Levi­tu­júci bon­saj je rea­li­tou

Lukáš Dubovský / 23. januára 2016 / Tech a inovácie

Japonci sa roz­hodli, že ich maličké bon­saje by mali mať okrem roz­to­mi­losti ešte jednu fun­kciu. Budú levi­to­vať…

Návrhári tímu The Hos­hin­chu hovo­ria o Malej hviezde, ktorá fun­guje vďaka mag­ne­tom inšta­lo­va­ným tak, aby malá hviezda mohla plá­vať vo vzdu­chu.

Základňa je vyro­bená z tra­dič­ného japon­ského por­ce­lánu a bon­saj môže byť nahra­dený akým­koľ­vek vhod­ným dru­hom rast­liny. Pro­jekt zatiaľ vyzbie­ral 22 tisíc z potreb­ných 80 tisíc dolá­rov, no všetko nasved­čuje tomu, že sa cie­ľová suma stihne vyzbie­rať…
floating-bonsai-trees-air-hoshinchu-gif-31

floating-bonsai-trees-air-hoshinchu-fb__700-png

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)