LG pred­sta­vi­lo novú vlaj­ko­vú loď LG G5. Je lep­šia ako iPho­ne 6s?

Marián Novikmec / 21. februára 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť LG sa dnes roz­hod­la pred­sta­viť svo­ju novú vlaj­ko­vú loď pre rok 2016, kto­rou je smart­fón s náz­vom “LG G5”. 

Ten opro­ti svo­jim pred­chod­com ponú­ka mno­ho vylep­še­ní. Sta­čia ale na to, aby zosa­di­li z tró­nu pomy­sel­né­ho krá­ľa inte­li­gent­ných tele­fó­nov, kto­rým je iPho­ne 6s a jeho väč­šie dvoj­ča iPho­ne 6s Plus?

LG G5 má disp­lej s uhlop­rieč­kou 5,3 pal­ca, kto­ré má roz­lí­še­nie QuardHD. To je viac nie­len opro­ti iPho­nu 6s, ale aj vzhľa­dom na iPho­ne 6s Plus. Navy­še disp­lej obsa­hu­je fun­kciu Alwa­ys On, vďa­ka kto­rej nikdy nez­has­ne a osta­ne zobra­zo­vať infor­má­cie celý deň. V tom­to sme­re má jed­no­znač­ne navrch a iPho­ne odchá­dza so sklo­pe­ný­mi uša­mi.

LG G5

foto: the Ver­ge

Nový tele­fón z diel­ne japon­ské­ho výrob­cu tiež ponú­ka nadu­pa­ný hard­vér v podo­be pro­ce­so­ra Snapd­ra­gon 820, kto­ré­mu sekun­du­je pamäť RAM s úcty­hod­nou kapa­ci­tou 4 giga­baj­ty. To je dvoj­ná­so­bok kapa­ci­ty toho, čo ponú­ka naj­nov­ší kúsok z Cuper­ti­na, pred­sta­ve­ný na jeseň minu­lé­ho roka. Nehod­no však zabú­dať na fakt, že na novom tele­fó­ne od LG beží ope­rač­ný sys­tém Andro­id (vo ver­zii 6.0.1), kto­rý veľ­mi rád všet­ku ope­rač­nú pamäť “zahl­tí”. Nedá sa tak pove­dať, kto je v tej­to kate­gó­rii jas­ný víťaz, obi­dva tele­fó­ny pat­ria k aktu­ál­nej špič­ke na trhu.

LG G5

foto: the Ver­ge

Dnes pred­sta­ve­ný tele­fón ponú­ka rov­no 3 foto­apa­rá­ty. Ten prvý sa nachá­dza v pred­nej čas­ti zaria­de­nia a slú­ži pre sel­fies, kto­ré majú roz­lí­še­nie 8 Mpix. Na zadnej stra­ne si našla mies­to dvo­j­ica sní­ma­čov. Prvý je kla­sic­ký a má roz­lí­še­nie 16 Mpix. Ten dru­hý je 8-mega­pi­xe­lo­vý a ponú­ka o nie­čo hor­šiu clo­nu (f/1.8 opro­ti f/2.4) a roz­lí­še­nie 8 Mpix. Je však 135-stup­ňo­vý. Pre porov­na­nie uve­die­me, že ľud­ské oko vidí obraz širo­ký pri­bliž­ne 120 stup­ňov. Fun­kcia je to síce zau­jí­ma­vá, no nie je jas­né, či foto­apa­rá­ty svo­jou kva­li­tou pre­ko­na­jú naj­nov­ší iPho­ne. To uká­žu až pod­rob­né tes­ty, prvot­né výsled­ky sú ale sľub­né (nie­že­by pri iPho­ne nebo­li).

LG G5 - Vždy aktívny displej

foto: LG

Zau­jí­ma­vé sú však vychy­táv­ky, kto­ré LG G5 ponú­ka. V prvom rade ide o tech­no­ló­giu Quick Char­ge 3.0, kto­rá nabi­je za pol hodi­nu pri­bliž­ne 30 % baté­rie. Ak zvá­ži­me, že iPho­ne je na tom, čo sa týka výdr­že baté­rie, dosť bied­ne, tak pred­po­kla­dá­me, že kaž­dý “app­lák” by túto fun­kciu uví­tal. Smart­fón z diel­ne spo­loč­nos­ti LG ponú­ka baté­riu s hod­no­tou pri­bliž­ne rov­na­kou, akú má iPho­ne 6s Plus. Dá sa tak pred­po­kla­dať, že veľ­mi podob­ná bude aj výdrž baté­rie.

Ďal­šou (a pod­ľa výrob­cu naj­väč­šou) pred­nos­ťou toh­to tele­fó­nu sú modu­ly, kto­ré je mož­né pri­po­jiť. K dis­po­zí­cii sú naprí­klad modu­ly pre kva­lit­nej­šie audio od spo­loč­nos­ti Bang & Oluf­sen či modul, kto­rý obsa­hu­je tla­čid­lá pre foto­apa­rát a prí­dav­nú baté­riu s kapa­ci­tou 1 200 mAh. Ďal­šie modu­ly by mali s postu­pom času pri­bú­dať, pre­to­že plat­for­ma je open-sour­ce.

LG G5 - meniteľná batéria

foto: the Ver­ge

Nový LG G5 je sku­toč­ne zau­jí­ma­vý tele­fón, kto­rý sa sna­ží vystú­piť z davu prá­ve spo­mí­na­ný­mi modul­mi, Alwa­ys ON disp­le­jom či dvo­ma foto­apa­rát­mi. Ponú­ka kva­lit­nú kon­štruk­ciu z hli­ní­ka a skve­lé vnú­tor­nos­ti, kto­ré pat­ria k abso­lút­nej špič­ke. Nič z toho ale prav­de­po­dob­ne nedá­va dôvod maji­te­ľom tele­fó­nu s logom nahryz­nu­té­ho jabĺč­ka opus­tiť svoj kraj­ší iPho­ne so skve­lým ope­rač­ným sys­té­mom a eko­sys­té­mom, kto­rý inde nenáj­du. Navy­še už o pár dní pred­sta­via toh­to­roč­né mode­ly aj ďal­šie spo­loč­nos­ti v čele so Sam­sun­gom a Xia­omi. To bude na trh úto­čiť hlav­ne cenou, kto­rá je v prí­pa­de LG G5 nezná­ma.

LG G5 - rozšírenie batérie a nástavec pre fotoaparát

foto: the Ver­ge

Thinkapple.sk

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž — App­le, LG

Pridať komentár (0)