Ktorá kola je pre tvoje telo naj­lep­šia?

Martina Ditrichová / 14. november 2016 / Zaujímavosti

Poznáš ten pocit, keď máš neodo­la­teľnú chuť na kolu. Vieš, že by si nemal, ale jed­no­du­cho neodo­láš. Kolové nápoje, keďže obsa­hujú veľa cukru a kofe­ínu, dobre chu­tia, povzbu­dia a osvie­žia záro­veň. Či je pitie koly dobré aj pre tvoje telo, je už vec druhá.

Pozreli sme sa na zlo­že­nie vybra­ných kolo­vých nápo­jov. V prvom rade sme sa zame­rali na ich hla­dinu cukru, čo vidíš aj názorne zobra­zené na fot­kách. Počí­tali sme tu s údajmi, že jedna poliev­ková lyžica má pri­bližne 10 gra­mov cukru a objem cukru sme zaok­rúh­lili na celé čísla. Počí­tali sme to na 300ml daného nápoja.

Hla­dina cukru však neod­halí všetko, tak sme šli hlb­šie a zaos­trili sme na éčka a umelé sla­didlá a far­bivá. Scrol­luj niž­šie, aby si sa dozve­del, ktorý nápoj zo zoznamu dopa­dol naj­lep­šie. Keby sme sa poze­rali len na „cukor­na­tosť“, na prvej priečke by sa umiest­nila kola Triumph. Je to ale zavá­dza­júce. V reb­ríčku pri­hlia­dame aj na obsah aspar­támu a iných dochu­co­va­diel, „éčka“ a umelé far­bivá, ktoré sú nežia­dúce pre náš orga­niz­mus.

8.Coca Cola – 34g cukru

14958291_10211016482267134_235307151_n

Coca Cola je jasne najs­lad­šia. Okrem toho, že obsa­huje aj listy koky (na mole­ku­lár­nej úrovni zba­vené koka­ínu). Do roku 1903 obsa­ho­vala jedna fľaša Coca Coly 9mg koka­ínu, ktorý bol z nápoja v tom roku úplne odstrá­nený. Je bohato osla­dená, priam pre­sla­dená. Môžeme byť radi, že tu nepi­jeme jej ame­rickú ver­ziu, ktorá má ešte o 4g cukru viac. Nápoj je dochu­co­vaný aj výťaž­kom z kolo­vých ore­chov, ktoré obsa­hujú kofeín.

7.Pepsi- 32g cukru

14963094_10211016481867124_1834825149_n

Pepsi je za Colou so svo­jimi 31% cukru v tes­nom závese. Na našej kôpke je len ťažko rozo­znať ten 2-gra­mový roz­diel. Zafar­bená je kara­me­lom (E150d) a chuť regu­luje kyse­lina fos­fo­rečná. Je to naj­lac­nej­šia a záro­veň naj­sil­nej­šia okys­ľu­júca látka. Dodáva kole takú tu cha­rak­te­ris­tickú „štip­ľavú“ chuť. Aj keď umoc­ňuje úči­nok anti­oxi­dan­tov v rast­lin­ných tukoch, vo väč­ších dáv­kach môže byť pre telo skôr škod­livá.

6.Freeway Cola – 31g cukru

14937933_10211016481627118_788387105_n

Fre­e­way Cola z pro­duk­cie Lidl zau­jala v reb­ríčku 6.miesto. Okrem cel­kom vyso­kého objemu cukru, obsa­huje aj far­bivá a kyse­linu fos­fo­rečnú- E338. Cítiť z nej ako veľmi sa snaží podo­bať Coca Cole, žiaľ neús­pešne. Jej chuť je veľmi umelá, ako keby plas­tová. No pokiaľ ide o zlo­že­nie, stále lep­šie vypiť Fre­e­way colu, ako Pepsi či Coca Colu. Či si na nápoji aj tak pochut­náme, je už vec druhá.

5.Dr. Pep­per cola – 20g

14971923_10211016480347086_16975563_n

Dr. Pep­per na tom s „cukor­na­tos­ťou“ nie je na prvý pohľad zle. Bohu­žiaľ len zdan­livo. Aby docie­lili želanú kolovú chuť, pri­dali ešte dve umelé sla­didlá- ace­sul­fam k a suk­ra­lózu, ktorá je ozna­čo­vaná za naj­hor­šie sla­didlo. Okrem toho obsa­huje štan­dardné kolové kon­zer­vanty a far­bivá. Takže ak máš rád zvláštne viš­ňovú prí­chuť Dr. Pep­pera, pi ho rad­šej s mie­rou.

4.Kofola- 24g cukru

14962423_10211016480987102_64434426_n

Kofola je naša slo­ven­ská „menej sladká“ ver­zia coly. Niet nad ten skvelý pocit uha­se­nia smädu čerstvo nača­po­va­nou Kofo­lou ori­gi­nal. V reb­ríčku sa umiest­nila cel­kom dobre. Aj napriek tomu, že nie je veľmi sladká, cukru obsa­huje cel­kom dosť. Okrem toho aj E211, čo kon­zer­vant ben­zoan sodný. Je to anti­sep­ti­kum a pou­žíva sa na mas­ko­va­nie chuti potra­vín. Je pova­žo­vaný za rako­vi­not­vorný a môže zhor­šiť astmu. Takže s kofo­lou rad­šej opatrne.

3.Triumph – 11g cukru

14914584_10211016479147056_1631021414_n

Triumph cola pochá­dza z Košíc. Má síce malú kôpku cukru. Výrob­co­via to vykom­pen­zo­vali ume­lými sla­did­lami. Obsa­huje kon­zer­vant ben­zoan sodný-E211, umelé sla­didlá a via­cero far­bív.

2.Šofokola – 23g cukru

14962314_10211016479987077_1459220230_n

Šofo­kola neob­sa­huje umelé sla­didlá. Jej zvláštnu chuť jej dodáva extrakt z kore­nín a sladké drievko. Obsa­huje kon­zer­vant ben­zoan sodný ako a far­bivo E150d, kto­rým sa nevy­hol skoro žia­den kolový nápoj.

1.Simply Cola — 26g cukru

14971215_10211016481307110_1373783697_n

Keďže Sim­ply Cola sa uká­zala ako naj­zdravší kolový nápoj, roz­hodli sme sa bliž­šie pozrieť na jej zlo­že­nie. Pozos­táva z nasle­du­jú­cich suro­vín — voda, cukor, oxid uhli­čitý, sirup s kara­me­li­zo­va­ným cuk­rom, prí­rodné prí­chute vyro­bené z rast­lin­ných výťaž­kov: galan­gal (modrý zázvor), vanilka, hor­či­cové semienka, kofeín z kávo­vých zŕn, limetka, ore­chy koly, kakao, sladké drievko, ško­rica, cit­rón, zázvor, poma­ranč, mäta, výťa­žok z boro­vice, kar­da­móm, muš­kát, klin­ček, kon­cen­trát cit­ró­no­vej šťavy.

Hor­či­čové semiačka sú tu jedi­ným aler­gé­nom. Neob­sa­huje kyse­linu fos­fo­rečnú, ani žiadne kon­zer­vačné látky, umelé far­bivá či arómy. Nejde o žiadny ener­ge­tický nápoj, ale o kolu čisto z prí­rod­ných ingre­dien­cií, ktorá ťa vzpruží už len svo­jou svie­žos­ťou. A naviac výborne chutí.Najbližšie, keď sa budeš potre­bo­vať „dopum­po­vať“, jed­no­značne skús siah­nuť po Sim­ply Cole.

Pridať komentár (0)