LG pred­sta­vilo 18-pal­cový disp­lej, ktorý môžeš zro­lo­vať ako noviny

Martin Bohunický / 4. januára 2016 / Tech a inovácie

LG uká­zalo na CES pro­to­typ 18-pal­co­vej obra­zovky, ktorý možno zlo­žiť ako kus papiera.

fresh

Tech­no­ló­gia zalo­žená na disp­le­joch OLED sa zame­riava na ohý­ba­teľné, rolo­va­teľné a krú­tiace sa disp­leje. LG pred­sta­vila už minulý rok veľmi podobnú tech­no­ló­giu ako kon­cept, no sku­točný pro­to­typ sa vyrá­bal za zavre­tými dve­rami. Teraz sa LG zjavne roz­hodlo, že je ten správny čas.

Ohnutý disp­lej už dáv­nej­šie pred­sta­vili giganti ako Sony, Sam­sung či Sharp. Má teda tento krok pre LG zmy­sel? Zrejme áno, tento krok indi­kuje, že LG má s takýmto vyná­le­zom veľ­ko­lepé plány — možno aj pre svoje smart­fóny, tab­lety a tele­ví­zie. Vízia LG je, aby kto­koľ­vek mohol zro­lo­vať obra­zovku do vrecka a kedy­koľ­vek ju vylo­žiť a pou­žiť. 

V kaž­dom prí­pade CES pokra­čuje a ďal­šie novinky sle­du­jeme!

lg-18-inch-Flexible-OLED-Panel-820x420

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)