Lam­borg­hi­ni Cen­te­na­rio Road­ster je naj­vý­kon­nej­ším mode­lom znač­ky

Rudolf Nečas / 20. septembra 2016 / Tech a inovácie

Ten­to rok legen­dár­na talian­ska auto­mo­bil­ka osla­vu­je 100 rokov od naro­de­nia Fer­ru­cia Lam­borg­hi­ni­ho s extrém­ne limi­to­va­nou edí­ci­ou 40 hype­rá­ut Cen­te­na­rio.

Nie­ke­dy v roku 1960 si úspeš­ný sta­vi­teľ trak­to­rov zo sever­né­ho Talian­ska kúpil Fer­ra­ri 250 GT. Bohu­žiaľ z neho nebol nejak nad­še­ný. So svo­ji­mi sťaž­nos­ťa­mi išiel pria­mo za Enzom Fer­ra­rim, kto­rý mu na ne odfr­kol, že by mal rad­šej ostať pri sta­va­ní trak­to­rov. Po tom­to hru­bom odmiet­nu­tí sa Fer­ruc­cio Lam­borg­hi­ni roz­ho­dol, že doká­že vyro­biť lep­šie auto a zalo­žil vlast­nú auto­mo­bil­ku.

446160-0

Pre Lam­borg­hi­ni je Cen­te­na­rio je osla­vou dedič­stva svoj­ho zakla­da­te­ľa a tra­dí­cie posú­va­nia hra­níc výko­nu. Jeden kus sto­jí pri­bliž­ne 2 mili­ó­ny eur, ale cena už niko­ho nemu­sí zau­jí­mať. Všet­kých 40 Lam­borg­hi­ni Cen­te­na­rio — 20 kupé a 20 road­ste­rov — už bolo pre­da­ných exklu­zív­nej kli­en­te­le. Spo­loč­nosť hovo­rí, že chce, aby sa na Cen­te­na­riu jaz­di­lo a nestá­lo len nie­kde vysta­ve­né ako múzej­ný kus.

Exte­ri­ér z uhlí­ko­vých vlá­kien mu dáva agre­sív­ny vzhľad, kto­rý dopĺňa­jú akcen­ty pre Lam­borg­hi­ni typic­kej žltej far­by. Zákaz­ní­ci si budú môcť vybrať akú­koľ­vek far­bu laku ale­bo aj čis­to kar­bó­no­vý povrch s lesk­lým ale­bo mat­ným lakom.

446161-0

Pod ním sa ukrý­va dosiaľ naj­vý­kon­nej­ší motor tej­to znač­ky. Šesť a pol lit­ro­vý dva­násť­va­lec pôvo­dom z Aven­ta­do­ru je Cen­te­na­riu vybi­čo­va­ný k ešte vyš­šie­mu výko­nu a dosa­hu­je 770 koní, kto­ré posie­la na všet­ky 4 kole­sá. Cen­te­na­rio Road­ster vystre­lí z 0 na 100 km/h za 2,9 sekun­dy a maxi­mál­na rých­losť pre­sa­hu­je 350 kilo­met­rov za hodi­nu. S hmot­nos­ťou 1520 kilo­gra­mov dosa­hu­je ten­to kar­bó­no­vý superš­port pomer hmotnosť/výkon 1,97kg/k. 

446164-0

Road­ster sedí na pneuma­ti­kách Pirel­li PZe­ro obu­tých na 20 pal­co­vých pred­ných a 21 pal­co­vých zadných kole­sách z ľah­kých zlia­tin. Za nimi sa ukrý­va­jú obrov­ské kar­bón-kera­mic­ké brz­dy, kto­ré Cen­te­na­rio zasta­via zo 100 km/h na 30 met­roch. Inte­ri­ér pokrý­va kom­bi­ná­cia alcan­ta­ry a kože, ale náj­deš tu aj 10,1 pal­co­vý doty­ko­vý disp­lej so sys­té­mom App­le CarP­lay a Wi-Fi.

Mys­lím, že za také­to auto by sa nehan­bil ani Bat­man.

446157-0446162-0446163-0

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)