Lam­borg­hini Cen­te­na­rio Road­ster je naj­vý­kon­nej­ším mode­lom značky

Rudolf Nečas / 20. septembra 2016 / Tech a inovácie

Tento rok legen­dárna talian­ska auto­mo­bilka osla­vuje 100 rokov od naro­de­nia Fer­ru­cia Lam­borg­hi­niho s extrémne limi­to­va­nou edí­ciou 40 hype­ráut Cen­te­na­rio.

Nie­kedy v roku 1960 si úspešný sta­vi­teľ trak­to­rov zo sever­ného Talian­ska kúpil Fer­rari 250 GT. Bohu­žiaľ z neho nebol nejak nad­šený. So svo­jimi sťaž­nos­ťami išiel priamo za Enzom Fer­ra­rim, ktorý mu na ne odfr­kol, že by mal rad­šej ostať pri sta­vaní trak­to­rov. Po tomto hru­bom odmiet­nutí sa Fer­ruc­cio Lam­borg­hini roz­ho­dol, že dokáže vyro­biť lep­šie auto a zalo­žil vlastnú auto­mo­bilku.

446160-0

Pre Lam­borg­hini je Cen­te­na­rio je osla­vou dedič­stva svojho zakla­da­teľa a tra­dí­cie posú­va­nia hra­níc výkonu. Jeden kus stojí pri­bližne 2 mili­óny eur, ale cena už nikoho nemusí zau­jí­mať. Všet­kých 40 Lam­borg­hini Cen­te­na­rio — 20 kupé a 20 road­ste­rov — už bolo pre­da­ných exklu­zív­nej kli­en­tele. Spo­loč­nosť hovorí, že chce, aby sa na Cen­te­na­riu jaz­dilo a nestálo len nie­kde vysta­vené ako múzejný kus.

Exte­riér z uhlí­ko­vých vlá­kien mu dáva agre­sívny vzhľad, ktorý dopĺňajú akcenty pre Lam­borg­hini typic­kej žltej farby. Zákaz­níci si budú môcť vybrať akú­koľ­vek farbu laku alebo aj čisto kar­bó­nový povrch s lesk­lým alebo mat­ným lakom.

446161-0

Pod ním sa ukrýva dosiaľ naj­vý­kon­nejší motor tejto značky. Šesť a pol lit­rový dva­násť­va­lec pôvo­dom z Aven­ta­doru je Cen­te­na­riu vybi­čo­vaný k ešte vyš­šiemu výkonu a dosa­huje 770 koní, ktoré posiela na všetky 4 kolesá. Cen­te­na­rio Road­ster vystrelí z 0 na 100 km/h za 2,9 sekundy a maxi­málna rých­losť pre­sa­huje 350 kilo­met­rov za hodinu. S hmot­nos­ťou 1520 kilo­gra­mov dosa­huje tento kar­bó­nový superš­port pomer hmotnosť/výkon 1,97kg/k. 

446164-0

Road­ster sedí na pneuma­ti­kách Pirelli PZero obu­tých na 20 pal­co­vých pred­ných a 21 pal­co­vých zadných kole­sách z ľah­kých zlia­tin. Za nimi sa ukrý­vajú obrov­ské kar­bón-kera­mické brzdy, ktoré Cen­te­na­rio zasta­via zo 100 km/h na 30 met­roch. Inte­riér pokrýva kom­bi­ná­cia alcan­tary a kože, ale náj­deš tu aj 10,1 pal­cový doty­kový disp­lej so sys­té­mom Apple CarP­lay a Wi-Fi.

Mys­lím, že za takéto auto by sa nehan­bil ani Bat­man.

446157-0446162-0446163-0

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)