LG pred­sta­vi­lo 18-pal­co­vý disp­lej, kto­rý môžeš zro­lo­vať ako novi­ny

Martin Bohunický / 4. januára 2016 / Tech a inovácie

LG uká­za­lo na CES pro­to­typ 18-pal­co­vej obra­zov­ky, kto­rý mož­no zlo­žiť ako kus papie­ra.

fresh

Tech­no­ló­gia zalo­že­ná na disp­le­joch OLED sa zame­ria­va na ohý­ba­teľ­né, rolo­va­teľ­né a krú­tia­ce sa disp­le­je. LG pred­sta­vi­la už minu­lý rok veľ­mi podob­nú tech­no­ló­giu ako kon­cept, no sku­toč­ný pro­to­typ sa vyrá­bal za zavre­tý­mi dve­ra­mi. Teraz sa LG zjav­ne roz­hod­lo, že je ten správ­ny čas.

Ohnu­tý disp­lej už dáv­nej­šie pred­sta­vi­li gigan­ti ako Sony, Sam­sung či Sharp. Má teda ten­to krok pre LG zmy­sel? Zrej­me áno, ten­to krok indi­ku­je, že LG má s takým­to vyná­le­zom veľ­ko­le­pé plá­ny — mož­no aj pre svo­je smart­fó­ny, tab­le­ty a tele­ví­zie. Vízia LG je, aby kto­koľ­vek mohol zro­lo­vať obra­zov­ku do vrec­ka a kedy­koľ­vek ju vylo­žiť a pou­žiť. 

V kaž­dom prí­pa­de CES pokra­ču­je a ďal­šie novin­ky sle­du­je­me!

lg-18-inch-Flexible-OLED-Panel-820x420

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)