LeEco Le Max 2 sa stáva naj­lac­nej­ším smart­fó­nom so Snapd­ra­go­nom 820, cena ti vyrazí dych

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 17. júla 2016 / Tech a inovácie

Snapd­ra­gon, Snapd­ra­gon, všade samý Snapd­ra­gon. Kon­ku­ren­cia spo­loč­nosti Qual­comm musí byť tento rok naozaj bez­radná. Snapd­ra­gon 820 všet­kým „vytrel zrak“ a svo­jim výko­nom hravo pora­zil pro­ce­sory iných výrob­cov. Smart­fón s naj­lep­ším mobil­ným pro­ce­so­rom his­tó­rie si môžete navyše momen­tálne zado­vá­žiť za fan­tas­tickú cenu.

Smart­fóny s 820-kou dokážu byť drahé, ale naopak aj rela­tívne lacné. Za zmienku stojí naprí­klad Xia­omi Mi5, ktorý ponú­kol tento pro­ce­sor ako úplne prvý na svete. Ďalej netreba zabú­dať na ZUK Z2, ktorý bol od začiatku svojho pre­daja tým naj­lac­nej­ším zaria­de­ním so Snapd­ra­go­nom 820. Svet mobil­ných tech­no­ló­gií sa však vyvíja veľmi rýchlo a veci, ktoré sme včera pova­žo­vali za samoz­rej­mosť, môžu byť dnes úplne inak.

Tento istý jav sa pre­uká­zal aj pri novom naj­lac­nej­šom smart­fóne s týmto nekom­pro­mis­ným 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom, kto­rým je odte­raz LeEco Le Max 2. Jeho cena poriadne klesla vo via­ce­rých čín­skych, ale aj sve­to­vých inter­ne­to­vých obcho­doch. Môžeme spo­me­núť náš ove­rený par­tner­ský e-shop Everbuying.net, kde sa dá LeEco Le Max 2 kúpiť v kon­fi­gu­rá­cií so 4 GB RAM a 64 GB úlo­žis­kom za nesku­toč­ných 277 €. Spo­loč­nosť LeEco teda uchmatla svo­jej kon­ku­ren­cii vcelku cenené prven­stvo a uvi­díme, či na to zare­a­gujú aj ďalší čín­ski výrob­co­via, ktorí sa sna­žia pri­niesť enormný výkon za výni­močnú cenu.

DSC_0713

Ak ste náho­dou zabudli, tak vedzte, že LeEco Le Max 2 je vskutku impo­zantné zaria­de­nie. 5,7-palcový disp­lej má tech­no­ló­giu IPS a dosa­huje jemné 2K roz­lí­še­nie. Pamäť RAM číta 4 GB, res­pek­tíve 6 GB v závis­losti od ver­zie zaria­de­nia. Interné úlo­žisko môže dosa­ho­vať veľ­kosť 32 GB, 64 GB alebo 128 GB. Zadný foto­apa­rát s fázo­vým zaos­tro­va­ním a optic­kou sta­bi­li­zá­ciou obrazu dis­po­nuje 21 MPx roz­lí­še­ním, zatiaľ čo predný sel­fie foto­apa­rát má 8 MPx roz­lí­še­nie. Na dnešnú dobu prie­merná 3100 mAh baté­ria ponúka tech­no­ló­giu rých­leho nabí­ja­nia. Musíme však pri­po­me­núť, že zaria­de­nie nedis­po­nuje 3,5 mm audio jack konek­to­rom a rov­nako nepod­po­ruje ani mic­roSD karty. Obrov­skou výho­dou je však plná pod­pora LTE na Slo­ven­sku, teda smart­fón využíva aj 800 MHz frek­ven­ciu.

DSC_0716FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­china

Pridať komentár (0)