Legen­dárny Xia­omi Mi Pad prvej gene­rá­cie je späť

Kristián Hrušovský / 2. októbra 2016 / Tech a inovácie

Písal sa rok 2014, kedy čín­sky gigant Xia­omi pred­sta­vil svoj úplne prvý tab­let. Ako to už pri nových pro­duk­tov od Xia­omi býva, aj prvá gene­rá­cia popu­lár­neho tab­letu Xia­omi Mi Pad spô­so­bila v tech­no­lo­gic­kom svete hotový ošiaľ. Na sve­domí to mal vtedy naj­vý­kon­nejší mobilný pro­ce­sor od Nvi­die a tiež poriadne nízka cena tab­letu.

Prvá gene­rá­cia tab­letu Xia­omi Mi Pad je síce už dva roky stará, no hard­vé­rovo je to stále dosta­točné zaria­de­nie. V roku, kedy bol tab­let ofi­ciálne pred­sta­vený, išlo o naj­vý­kon­nej­šie mobilné zaria­de­nie na trhu. Teraz je jeho výkon na úrovni Xia­omi Redmi 3 Pro / 3S smart­fónu, čo je stále veľmi slušné. Fan­tas­tická je aj jeho súčasná cena, ktorá činí 108 € za 64 GB ver­ziu. Legen­dárny Xia­omi Mi Pad prvej gene­rá­cie si môžešs­tále zakú­piť v e-shope Gearbest.com so zľa­vo­vým kupó­nom MiPa­d64G.

xiaomi-mi-pad-1

Stále dosta­točne výkonný hard­vér tab­letu je zaba­lený do plas­to­vého tela s hrúb­kou 8,5 mm. Mi Pad sa na pred­nej strane môže aj dnes pýšiť 7,9″ disp­le­jom s jem­ným roz­lí­še­ním 2048 x 1536 pixe­lov, ktoré v kom­bi­ná­cii s IPS tech­no­ló­giou posky­tuje per­fektný záži­tok zo sle­do­va­nia fil­mov vo vyso­kom roz­lí­šení. Disp­lej je chrá­nený sklom Gorilla Glass 3. Štvor­jad­rový 2,2 GHz Nvi­dia Tegra K1 pro­ce­sor spolu s výkon­nou 192-jad­ro­vou Kep­ler gra­fi­kou (až 29 852 bodov v zná­mom 3D Mark teste) zvládnu aj nároč­nej­šie hry. Pre mul­ti­tas­king je k dis­po­zí­cii 2 GB RAM pamäť, pre vaša dáta zasa 64 GB vnú­torná pamäť. Veľ­kou výho­dou je mož­nosť roz­ší­re­nia vnú­tor­nej pamäte o ďal­ších 128 GB pomo­cou mic­roSD karty.

xiaomi-mi-pad-5

K dis­po­zí­cii je aj kva­litný 8 MPx Sony BSI foto­apa­rát na zadnej strane, ktorý pri­chá­dza s clo­nou f/2.0 a nahrá­va­ním FullHD videa. Vlastné sel­fíčka zasa zachy­tíš v 5 MPx roz­lí­šení pomo­cou pred­nej kamery. Pod zadným kry­tom sa ukrýva až 6700 mAh baté­ria, ktorá poskytne dosta­tok ener­gie na 11 hodín pre­hrá­va­nia videí. Baté­ria pri­chá­dza s pod­po­rou rých­leho nabí­ja­nia pri 9V / 1,5A. Pre doko­nalý mul­ti­me­diálny záži­tok sú k dis­po­zí­cii aj ste­reo repro­duk­tory na zadnej strane, kto­rých zvu­kový výkon je naozaj obstojný. Zoznam špe­ci­fi­ká­cií uzat­vára starší Android 4.4 Kit­Kat, pod kto­rým beží naj­nov­šia ver­zia nad­stavby MIUI 8.

xiaomi-mi-pad-4

Doprava tab­letu na Slo­ven­sko ťa nebude stáť nič, no stret­núť sa môžeš s col­nými poplat­kami. V prí­pade zastávky tvojho balíka na col­nici budeš musieť dopla­tiť DPH vo výške pri­bližne 22 € a popla­tok 4,5 € za vyba­ve­nie col­ného kona­nia. Cel­kovo tak Xia­omi Mi Pad vyjde na stále per­fekt­ných 134 €.

fony-z-ciny3-1024x182

zdroj:fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)