Košické star­tup cen­trum pri­jalo nové pro­jekty!

Lukáš Gašparík jr. / 11. august 2015 / Tools a produktivita

Star­tu­pový život sa konečne roz­bieha aj za hra­ni­cami Bra­ti­slavy. Naj­nov­šie sa tak deje v Koši­ciach, v Star­tu­po­vom cen­tre košic­kej Tech­nic­kej uni­ver­zity.

Star­tup cen­trum, ktoré vzniklo v Koši­ciach v roku 2014 už naplno pod­po­ruje star­tupy a je ria­dené Uni­ver­zit­ným cen­trum ino­vá­cií, trans­feru tech­no­ló­gií a ochrany dušev­ného vlast­níc­tva. Jeho cie­ľom je pod­po­riť zau­jí­mavé myš­lienky a pro­jekty a pomôcť im pre­me­niť sa aj do komerčne využi­teľ­ného pro­jektu.

Po košic­kom Star­tup Wee­kende, ktorý sa konal kon­com minu­lého roka sme mali aj my mož­nosť naživo zažiť atmo­sféru košic­kého Star­tup cen­tra a vidieť tamoj­šie pro­stre­die. Sme radi, že podobné ini­cia­tívy vzni­kajú aj mimo Bra­ti­slavy. Je potreba pod­po­riť takéto pro­jekty a uká­zať tak ľudom, že kon­ku­ren­cie­schopné star­tupy 

V naj­nov­šom kole príj­ma­nia star­tu­pov si zobralo Star­tup cen­trum pod svoje krídla 18 nových pro­jek­tov. Jedná sa o šesť­me­sačný inku­bačný prog­ram, počas kto­rého zís­kajú star­tupy kan­ce­lár­ske pries­tory, odborný men­to­ring svo­jich pro­jek­tov a mož­nosť využí­vať výskumné zaria­de­nia TUKE. Tento fakt je dôka­zom, že aj Košice sú star­tu­po­vým mes­tom a určite by si dia­nie v ňom mal sle­do­vať. Košice určite pat­ria na star­tu­povú mapu Slo­ven­ska, keďže z tohto mesta vyšlo už nie­koľko úspeš­ných pro­jek­tov.

Našou ambí­ciou je výrazne pod­po­riť ino­va­tívne pro­jekty, a to kva­lit­nými odbor­nými poznat­kami, a špič­ko­vou výskum­nou infra­štruk­tú­rou a pora­den­stvom v oblasti pod­ni­ka­nia,” vysvet­lila Kata­rína Valen­tová z TUKE.

Star­tup Cen­trum TUKE sa môže pochvá­liť aj tým, že ich pries­to­rov vyšlo už aj nie­koľko úspeš­ných pro­jek­tov. Tými naj­zná­mej­šími sú naprí­klad star­tup EFEOS, ktoré sa poda­rilo zabo­do­vať aj v súťaži Tele­kom Inno­va­tion Con­test 2014 a stal sa napo­kon jej víťa­zom. Dru­hým z troch najús­peš­nej­ších star­tu­pov je star­tup Vizualizačky.sk. Ten sa stal víťa­zom Štu­dent­skej pod­ni­ka­teľ­skej ceny 2014 a postú­pil aj na celo­sve­tovú súťaž Glo­bal Stu­dent Entrep­re­neur Awards 2015, ktorá sa konala vo Was­hing­tone. Tým tre­tín najús­peš­nej­ším star­tu­pom, ktorý vyšiel z košic­kého star­tup cen­tra, je star­tup Crop­Tech. Ten netreba nijak špe­ciálne pred­sta­vo­vať, keďže je asi naj­zná­mej­ším z týchto troch. Crop­Tech sa môže pochvá­liť tým, že v roku 2014 sa stal víťa­zom StartupAwards.SK 2014 v kate­gó­rii Society a v marci tohto roka zís­kal od Neulogy Ven­tu­res seed inves­tí­ciu vo výške 250 000 eur.

Význam­ným úspe­chom bolo pod­pí­sa­nie zmluvy o spo­lu­práci s jed­ným z naj­výz­nam­nej­ších švéd­skych inku­bá­to­rov LEAD, v rámci kto­rej LEAD bude koor­di­no­vať meto­dicky prácu Star­tup cen­tra a tech­no­lo­gic­kého inku­bá­tora v rámci Uni­ver­zit­ného vedec­kého parku,” pre­zra­dila Valen­tová.

Pridať komentár (0)