Lep­šia vlast­nosť apli­ká­cie nemusí pri­niesť úspech

Katarína Válkyová / 14. apríl 2014 / Business

V dneš­nej hek­tic­kej dobe hľadá každý z nás mož­nosti, ako si nie­ktoré veci v pro­fe­si­onál­nom či súkrom­nom živote uľah­čiť. A tak naj­čas­tej­šie sia­hame po rôz­nych apli­ká­ciách, ktoré nám majú pomôcť. V prie­behu posled­ných rokov ich vzniklo nie­koľko mili­ó­nov. No nie každá zožala úspech. 

Aj preto už dnes nemô­žeme hovo­riť o tom, že každá apli­ká­cia môže byť aj biz­ni­som. Hlav­ným dôvo­dom neús­pe­chu nemusí byť množ­stvo podob­ných apli­ká­cií, ale skôr ľud­ský zvyk neme­niť veci, dokiaľ to nie je nevy­hnutné. Ako prí­klad môžeme uviesť mes­sa­gin­gové appky ako Snap­chat, kto­rých je na trhu mnoho. Vyme­nili by ste ju len preto, že kon­ku­ren­cia má o niečo lep­šie „vlast­nosti“? Prav­de­po­dobne nie.

Preto vám pri­ná­šame nie­koľko fak­to­rov, ktoré treba zvá­žiť, ak chcete prísť na trh s novou app­kou.

Lep­šia, resp. nov­šia appka nemusí vždy vyhrať

Toto platí najmä pri apli­ká­ciách, ktoré majú veľké množ­stvo uží­va­te­ľov. Mnohí pod­ni­ka­te­lia — „vyná­lez­co­via“ totiž pre­ce­ňujú svoje ino­vá­cie. Mys­lia si, že ino­vá­cia ľudí pri­tiahne od kon­ku­ren­cie, no nie vždy to tak musí byť.

digitaltrends.com

zdroj: digitaltrends.com

Ak ide o podobný pro­dukt s men­šou dife­ren­ciou, otvo­rená súťaž s kon­ku­ren­ciou vás môže zni­čiť

Naivne by ste si mys­leli, že etab­lo­vaný hráč vás bude igno­ro­vať. Opak je prav­dou. Má pred vami náskok už len sil­nou zákaz­níc­kou základ­ňou. Okrem toho dokáže tiež veľmi rýchlo rea­go­vať a zlep­šo­vať fun­kcie svo­jej apli­ká­cie, keďže ich má na kom odskú­šať. Ak sa nebudú páčiť, vráti sa k pôvod­nému. Preto musíte byť schopný odlí­šiť fun­kcie od samot­ného výrobku, len vtedy máte nejakú šancu kon­ku­ro­vať.

Musím mať“ je už obsa­dené a „mať, lebo je to pekné“ nestačí 

Keď trpíte boles­ťou, nech­cete vita­mín, ale liek. Preto je pri tvorbe apli­ká­cii dôle­žité uve­do­miť si, že „musím mať“ je už obsa­dené neja­kou inou znač­kou a „mať, lebo je to pekné“ nikoho nezau­jíma. Nie­kedy je lep­ším rie­še­ním ponúk­nuť svoju myš­lienku kon­ku­ren­cii. Daná apli­ká­cia exis­tuje, no vylep­še­nia prídu postupne, a tak môžete na vašej myš­lienke aj zbo­hat­núť.

applits.com

zdroj: applits.com

Word-of-mouth: Masívna reklama? Nie, kľú­čom je ústne poda­nie

Mnoho z dnes už najús­peš­nej­ších apli­ká­cií na trhu sa neší­rilo vďaka masív­nej reklame v TV, rádiu alebo časo­pi­soch, ale vďaka slov­nému odpo­rú­ča­niu. Naj­zná­mej­ším prí­kla­dom tejto reklamy je kaž­do­denne využí­vaný What­sApp.

Pri tvorbe apli­ká­cii treba mať na pamäti, že je to mno­ho­krát len o jed­nej veci. O emó­cii. Keď toto svo­jim poten­ciál­nym zákaz­ní­kom ponúk­nete, máte v znač­nej miere vyhraté.

Zdroj: finance.yahoo.com, mas-ss.com

Pridať komentár (0)