Let­né kúpa­nie v Duna­ji? V Petr­žal­ke chcú vytvo­riť mest­skú lagú­nu a pro­me­ná­du

Marianna Mikešová / 7. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Nové Lido

Pred­sta­va osvie­že­nia sa v Duna­ji v tých nezne­si­teľ­ných horú­ča­vách, aké kaž­do­roč­ne zavlád­nu v betó­no­vej džun­gli, nie je na zaho­de­nie. Kým na mest­ské kúpa­nie na povest­nom Lide si naj­viac pamä­ta­jú star­šie roč­ní­ky, súčas­ní­ci si uži­li aku­rát tak Magio pláž, kto­rá na kúpa­nie nie je pris­pô­so­be­ná. Bra­ti­slav­ča­nia sa to však roz­hod­li zme­niť a chcú petr­žal­ský breh Duna­ja oži­viť.

Nápad na vytvo­re­nie mest­skej plá­že a teda vzkrie­se­nie nie­kdaj­šie­ho Lida pred­sta­vi­li ini­cia­tí­vy Nové Lido a Lido Lagú­na už vla­ni. Namies­to toho, aby vzni­kol kon­flikt z podob­ných záuj­mov, sa roz­hod­li svo­je sily spo­jiť a vytvo­riť spo­loč­nú štú­diu a návrh, ako by nová mest­ská rekre­ač­ná “atrak­cia” moh­la vyze­rať. Jej výstav­bu by mali mať na sta­ros­ti zná­mi deve­lo­pe­ri HB Rea­vis a J&T Real Esta­te.

Foto: Nové Lido

Na petr­žal­skom náb­re­ží Duna­ja chcú vybu­do­vať “celo­mest­ské cen­trum Petr­žal­ka” — rieč­nu pláž s pro­me­ná­da­mi, ale aj prí­rod­ným par­kom a lode­ni­cou. Toto malé plá­žo­vé cen­trum by malo vyrásť na mies­te, kto­ré sa sta­rým Bra­ti­slav­ča­nom spá­ja s nos­tal­gi­ou, pre­to­že tu bolo aj rieč­ne kúpa­lis­ko Lido. Pláž by mala slú­žiť všet­kým oby­va­te­ľom mes­ta ako ide­ál­na let­ná rekre­ácia a únik z roz­pá­le­né­ho mes­ta, ale samoz­rej­me by mala pri­tiah­nuť aj turis­tov, kto­rí v lete v mes­te nema­jú veľa mož­nos­tí na kúpa­nie.

Foto: Pin­te­rest

Ini­ciá­to­ri pro­jekt pred­sta­vu­jú v duchu slov “Bra­ti­sla­va tak, ako vždy mala vyze­rať”, teda rieč­nu pláž vní­ma­jú ako defi­cit, o kto­rý sa Bra­ti­slav­ča­nia dlho­do­bo ochu­dob­ňu­jú. Náb­re­žie je pod­ľa lon­dýn­ske­ho urba­nis­tu a spo­lu­au­to­ra ini­cia­tí­vy Igo­ra Mar­ka nevy­uži­tým pries­to­rom, kto­rý by však z Bra­ti­sla­vy mohol spra­viť veľ­ko­mes­to na Duna­ji a “jed­no z top 10 miest pre život”. Jed­nou z ideí pro­jek­tu je tiež roz­ší­re­nie cen­tra mes­ta.

Foto: Nové Lido

Mies­to medzi mos­tom Apol­lo a Sta­rým mos­tom je pod­ľa odbor­ní­kov ide­ál­ne pre vznik plá­že na kúpa­nie. Je tu totiž plyt­šia voda a slab­ší prúd, kto­ré vytvá­ra­jú ide­ál­ne pod­mien­ky pre vznik lagú­ny. Napriek tomu by aktu­ál­ne kúpa­nie v tej­to oblas­ti nebo­lo úpl­ne bez­peč­né, pre­to budú vytvo­re­niu plá­že pred­chá­dzať nevy­hnut­né úpra­vy, ako posu­nu­tie bre­hu Duna­ja bliž­šie k Petr­žal­ke či vytvo­re­nie hrá­dze. Pláž by údaj­ne moh­la mať až 400 met­rov a zrej­me bude pokry­tá štr­kom.

Foto: Nové Lido

Návrh na rekon­štruk­ciu náb­re­žia počí­ta so zacho­va­ním lode­níc, kto­ré sa tu nachá­dza­jú a navy­še vybu­do­va­ním men­šie­ho prí­sta­vu pre rekre­ač­né úče­ly. Chcú tiež dbať na pôvod­nú prí­ro­du a pre­to plá­nu­jú vytvo­riť aj prí­rod­ný park. Pláž by tak­tiež mala byť napo­je­ná na cyk­lo­chod­ní­ky a pre­po­je­ná s Euro­ve­ou pomo­cou láv­ky. To, ako by finál­ny výsle­dok mohol vyze­rať, si môžeš pozrieť na pri­lo­že­ných vizu­ali­zá­ciách.

Foto: Nové Lido

Napriek tomu, že štú­dia vyze­rá sku­toč­ne nádej­ne a prvý feed­back zo stra­ny mes­ta aj verej­nos­ti je veľ­mi pozi­tív­ny, ide o prvú fázu pro­ce­su. Nie je pre­to mož­né určiť ani časo­vý hori­zont rea­li­zá­cie. Keď­že pozem­ky, o kto­ré ide, vlast­ní mes­to, bude mať roz­ho­du­jú­ce slo­vo. Je teda sku­toč­ne otáz­ne, či a kedy sa dokon­če­nia plá­že doč­ká­me, no pro­jekt dáva nádej na dlho oča­ká­va­né “osvie­že­nie” Bra­ti­sla­vy a mest­skú pláž, kto­rú dnes závi­dí­me Vied­ni či Ber­lí­nu.

Pridať komentár (0)