Leila Janah: pod­ni­ka­teľka, ktorá robí svet lep­ším!

Alexandra Dulaková / 7. augusta 2015 / Tools a produktivita

Keď sa Leila Janah, absol­ventka Har­vardu, pred pár rokmi viezla autom okolo indic­kých slu­mov zis­tila, že väč­šina z ich oby­va­te­ľov nemá nádej na náj­de­nie si sluš­nej práce. A tak dostala fan­tas­tický nápad. Dnes vzde­láva ľudí z niž­ších tried po Ame­rike, Ázii a Afrike pri­čom im dáva nádej na lepší život.

Nezis­ková orga­ni­zá­cia Sama­source pomohla tisíc­kam ľudí v devia­tich kra­ji­nách spro­stred­ko­va­ním tech­nic­kej práce na niž­šej úrovni. Pomáha tak tým, ktorí by sa inak museli uchý­liť k žob­ra­niu, živo­re­niu, či kri­mi­na­lite. V Ázii a Východ­nej Afrike sa im poda­rilo zvý­šiť prie­merný ročný robot­nícky plat z 800 dolá­rov na 3,300 dolá­rov! V Spo­je­ných štá­toch vďaka nim ľudia zará­bajú tisícky dolá­rov mesačne. Čím ďalej tým viac sú ich online osnovy lep­šie. Z tohto dôvodu sa ľudia dokážu učiť jed­no­duh­šie aj na diaľku a jej nápad sa stáva glo­bál­nym.

Pri­tom všetko, čo Sama­source ponúka je základné vzde­la­nie a zaško­le­nie do prác, ktoré ľudí z hor­ších pome­rov bavia. Po tom ako ich zaškolí, im nájde aj vyho­vu­júcu prácu. Leila Janah otvo­rene pri­znáva, že sú to práce s niž­šou časo­vou per­spek­tí­vou, bez pra­vi­del­ných pra­cov­ných hodín a istej pen­zie. Je to hlavne preto, lebo online zamest­nanci zatiaľ v spo­loč­nosti nemajú dosta­točné zastú­pe­nie.

Aké práce dokáže Sama­source spro­stred­ko­vať? Naprí­klad malé práce, ktoré sa vyko­ná­vajú osobne a spro­stred­kujú sa cez sieť „Tas­kRab­bit“. Táto sieť pomáha spá­jať ľudí s potre­bou vyko­ná­va­nia malých prác (donášky, sťa­ho­va­nia, opravy, atď.), s tými, ktorí ich pre nich dokážu uro­biť. Ďalej ide o online práce, ktoré si vyža­dujú už tro­cha zdat­nej­šie zruč­nosti Naprí­klad iden­ti­fi­ká­cia tvár celeb­rít pre Getty Ima­ges, či iStockp­hoto. Ľudia v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách si týmto spô­so­bom doká­zali zaro­biť istú sumu a tú potom inves­to­vali do miest­nych pro­jek­tov (kúpa zvie­rat, stavba nehnu­teľ­nosti) a tie im neskôr pre­rástli do výkon­ného lokál­neho biz­nisu (zvie­ra­cia farma).

Ško­le­nie pre­bieha od úpl­ných zákla­dov – naj­skôr si každý určí, čo chce robiť a v čom je dobrý. Následne sa pre neho vysta­via via­ceré online živo­to­pisy a je vyslaný na poho­vory. Keď sa člo­veku prácu podarí nájsť, Sama­source ho učí odvá­dzať dane. Ak sa stane, že s ním v práci nevhodne zaob­chá­dzajú, Sama­source im pomôže prob­lém vyrie­šiť. Títo zamest­nanci zaží­vajú vďaka moder­ným tech­no­ló­giám veľký pokrok, no záro­veň musia čakať, kým pre ich typ zamest­na­nia budú vytvo­rené bežné pra­covné pod­mienky a výhody. Vďaka ľuďom ako Lei­lah Janah sú ale na dob­rej ceste.

Lei­lah sa pre­sťa­ho­vala do Sili­con Val­ley, kde pra­cuje na roz­ší­rení svo­jej spo­loč­nosti do rôz­nych kra­jín a spo­lo­čen­ských vrs­tiev. Aj keď pra­cuje v pro­stredí tých naj­väč­ších a naj­bo­hat­ších tech­no­lo­gic­kých spo­loč­ností, tvrdí, že nezis­kové orga­ni­zá­cie ako je tá jej, nie sú pre nich nepria­te­ľom. „Veľa ľudí rado daruje peniaze na cha­ritu. Čo nám chýba, sú poli­tici, ktorí by boli schopní vytvo­riť rie­še­nia, aby sa bohat­stvo tohto regi­ónu dalo šíriť aj do chu­dob­nej­ších častí kra­jiny.“

zdroj: wired.com

Pridať komentár (0)