Kva­lita obsluhy v Bra­ti­slave: Išla hore, alebo stále nestojí za nič?

Nikola Brehová / 21. augusta 2016 / Zo Slovenska

Všetci radi cho­díme do kaviarni, reštau­rá­cií a rôz­nych iných pod­ni­kov. Uží­vame si atmo­sféru, jedlo, nápoje, prí­tom­nosť pria­te­ľov či par­tne­rov. Ale na čo sa naj­viac sťa­žu­jeme? No predsa na obsluhu. Pozri sa ako je na tom s obslu­hou tvoje hlavné mesto. 

Hej­to­vať” aj chvá­liť je jed­no­du­ché. Každý má iné kri­té­riá, na základe kto­rých hod­notí jedlo, nápoje, obsluhu, pro­stre­die a pod­nik ako celok. Bola som si pozrieť sprá­va­nie sa a kva­litu obsluhy v obľú­be­ných a momen­tálne popu­lár­nych pod­ni­koch v Bra­ti­slave, hlavne na odpo­rú­ča­nie svo­jich zná­mych, a tu je výsle­dok:

LA PUTIKA

Pri­znám sa, toto je môj najob­ľú­be­nejší pod­nik. Ak mám nie­kam v meste ísť, tak roz­hodne sem. Majú tu veľký výber anglic­kých a bel­gic­kých pív. S obslu­hou som spo­kojná vždy. I keď spo­čiatku čaš­níčky pôso­bili nedo­stupne a málo sa usmie­vali, atmo­sféra sa uvoľ­nila. Vedeli komu­ni­ko­vať ply­nule po anglicky so zahra­nič­nými zákaz­níkmi. Netrvalo im celú več­nosť, kým oslo­via zákaz­níka, cho­dili sa pra­vi­delne pýtať či je všetko v poriadku a či sú ľudia spo­kojní.

A keď dopi­ješ, nepo­ze­ráš sa dlho na prázdny pohár. Nastala aj milá situ­ácia, keď pri­šiel zákaz­ník a chcel drink. V La Putike drinky nemajú, preto čaš­níčka ponúkla alter­na­tívu v podobe “impro­vi­zo­va­ného drinku”, čo vyvo­lalo smiech na oboch stra­nách a bolo to milé. Tento pod­nika má na Staf­fino aj na Tri­pAd­vi­sor len výborné hod­no­te­nia.

DSC_0336DSC_0343DSC_0340
DSC_0331

Majka a Zuzka

URBAN HOUSE

Jeden z najob­ľú­be­nej­ších pod­ni­kov hlav­ného mesta. Dosta­neš vodu auto­ma­ticky pri prí­chode, čo u nás stále nie je auto­ma­tické. Obsluha pozná ponuku pod­niku a vie člo­veku pora­diť, sú usmie­vaví.

Rov­nako ako v La Putike aj tu sa ťa prídu opý­tať či si so všet­kým spo­kojný. Napriek tomu, že tu pra­cuje dosť bri­gád­ni­kov, čo je aj otáz­kou práz­dni­no­vého obdo­bia, nepo­cí­tiš to na kva­lite. Sú sve­do­mito zaú­čaní. Staf­fino má na Urban House iba pozi­tívny feed­back, na TipAd­vi­sor je aj pár nega­tív­nych.

DSC_0348DSC_0355

DSC_0360
DSC_0362

Kubo a Stella

SAVAGE GAR­DEN

V tomto pod­niku som bola po prvý­krát. Odpo­ru­čil mi ho kama­rát. Prí­jemné pro­stre­die, zákaz­níci majú z terasy výhľad na malé námes­tie a zeleň. Pod­nik je dizaj­novo veľmi pekne zaria­dený, mys­lím, že každý si tam nájde svoj kútik na kávu s kama­rátmi alebo aj na prácu. Čaš­níci prišli za zákaz­ní­kom cca po dvoch minú­tach od ich prí­chodu, čo im poskytlo dosta­tok času na pre­mys­le­nie objed­návky. Za nega­tí­vum pova­žu­jem fakt, že čaš­ník aser­tívne nevy­me­no­val ponuku limo­nád, keď si zákaz­ník pro­sil takú, ktorú nemali.

Celá komu­ni­ká­cia bola uvoľ­nená. Osobne pova­žu­jem túto obsluhu za naju­voľ­ne­nej­šiu, so zákaz­níkmi komu­ni­ko­vali pri­ro­dzene a usmie­vavo. Vytvá­rali pria­teľ­skú atmo­sféru, a to je niečo, čo sa všade nevidí. A neus­tále udr­žia­vali čisté pro­stre­die. Môj názor potvr­dzujú aj recen­zie na Staf­fino či Tri­pAd­vi­sor. Do Savage Gar­den sa ešte roz­hodne vrá­tim.

DSC_0364DSC_0366DSC_0367
DSC_0368

Lea a Juraj

ENJOY COF­FEE

Najm­ladší pod­nik, ktorý som v tomto malom pries­kume nav­ští­vila. Záro­veň je to asi ten najk­rajší. Je vhodný na rande, na kávičku s kam­kou, ale aj na kolá­čik s celou rodi­nou. Pod­nik je tak­mer celý v bie­lej farbe s úžas­nými dopl­n­kami, taký malý diev­čen­ský raj. Rov­nako ako vo väč­šine bra­ti­slav­ských pod­ni­kov aj tu nemali prob­lém komu­ni­ko­vať po anglicky, okrem toho mali tak­mer všet­kých zákaz­ní­kov zahra­nič­ných. Milá bola situ­ácia, keď čaš­ník aser­tívne a auto­ma­ticky pri­nie­sol psí­kovi misku s vodou a poškrab­kal ho. Vedeli zákaz­ní­kom pora­diť a pove­dať, čo kon­krétny nápoj, koláč, … obsa­huje.

Okrem baristu, pôso­bili zamest­nanci veľmi mla­dučko, vraj ale nie sú bri­gád­nici. Nepá­čilo sa mi však, že pro­fe­si­onálny prí­stup kon­čil obslu­hou zákaz­níka. Kle­be­tili pri bare, čo nie je miesto, kam zákaz­ník nedo­po­čuje, alebo to nevníma. Na Staf­fino náj­deš len pozi­tívne hod­no­te­nia, no Tri­pAd­vi­sor sa nachá­dzajú aj tie opačné.

DSC_0372DSC_0374DSC_0379DSC_0381

HABIBI CAFE

Pod­nik v cen­tre mesta, ktorý ťa dostane svo­jou atmo­sfé­rou. Náj­deš tu kva­litné čaje a jednu z naj­lep­ších vod­ných fajok v Bra­ti­slave. A bonus k tomu? Super obsluha, spo­lu­ma­ji­teľ sa o teba postará. Chodí sa pýtať či si spo­kojný, dokladá nové uhlíky. Majú roz­de­lené kom­pe­ten­cie a čaš­níčky sú tiež veľmi prí­jemné a ochotné. Pod­nik vie člo­veka ešte prek­va­piť cen­ní­kom. Nachá­dza sa v samom cen­tre mesta a napriek tomu máš štu­dent­ské ceny.

habibi1habibi4habibi5habibi3habibi2

foto: HABIBI CAFE facebook.com

Osobne si mys­lím, že kva­lita obsluhy v pod­ni­koch v Bra­ti­slave aj v iných väč­ších či men­ších mes­tách Slo­ven­ska išla hore. Určite k tomu pris­pela ras­túca kon­ku­ren­cia a fakt, že našu kra­jinu nav­šte­vuje stále viac a viac zahra­nič­ných turis­tov. Jed­nak, že sú milí, prí­stup­nejší majú pre­hľad v jedál­nom a nápo­jo­vom lís­tku a sú ochotní člo­veku pora­diť. To sú také veci, ktoré sa týkajú ľud­ského fak­tora, okrem toho veľa pod­ni­kov má det­ské kútiky, čo nebolo samoz­rej­mos­ťou. Ďal­ším plu­som, ktorý vní­mam, je sku­toč­nosť, že zvie­ratá pre­stá­vajú byť pre pod­niky tabu. Keď prí­deš s psí­kom, dostane misku s vodou.

Samoz­rejme to neplatí gene­rálne na všetky pod­niky, sú také ktoré všetky pre­vy­šujú, prie­merné a také, do kto­rých sa už po prvej skú­se­nosti nevrá­tiš. Preto sa netreba báť pod­nik hod­no­tiť, je to pre nich pod­net, na čom pra­co­vať alebo pochvala, že veci robia dobre. Veď kon­ku­ren­cia nikdy nespí.

Ktorý pod­nik máš naj­rad­šej ty?

Pridať komentár (0)