LG pred­sta­vilo novú vlaj­kovú loď LG G5. Je lep­šia ako iPhone 6s?

Marián Novikmec / 21. februára 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť LG sa dnes roz­hodla pred­sta­viť svoju novú vlaj­kovú loď pre rok 2016, kto­rou je smart­fón s náz­vom “LG G5”. 

Ten oproti svo­jim pred­chod­com ponúka mnoho vylep­šení. Sta­čia ale na to, aby zosa­dili z trónu pomy­sel­ného kráľa inte­li­gent­ných tele­fó­nov, kto­rým je iPhone 6s a jeho väč­šie dvojča iPhone 6s Plus?

LG G5 má disp­lej s uhlop­rieč­kou 5,3 palca, ktoré má roz­lí­še­nie QuardHD. To je viac nie­len oproti iPhonu 6s, ale aj vzhľa­dom na iPhone 6s Plus. Navyše disp­lej obsa­huje fun­kciu Always On, vďaka kto­rej nikdy nez­hasne a ostane zobra­zo­vať infor­má­cie celý deň. V tomto smere má jed­no­značne navrch a iPhone odchá­dza so sklo­pe­nými ušami.

LG G5

foto: the Verge

Nový tele­fón z dielne japon­ského výrobcu tiež ponúka nadu­paný hard­vér v podobe pro­ce­sora Snapd­ra­gon 820, kto­rému sekun­duje pamäť RAM s úcty­hod­nou kapa­ci­tou 4 giga­bajty. To je dvoj­ná­so­bok kapa­city toho, čo ponúka naj­novší kúsok z Cuper­tina, pred­sta­vený na jeseň minu­lého roka. Nehodno však zabú­dať na fakt, že na novom tele­fóne od LG beží ope­račný sys­tém Android (vo ver­zii 6.0.1), ktorý veľmi rád všetku ope­račnú pamäť “zahltí”. Nedá sa tak pove­dať, kto je v tejto kate­gó­rii jasný víťaz, obi­dva tele­fóny pat­ria k aktu­ál­nej špičke na trhu.

LG G5

foto: the Verge

Dnes pred­sta­vený tele­fón ponúka rovno 3 foto­apa­ráty. Ten prvý sa nachá­dza v pred­nej časti zaria­de­nia a slúži pre sel­fies, ktoré majú roz­lí­še­nie 8 Mpix. Na zadnej strane si našla miesto dvo­j­ica sní­ma­čov. Prvý je kla­sický a má roz­lí­še­nie 16 Mpix. Ten druhý je 8-mega­pi­xe­lový a ponúka o niečo hor­šiu clonu (f/1.8 oproti f/2.4) a roz­lí­še­nie 8 Mpix. Je však 135-stup­ňový. Pre porov­na­nie uve­dieme, že ľud­ské oko vidí obraz široký pri­bližne 120 stup­ňov. Fun­kcia je to síce zau­jí­mavá, no nie je jasné, či foto­apa­ráty svo­jou kva­li­tou pre­ko­najú naj­novší iPhone. To ukážu až pod­robné testy, prvotné výsledky sú ale sľubné (nie­žeby pri iPhone neboli).

LG G5 - Vždy aktívny displej

foto: LG

Zau­jí­mavé sú však vychy­távky, ktoré LG G5 ponúka. V prvom rade ide o tech­no­ló­giu Quick Charge 3.0, ktorá nabije za pol hodinu pri­bližne 30 % baté­rie. Ak zvá­žime, že iPhone je na tom, čo sa týka výdrže baté­rie, dosť biedne, tak pred­po­kla­dáme, že každý “app­lák” by túto fun­kciu uví­tal. Smart­fón z dielne spo­loč­nosti LG ponúka baté­riu s hod­no­tou pri­bližne rov­na­kou, akú má iPhone 6s Plus. Dá sa tak pred­po­kla­dať, že veľmi podobná bude aj výdrž baté­rie.

Ďal­šou (a podľa výrobcu naj­väč­šou) pred­nos­ťou tohto tele­fónu sú moduly, ktoré je možné pri­po­jiť. K dis­po­zí­cii sú naprí­klad moduly pre kva­lit­nej­šie audio od spo­loč­nosti Bang & Oluf­sen či modul, ktorý obsa­huje tla­čidlá pre foto­apa­rát a prí­davnú baté­riu s kapa­ci­tou 1 200 mAh. Ďal­šie moduly by mali s postu­pom času pri­bú­dať, pre­tože plat­forma je open-source.

LG G5 - meniteľná batéria

foto: the Verge

Nový LG G5 je sku­točne zau­jí­mavý tele­fón, ktorý sa snaží vystú­piť z davu práve spo­mí­na­nými modulmi, Always ON disp­le­jom či dvoma foto­apa­rátmi. Ponúka kva­litnú kon­štruk­ciu z hli­níka a skvelé vnú­tor­nosti, ktoré pat­ria k abso­lút­nej špičke. Nič z toho ale prav­de­po­dobne nedáva dôvod maji­te­ľom tele­fónu s logom nahryz­nu­tého jabĺčka opus­tiť svoj krajší iPhone so skve­lým ope­rač­ným sys­té­mom a eko­sys­té­mom, ktorý inde nenájdu. Navyše už o pár dní pred­sta­via toh­to­ročné modely aj ďal­šie spo­loč­nosti v čele so Sam­sun­gom a Xia­omi. To bude na trh úto­čiť hlavne cenou, ktorá je v prí­pade LG G5 neznáma.

LG G5 - rozšírenie batérie a nástavec pre fotoaparát

foto: the Verge

Thinkapple.sk

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž — Apple, LG

Pridať komentár (0)