Britské letisko opäť dojíma svet svojou vianočnou kampaňou

Mária Ambrózová / 9. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Youtube
  • Už tretí rok po sebe naj­vy­ťa­že­nej­šie le­tisko Európy roz­tápa srd­cia fa­nú­ši­kov po ce­lom svete svo­jou via­noč­nou re­kla­mou
  • Hlavnú úlohu tu hrá dvo­j­ica ply­šo­vých med­ve­ďov
  • Toh­to­ročný vý­tvor lon­dýn­skej agen­túry Ha­vas opäť za­žia­ril

Ve­del si o tom, že naj­vy­ťa­že­nej­šie le­tisko Európy, He­ath­row, po­čas špičky me­dzi 21. de­cem­brom a 4. ja­nu­árom vy­baví pri­bližne 3 mi­li­óny ces­tu­jú­cich? (Len pre po­rov­na­nie, za celý mi­nulý rok pre­šli brá­nami nášho bra­ti­slav­ského le­tiska cel­kovo „len“ 2 mi­li­óny ces­tu­jú­cich.)

Aj preto je každý rok oča­ká­vaná ich via­nočná kam­paň, v kto­rej už tri roky za se­bou hrá hlavnú úlohu dvo­j­ica ply­šo­vých med­ve­ďov, Do­ris a Edward Bai­rovci, ktorí sa ná­padne po­do­bajú na fil­movú po­sta­vičku, Pad­ding­tona. S kre­a­tí­vou pri­šiel lon­dýn­sky Ha­vas.

Kaž­do­ročne je hlav­ným cie­ľom kam­pane le­tiska pri­po­me­núť ces­tu­jú­cim, aké dô­le­žité je trá­viť sviatky so svo­jimi najb­liž­šími. Za­tiaľ čo mi­nulý rok sa fa­nú­ši­ko­via do­zve­deli, ako sa dvo­j­ica Bai­rov­cov na le­tisku vlastne spoz­nala, tento rok po­le­tia za najb­liž­šími do Lon­dýna z ho­rú­cej Flo­ridy.

Hoci sa­ti­rické ko­men­táre ne­za­budli pri­po­me­núť pár drob­ných na­rá­žok na to, že lie­tadlá v re­kla­mách vy­ze­rajú po­lo­prázdne hoci ide o vy­ťa­ženú se­zónu alebo sa pý­tajú, či v re­klame z roku 2026 bude od­pre­zen­to­vaný nový, tretí run­way roz­mer­ného kom­plexu, sa­motné le­tisko len kon­šta­tuje fakt, že ve­rej­nosť hu­ňa­tých med­ve­dí­kov mi­luje už od pr­vého dňa, a preto by ne­dá­valo zmy­sel me­niť kon­cept ich via­noč­nej kam­pane.

Pri­po­meň si teda všetky po­sledné tri via­nočné re­klamy le­tiska.

Rok 2018:

Rok 2017:

Rok 2016:

Zdroj: in­de­pen­dent.co.uk

Pridať komentár (0)