Legendárny Subclub končí. Ustupuje developerovi

Linda Cebrová / 15. marca 2019 / Zo Slovenska

  • Subc­lub dnes osla­vuje svoje po­sledné na­ro­de­niny
  • Klub známy aj ako Účko po 26. ro­koch za­tvára svoje brány
zdroj: pixabay.com
  • Subc­lub dnes osla­vuje svoje po­sledné na­ro­de­niny
  • Klub známy aj ako Účko po 26. ro­koch za­tvára svoje brány

U.Club, ne­skôr pre­me­no­vaný na SubC­lub, bol ke­dysi ató­mový bun­ker pat­riaci Ci­vil­nej ochrane Slo­ven­skej re­pub­liky. Práve tento pia­tok osla­vuje už 26.ro­kov. Mnohí ľu­dia ho­vo­ria, že tento klub v bra­ti­slav­skom pod­hradí zme­nil nie jednu ge­ne­rá­ciu.

Na svo­jej ofi­ciál­nej fa­ce­bo­oko­vej správe však SubC­lub zve­rej­nil správu, ktorá ne­po­teší všet­kých jeho fa­nú­ši­kov, ktorí tu za­žili po pre­chode cez hyp­no­tický graf­fiti tu­nel kon­certy a at­mo­sféru, aká sa hľadá len veľmi ťažko. SubC­lub končí a musí dať pries­tor de­ve­lo­pe­rovi.


“Mo­men­tálne je isté len jedno – budú to na­ro­de­niny po­sledné. Na­te­raz síce po­kra­ču­jeme v tra­dič­nom re­žime na dobu ne­ur­čitú, ale nová mest­ská štvrť sa ne­za­dr­ža­teľne blíži a o pár me­sia­cov by sa ku nám rada na­sťa­ho­vala. Do­stup­nosť pre pe­ších sa ne­mení. Ak idete au­tom, po­u­žite náh­radné par­ko­va­nie v okolí, par­ko­visko pred Subc­lu­bom je za­tvo­rené. THE END IS NEAR,” píše klub na svo­jom Fa­ce­bo­oku.

SubC­lub musí na­te­raz ustú­piť sil­nej­šiemu a vplyv­nej­šiemu hrá­čovi na trhu a to de­ve­lo­pe­rovi Luc­ron. Špe­cia­li­zá­ciou Luc­ronu sú veľké, najmä re­zi­denčné de­ve­lo­per­ské pro­jekty a tvorba uce­le­ných ur­ba­nis­tic­kých cel­kov. V tomto prí­pade ide o pro­jekt Vy­drica, ktorý na svoju re­a­li­zá­ciu ča­kal nie­koľko de­sia­tok ro­kov.

„Vy­drica, a.s ako vlast­ník po­zem­kov v zóne Vy­drica pod Bra­ti­slav­ským hra­dom uzav­rela do­hodu o spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Luc­ron Group, za kto­rou stojí Iko­do­mos hol­ding lu­xem­bur­ského in­ves­tora Erica Luxa,“ píše de­ve­lo­per na stránke pro­jektu. Pod hra­dom by však ne­mala vznik­núť len ďal­šia zóna lu­xusu ale kva­litný ve­rejný pries­tor.

Pridať komentár (0)