Kon­tro­verzný ser­ver na zdie­ľa­nie dát Megaup­load je späť. A spolu s ním aj kopa uží­va­te­ľov

Dárius Polák / 23. júla 2016 / Tech a inovácie

Určite ti neutiekla aféra ohľa­dom zná­meho sve­to­vého ser­veru na zdie­ľa­nie dát Megaup­lo­adu, ktorý bol zru­šený pred štyrmi rokmi. 

Zalo­žil ho ešte v roku 2005 inter­ne­tový pod­ni­ka­teľ a hac­ker Kim Dot­com a po údaj­nej neschop­nosti vyma­zá­vať nahlá­sené ile­gálne súbory ho bol pri­nú­tený zru­šiť. Podľa neho však boli tieto súbory odstra­ňo­vané v súlade s nor­mou.

140320-kim-dotcom-jms-2033_f18d4d5a4f46c48e2ccfcf4420b88afb.nbcnews-ux-2880-1000

foto: nbcnews.com

Odvtedy si zakla­da­teľ pre­šiel súd­nym pro­ce­som, ktorý vyús­til do zaba­ve­nia všet­kého majetku a skon­čil vo väzení. V súčas­nosti je však s pod­mien­kou na slo­bode a plá­nuje veľký come­back, ktorý ohlá­sil na svo­jom Twit­teri a bez ohľadu na to, čo si o tom myslí vláda. Pred nie­koľ­kými rokmi zalo­žil spolu so spo­loč­níkmi Mega.co.nz, čo je vlastne obdoba Megaup­lo­adu s tým roz­die­lom, že ten­to­krát boli zdie­ľané súbory šif­ro­vané a nedali sa tak ľahko odha­liť. Dot­com však z pro­jektu Mega po nez­ho­dách s par­tnermi ohľa­dom zisku a nut­nej spo­lu­práci s vlád­nymi úradmi odstú­pil.

Megaup­load má byť ofi­ciálne spus­tený 20. janu­ára 2017 a podľa Kima dokonca obnoví všetky bývalé regis­tro­vané účty spolu s pré­mi­ovými. Beta­ver­zia bude dostupná zhruba týž­deň pred spus­te­ním. Stránka má byť zalo­žená na úplne novom šif­ro­vaní, ktoré bude fun­go­vať pred stia­hnu­tím alebo po nahraní súboru na ser­ver, pri­čom sa nebude dať čítať žiad­nou tre­ťou stra­nou. Platby na Megaup­lo­ade budú fun­go­vať pro­stred­níc­tvom bit­co­inu a každý nový uží­va­teľ dostane zdarma 100 GB pries­toru.

Prečo to Kim znova pod­stu­puje? Chce totižto navia­zať na obdo­bie, v kto­rom zará­bal denne v čis­tom $115 000 dolá­rov. Sme zve­davý, koľko dní si užije.

zdroj: stuff.co.nz, twit­ter, zdroj titul­nej fotky: Twitter/Wikipedia

Pridať komentár (0)