Kúpte si iPhone 6 Plus a dosta­nete k nemu aj kraj­číra

Martin Kráľ / 19. október 2014 / Business

Šan­ghaj­ská pobočka čín­skej štát­nej firmy Uni­com najala kraj­číra, ktorý vám na mieste pre­šije vrecká na vašich noha­vi­ciach, aby sa do nich zmes­til nový iPhone 6 Plus. Samoz­rejme za pod­mienky, že si u nich nový obrí 5,5” iPhone kúpite. 

V spo­loč­nosti China Uni­com, ktorá je kla­si­fi­ko­vaná ako tretí naj­väčší mobilný ope­rá­tor na svete, vlastní tak­mer desať per­cent akcií aj špa­niel­ska Tele­fó­nicaAkcia s kraj­čí­rom je nápa­di­tým spô­so­bom, ako pri­tiah­nuť pozor­nosť, súčasne upo­zor­ňuje na stále sa zväč­šu­júce uhlop­riečky smartp­ho­nov, ktoré sa už ani nezmes­tia do vrecka”.

Zdroj: glo­bes, chi­nau­ni­com

Pridať komentár (0)