Lenovo osla­vuje už milión pre­da­ných smart­fó­nov z rady Moto Z

Peter Puchovich / 8. november 2016 / Tech a inovácie

Lenovo ozná­milo jednu veľmi významnú novinku. Od pred­sta­ve­nia smart­fó­nov revo­luč­nej rady Moto Z sa už celo­sve­tovo pre­dalo vyni­ka­jú­cich milión kusov. 

Rada Moto Z zau­jala zákaz­ní­kov najmä vďaka modu­lár­nemu prí­slu­šen­stvu Moto Mods, s kto­rým je možné smart­fóny výrazne vylep­šiť. Spo­me­nieme naprí­klad Has­selb­lad True Zoom, ktorý dodá foto­apa­rátu až 10-násobný zoom a xenó­nový blesk. Ďalej je dostupný mód JBL Sound­Bo­ost, ktorý vylepší kva­litu zvuku a Moto Insta-Share, čoby pro­jek­tor, pomo­cou kto­rého si môžete pre­mie­tať tvoje obľú­bené videá či filmy na steny alebo plátna.

moto-z-jeden-milion-nahlad

Uži­točný môže byť aj Inci­pio offG­RID Power Pack, ktorý smart­fónu pridá 22 hodín výdrže. Ak nebu­deš pou­ží­vať žiadne prí­slu­šen­stvo a budeš si chcieť len pris­pô­so­biť dizajn tele­fónu, v tom prí­pade sa budú hodiť dre­vené či kožené kryty Moto Style Shell. Všetky vylep­še­nia sa k smart­fó­nom z rady Moto Z pri­pev­ňujú pomo­cou mag­netu a pinov na zadnej strane.

moto-fony-aktualizacia-nougat-nahlad

Rada Moto Z obsa­huje smart­fóny Moto Z, neroz­bitné Moto Z Force a bežca na dlhé trate vo výdrži Moto Z Play. Cel­kovo sa už teda pre­dalo viac ako milión kusov, a keďže je pred nami obdo­bie via­noč­ných náku­pov, pre Lenovo to zna­mená len a len ďal­šie skvelé čísla.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)