Lacnejší iPhone XR zvládne dokonale len jedinú vec

Redakcia / 25. novembra 2018 / Lifehacking

  • Apple sa po dl­hej dobe po­riadne od­via­zal a pri­nie­sol zá­kaz­ní­kom ši­rokú pa­letu fa­reb­ných pre­ve­dení v no­vom, ale tro­chu skrom­nej­šom iP­hone XR
  • U nás sme otes­to­vali fád­nej­šiu, bielu ver­ziu, ktorú mi­mo­cho­dom ani veľmi ne­od­po­rú­čame
  • Apple sa po dl­hej dobe po­riadne od­via­zal a pri­nie­sol zá­kaz­ní­kom ši­rokú pa­letu fa­reb­ných pre­ve­dení v no­vom, ale tro­chu skrom­nej­šom iP­hone XR
  • U nás sme otes­to­vali fád­nej­šiu, bielu ver­ziu, ktorú mi­mo­cho­dom ani veľmi ne­od­po­rú­čame

Mohlo sa zdať, že lac­nejší sú­ro­de­nec pré­mi­ových mo­de­lov XS a XS Max ne­os­tane v ich tieni, no za nás si rad­šej pri­plaťte alebo kúpte starší iP­hone X.

Ďa­ku­jeme spo­loč­nosti Te­le­kom za za­po­ži­ča­nie iP­hone XR.

Pridať komentár (0)