Legen­dár­ny Xia­omi Mi Pad prvej gene­rá­cie je späť

Kristián Hrušovský / 2. októbra 2016 / Tech a inovácie

Písal sa rok 2014, kedy čín­sky gigant Xia­omi pred­sta­vil svoj úpl­ne prvý tab­let. Ako to už pri nových pro­duk­tov od Xia­omi býva, aj prvá gene­rá­cia popu­lár­ne­ho tab­le­tu Xia­omi Mi Pad spô­so­bi­la v tech­no­lo­gic­kom sve­te hoto­vý ošiaľ. Na sve­do­mí to mal vte­dy naj­vý­kon­nej­ší mobil­ný pro­ce­sor od Nvi­die a tiež poriad­ne níz­ka cena tab­le­tu.

Prvá gene­rá­cia tab­le­tu Xia­omi Mi Pad je síce už dva roky sta­rá, no hard­vé­ro­vo je to stá­le dosta­toč­né zaria­de­nie. V roku, kedy bol tab­let ofi­ciál­ne pred­sta­ve­ný, išlo o naj­vý­kon­nej­šie mobil­né zaria­de­nie na trhu. Teraz je jeho výkon na úrov­ni Xia­omi Red­mi 3 Pro / 3S smart­fó­nu, čo je stá­le veľ­mi sluš­né. Fan­tas­tic­ká je aj jeho súčas­ná cena, kto­rá činí 108 € za 64 GB ver­ziu. Legen­dár­ny Xia­omi Mi Pad prvej gene­rá­cie si môžešs­tá­le zakú­piť v e-sho­pe Gearbest.com so zľa­vo­vým kupó­nom MiPa­d64G.

xiaomi-mi-pad-1

Stá­le dosta­toč­ne výkon­ný hard­vér tab­le­tu je zaba­le­ný do plas­to­vé­ho tela s hrúb­kou 8,5 mm. Mi Pad sa na pred­nej stra­ne môže aj dnes pýšiť 7,9″ disp­le­jom s jem­ným roz­lí­še­ním 2048 x 1536 pixe­lov, kto­ré v kom­bi­ná­cii s IPS tech­no­ló­gi­ou posky­tu­je per­fekt­ný záži­tok zo sle­do­va­nia fil­mov vo vyso­kom roz­lí­še­ní. Disp­lej je chrá­ne­ný sklom Goril­la Glass 3. Štvor­jad­ro­vý 2,2 GHz Nvi­dia Teg­ra K1 pro­ce­sor spo­lu s výkon­nou 192-jad­ro­vou Kep­ler gra­fi­kou (až 29 852 bodov v zná­mom 3D Mark tes­te) zvlád­nu aj nároč­nej­šie hry. Pre mul­ti­tas­king je k dis­po­zí­cii 2 GB RAM pamäť, pre vaša dáta zasa 64 GB vnú­tor­ná pamäť. Veľ­kou výho­dou je mož­nosť roz­ší­re­nia vnú­tor­nej pamä­te o ďal­ších 128 GB pomo­cou mic­roSD kar­ty.

xiaomi-mi-pad-5

K dis­po­zí­cii je aj kva­lit­ný 8 MPx Sony BSI foto­apa­rát na zadnej stra­ne, kto­rý pri­chá­dza s clo­nou f/2.0 a nahrá­va­ním FullHD videa. Vlast­né sel­fíč­ka zasa zachy­tíš v 5 MPx roz­lí­še­ní pomo­cou pred­nej kame­ry. Pod zadným kry­tom sa ukrý­va až 6700 mAh baté­ria, kto­rá poskyt­ne dosta­tok ener­gie na 11 hodín pre­hrá­va­nia videí. Baté­ria pri­chá­dza s pod­po­rou rých­le­ho nabí­ja­nia pri 9V / 1,5A. Pre doko­na­lý mul­ti­me­diál­ny záži­tok sú k dis­po­zí­cii aj ste­reo repro­duk­to­ry na zadnej stra­ne, kto­rých zvu­ko­vý výkon je naozaj obstoj­ný. Zoznam špe­ci­fi­ká­cií uzat­vá­ra star­ší Andro­id 4.4 Kit­Kat, pod kto­rým beží naj­nov­šia ver­zia nad­stav­by MIUI 8.

xiaomi-mi-pad-4

Dopra­va tab­le­tu na Slo­ven­sko ťa nebu­de stáť nič, no stret­núť sa môžeš s col­ný­mi poplat­ka­mi. V prí­pa­de zastáv­ky tvoj­ho balí­ka na col­ni­ci budeš musieť dopla­tiť DPH vo výš­ke pri­bliž­ne 22 € a popla­tok 4,5 € za vyba­ve­nie col­né­ho kona­nia. Cel­ko­vo tak Xia­omi Mi Pad vyj­de na stá­le per­fekt­ných 134 €.

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj:fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)