to­vé­ho ser­ve­ru na zdie­ľa­nie dát Megaup­lo­adu, kto­rý bol zru­še­ný pred štyr­mi rok­mi.

Zalo­žil ho ešte v roku 2005 inter­ne­to­vý pod­ni­ka­teľ a hac­ker Kim Dot­com a po údaj­nej neschop­nos­ti vyma­zá­vať nahlá­se­né ile­gál­ne súbo­ry ho bol pri­nú­te­ný zru­šiť. Pod­ľa neho však boli tie­to súbo­ry odstra­ňo­va­né v súla­de s nor­mou.

140320-kim-dotcom-jms-2033_f18d4d5a4f46c48e2ccfcf4420b88afb.nbcnews-ux-2880-1000

foto: nbcnews.com

Odvte­dy si zakla­da­teľ pre­šiel súd­nym pro­ce­som, kto­rý vyús­til do zaba­ve­nia všet­ké­ho majet­ku a skon­čil vo väze­ní. V súčas­nos­ti je však s pod­mien­kou na slo­bo­de a plá­nu­je veľ­ký come­back, kto­rý ohlá­sil na svo­jom Twit­te­ri a bez ohľa­du na to, čo si o tom mys­lí vlá­da. Pred nie­koľ­ký­mi rok­mi zalo­žil spo­lu so spo­loč­ník­mi Mega.co.nz, čo je vlast­ne obdo­ba Megaup­lo­adu s tým roz­die­lom, že ten­to­krát boli zdie­ľa­né súbo­ry šif­ro­va­né a neda­li sa tak ľah­ko odha­liť. Dot­com však z pro­jek­tu Mega po nez­ho­dách s par­tner­mi ohľa­dom zis­ku a nut­nej spo­lu­prá­ci s vlád­ny­mi úrad­mi odstú­pil.

Megaup­lo­ad má byť ofi­ciál­ne spus­te­ný 20. janu­ára 2017 a pod­ľa Kima dokon­ca obno­ví všet­ky býva­lé regis­tro­va­né účty spo­lu s pré­mi­ový­mi. Beta­ver­zia bude dostup­ná zhru­ba týž­deň pred spus­te­ním. Strán­ka má byť zalo­že­ná na úpl­ne novom šif­ro­va­ní, kto­ré bude fun­go­vať pred stia­hnu­tím ale­bo po nahra­ní súbo­ru na ser­ver, pri­čom sa nebu­de dať čítať žiad­nou tre­ťou stra­nou. Plat­by na Megaup­lo­ade budú fun­go­vať pro­stred­níc­tvom bit­co­inu a kaž­dý nový uží­va­teľ dosta­ne zdar­ma 100 GB pries­to­ru.

Pre­čo to Kim zno­va pod­stu­pu­je? Chce totiž­to navia­zať na obdo­bie, v kto­rom zará­bal den­ne v čis­tom $115 000 dolá­rov. Sme zve­da­vý, koľ­ko dní si uži­je.

zdroj: stuff.co.nz, twit­ter, zdroj titul­nej fot­ky: Twitter/Wikipedia

Pridať komentár (0)