Kreatívne riešenia v meste musíme vedieť hľadať spoločne nielen v časoch krízy

Snímka obrazovky 2020-04-23 o 17.12.37

Koncept Dátového mesta od občianskeho združenia Futuristiq o.z. pomáha mestám prispôsobiť svoj chod danej situácií vďaka zapojeniu občanov, dátam a experimentovaniu.

Združenie pracuje na tom, aby sa pokrok v dátovom hospodárstve zúročil pre spoločnosť aj v komplikovaných časoch vďaka schopnosti miest lepšie plánovať a predpovedať budúci vývoj. Zároveň sa usiluje chrániť demokraciu a súkromie jednotlivca cez dodržiavanie princípov mydata.org.

Šírenie vírusu COVID-19 po celom svete je záťažovým testom fungovania zdravotníckych a sociálnych systémov, ako aj schopností politických lídrov a celej verejnej správy.

Práve svetové veľmoci ako Čína a Spojené štáty americké žiaľ nedokážu ísť príkladom, ako sa s pandémiou vysporiadať – v oboch prípadoch hneď na úvod prevládlo popieranie vážnosti situácie na politickej úrovni.

Opatrenia byrokratickej Európskej únie, ktorá je často veľmi zdržanlivá pri zavádzaní nových technológií, sú v tomto období ešte len podrobované testu. Preto sa oplatí pozrieť na krajiny, ktoré si vedú zatiaľ najlepšie, a tu je veľkým víťazom nečakane Taiwan.

Napriek oveľa rozsiahlejšiemu testovaniu má len jednu pätinu pomeru známych prípadov oproti Spojeným štátom americkým a len jednu desatinu oproti vysoko oceňovanému Singapuru. Úspech Taiwanu spočíva vo fúzii technológií, aktivizmu a občianskej participácie.

Na Taiwane vznikla za posledné roky jedna z najviac prekvitajúcich politických kultúr na svete. Technológia sa tu totiž využíva v prospech demokracie namiesto na jej oslabovanie, napríklad cez šírenie poplašných a nepravdivých správ. A tento prístup sa ukázal aj ako najlepšia imunitná odpoveď národa na nový koronavírus.

Za úspešným riadením situácie a konsenzuálnymi a transparentnými opatreniami stoja:

  • Zdieľanie informácii zdola nahor,
  • Verejno-súkromné partnerstvá,
  • „Hacktivizmus“ – aktivizmus cez vytváranie rýchlych a „neučesaných“, ale efektívnych pilotných verzií a konceptov pre online verejné služby,
  • Participatívne kolektívne aktivity.

Vďaka týmto prístupom sa mnohé opatrenia nasadili s rekordnou rýchlosťou cez komunitné iniciatívy a hachathony na digitálnej platforme pre podporu demokracie vTaiwan, kde sa zapája až skoro polovica populácie.

Na zavádzaní nápadov a riešení od podnikateľov a aktivistov do praxe aktívne spolupracuje aj digitálny minister Taiwanu Audrey Tang, ktorý tiež streamuje online všetky stretnutia ohľadom krízy, aby si budoval nadštandardnú dôveru medzi občanmi. Takýmto spôsobom vzniklo napríklad riešenie na efektívny predaj a distribúciu ochranných rúšok alebo platforma na obmedzenie vystavenia sa vírusu, ktorá rešpektuje aj ochranu súkromia obyvateľov a je založená na dobrovoľnom hlásení.

Taiwan poskytuje alternatívny prístup k čínskemu dohľadu zhora a ku západným komerčným technologickým gigantom, bojujúcim o každý „klik“. Jeho model nie je len nádejou na víťazstvo nad koronavírom, ale aj nad dystopiou technologického pokroku.

Z tohto príkladu sa inšpirujeme aj v občianskom združení Futuristiq. Veríme vo výhody nastupujúcej dátovej éry a snažíme sa z dát vyťažiť čo najväčší prínos pre spoločnosť, aj v komplikovaných časoch, a zároveň chrániť demokraciu a súkromie jednotlivca cez dodržiavanie princípov mydata.org. Pokrok nemožno dosiahnuť len technokratickým prístupom, kľúčové je aj kreatívne zapojiť masy, inovátorov a zmeniť kultúru fungovania samosprávy a občanov v nej.

Vďaka projektu Dátové mesto pre participatívne územné plánovanie (transparentné – výkonné – vnímavé) pomáhame mestám meniť sa na dátami riadenú samosprávu, pričom dbáme nielen na využívanie nových nástrojov, ale aj na zmenu kultúry a zodpovedné zapojenie občanov.

Pre dátové mesto sú kvalitné dáta to, čo kvalitné suroviny pre vychytenú reštauráciu. Preto hlavným cieľom efektívneho manažmentu dát je poskytnúť dátami riadenému mestu kvalitné „suroviny“ v podobe dát. To však nie je možné uskutočniť na počkanie, alebo implementáciou jednej reformy či inovačného projektu v oblasti informačných technológií.

Mesto si musí nastaviť dlhodobú stratégiu a akčný plán svojej transformácie na dátové mesto a nastaviť si procesy neustáleho zlepšovania manažmentu dát a riadenia ich kvality. Víziou efektívneho manažmentu dát je transformácia prevádzkového modelu mesta na digitálny v ére umelej inteligencie.

Takýto digitálny prevádzkový model sa dokáže vysporiadať s akoukoľvek mimoriadnou situáciou, pretože vie efektívne presmerovať zdroje a nepotrebuje na jednoduché prevádzkové úlohy zapájať ľudí z mäsa a kostí – vystačí si s inteligentnými algoritmami, ktoré napríklad automaticky skontrolujú žiadosti občanov a podnikateľov o pomoc v čase krízy, dožiadajú si chýbajúce informácie a rozhodnú o pridelení finančných prostriedkov a ich výšky.

Avšak pre takéto úspešné, efektívne a systematické používanie dát a  umelej inteligencie v procesoch verejnej správy je potrebné vykonať tri nasledujúce posuny:

  1. Posun: Od funkčných tímov smerom k interdisciplinárnej spolupráci

Pre úspech manažmentu dát a návrh dátami riadených riešení je nevyhnutná spolupráca interdisciplinárnych tímov:

  • Biznis rolí zamestnancov naprieč rôznymi agendami kraja a mesta – určujú biznis pravidlá, ktorými sa riadi kvalita dát, za ktorú zodpovedajú. Zároveň najlepšie rozumejú dátam, ich možnému použitiu a obmedzeniam vo svojej agende.
  • Technických rolí zamestnancov – vytvárajú a spravujú technologické prostredie, jeho architektúru, systémy a databázy. Majú takzvané zručnosti „hackerov“ – vedia prispôsobiť IT nástroje tak, aby čo najviac zjednodušili prácu ostatným zamestnancom a aby pripravili dáta v patričnom formáte a vo vhodnom nástroji pre dátových vedcov a analytikov.
  • Dátových vedcov a dátových analytikov – analyzujú dáta pre získavanie dôkazov a podkladov k rozhodnutiam, navrhujú algoritmy umelej inteligencie a trénujú ich pre hľadanie riešení daných problémov.
  1. Posun: Od rozhodovania na základe hierarchie organizácie smerom k rozhodovaniu založenom na dátach

Pokiaľ sa používanie dát, výhľadovo aj umelej inteligencie implementuje v celej organizačnej štruktúre organizácie, všetci zamestnanci budú môcť získať svoju vlastnú skúsenosť v používaní výsledkov dátových analýz a algoritmov pre hľadanie lepších riešení, než ku akým by dospeli bez použitia dát.

Aby však tento prístup fungoval, musia zamestnanci na všetkých úrovniach organizácie dôverovať výsledkom analýz dát a návrhom algoritmov a cítiť sa oprávnenými robiť rozhodnutia, čo znamená opustenie tradičného hierarchického rozhodovacieho prístupu zhora-nadol.

  1. Posun: Od rigidného systému fungovania mesta k agilnému a experimentálnemu systému fungovania, ktorý vie reagovať na aktuálne výzvy

Vysoký počet neúspechov pri nasadzovaní pokročilej analýzy dát a umelej inteligencie bolo spôsobených nedostatočným porozumením tohto prístupu vedúcimi zamestnancami. Aby mohla byť organizácia efektívne poháňaná umelou inteligenciou, musí si osvojiť čo najagilnejší, experimentálny systém práce.

Pri prvej iterácii majú aplikácie umelej inteligencie zriedka všetky požadované funkcionality a práve systém založený na prístupe „testuj a uč sa“, ako aj na získavaní spätnej väzby od používateľov, umožní mestám kvalitne opraviť chyby skôr, ako sa stanú nákladnými či dokonca fatálnymi. Tento systém rovnako zlepší pracovnú kultúru a motiváciu zamestnancov mesta.

Dynamické riadenie investícií a projektov

Zlepšenie výkonu mesta a efektívnejšia implementácia rozvojových projektov si vyžaduje orientáciu na reálne výsledky, ako i neustále zlepšovanie sa a hľadanie a implementáciu užitočných zmien a vhodných nástrojov.

Riadenie investícií a projektov musí fungovať dynamicky a agilne, musí sledovať priebežné výsledky, spätnú väzbu od občanov a problémy priamo v praxi, a podľa toho prispôsobovať svoj prístup. Pre mestá sme v rámci projektu vytvorili metodiku na overovanie hypotéz zlepšovania verejného priestoru a zavádzanie kreatívnych rýchlych riešení do praxe.

 

zdroj: airpowered.city

Dátové mesto musí vedieť fungovať v dynamickom prostredí a reagovať na meniace sa potreby občanov, nové hrozby a príležitosti a neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Práve dynamický aspekt realizácie investícií, projektov a opatrení si vyžaduje najväčšie zmeny v organizácii mesta.

Tradične fungujúce oddelenia mesta sa musia naučiť spolupracovať so špecializovanými, na misiu zameranými jednotkami, ktoré pomôžu s praktickou realizáciou tých najnáročnejších projektov a opatrení. Tieto jednotky môžu predstavovať malé ad hoc tímy, ale aj samostatné vysoko odborné oddelenia, a to podľa veľkosti mesta a komplexnosti jeho zámerov.

Alternatívne možno tieto jednotky vytvoriť pre mestá aj na národnej alebo krajskej úrovni – všetko závisí od dostupných finančných zdrojov a schopnosti nájsť odborníkov s vhodnými zručnosťami.

zdroj: airpowered.city

Dátové mesto sa musí tiež naučiť efektívne pracovať s aktivistami a zapájať reprezentatívnu skupinu občanov a podnikateľov. Vďaka projektu vznikol participatívny nástroj, ktorý takúto spoluprácu uľahčuje.

Predstavuje cenný zdroj nových dát o pocitoch a názoroch občanov na verejný priestor aipowered.city, kde si možno aj interaktívne vizualizovať to, ako občania vnímajú mesto:

zdroj: airpowered.city

Cez pocitové mapy sme vyzbierali v Prešovskom kraji vyše 10 000 pocitov občanov v mestách. Túto skúsenosť chceme využiť aj na zlepšovanie opatrení proti šíreniu vírusu a snažíme sa o to, aby základné potreby občanov boli zabezpečené a chod mesta sa nezastavil.

Na platforme corona.bezpaniky.eu mapujeme pocity občanov z momentálnej situácie a ďalej to, ktoré verejné priestranstvá v meste navštevujú počas krátkych prechádzok a zaujíma nás, či je k dispozícii dostatok základných služieb (potraviny, drogéria, lekáreň, a podobne) a či ponúkajú dostatok základného tovaru.

„Pri postupnom uvoľňovaní lokálnych aktivít budeme mapovať, ktoré prevádzky nedodržiavajú pravidlá a hygienické opatrenia,“ dopĺňa predsedníčka občianskeho združienia Futuristiq, Dagmar Ceľuchová Bošanská, „pýtame sa tiež na prípadnú karanténu, či akékoľvek príznaky ochorenia, ktoré môžu občania pociťovať.“ Anonymizované dáta budú poskytnuté krízovým štábom.

Miesto pobytu v meste môžu občania zadávať orientačne. „Našou snahou nie je exaktne lokalizovať jednotlivcov, ale spoločne mapovať celkový obraz mesta vzhľadom na výnimočnú situáciu.

Sme presvedčení, že spoločnou snahou výnimočnú situáciu zvládneme tak, aby sme sa v meste cítili príjemne a zároveň bezpečne. Veríme, že platforma aipowered.city sa môže stať slovenskou obdobou taiwanského vTaiwan,“ uzatvára Dagmar Ceľuchová Bošanská.

Článok pri inspirácií z Taiwane vychádzal z článku publikovanom vo Foreign Affairs dňa 20.03.2020: „How Civic Technology Can Help Stop a Pandemic“ od autorov Jaron Lanier a E. Glen Weyl.

Projekt Dátové mesto pre participatívne územné plánovanie (transparentné – výkonné – vnímavé) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Viac informácií na: www.reformuj.sk, www.esf.gov.sk, http://futuristiq.org/#datove-mesto

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá