Baška a Lenka hravo propagujú slovenských ilustrátorov. Ich Pucle ťa vrátia do detstva

Marianna Mikešová / 15. mája 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Pucle
  • Na Slo­ven­sku zrejme ne­exis­tuje člo­vek, ktorý by s nimi ne­mal skú­se­nosť
  • Puzzle boli ob­ľú­be­nou det­skou hrou, mnohí na ne ne­za­nev­reli ani v do­spe­losti
  • Dve ši­kovné baby sa však roz­hodli ich oko­re­niť troš­kou slo­ven­ského ume­nia

Exis­tuje len málo tak ne­star­nú­cich hier, ako sú puzzle, pri kto­rých sa za­ba­via malí aj veľkí. V ob­cho­doch však zvy­čajne náj­deme len det­ské mo­tívy, gý­čové ob­razy či fo­to­gra­fie sve­to­vých sta­vieb. Jed­no­du­cho tomu chýba ori­gi­na­lita, čo k po­pu­la­rite puzzle v 21. sto­ročí roz­hodne ne­pri­spieva. Dve Slo­venky Baška a Lenka sa roz­hodli to zme­niť a vy­tvo­rili pro­jekt, ktorý vra­cia týmto kús­kom pa­piera štýl!

„Pucle vznikli z túžby ro­biť niečo krásne a my­seľ cib­riace. Z túžby ot­vá­rať svet ume­nia a di­zajnu no­vým spô­so­bom. Pro­stred­níc­tvom ilus­trá­cií slo­ven­ských au­to­rov dá­vame dáv­nej hre nový vi­zuál a hravo pri­ná­šame ume­nie do do­mác­ností a in­te­ri­é­rov. Pred­sta­vu­jeme nový spô­sob, ako vní­mať. Pucle sú hrou, di­zaj­nom, kon­cep­tom, po­zna­ním a ra­dos­ťou,“ ho­vo­ria au­torky, ktoré chceli vy­tvo­riť niečo kre­a­tívne, edu­ka­tívne a eko­lo­gické zá­ro­veň.

Ich Pucle ne­majú nič spo­ločné s gý­čom, ale na­opak, sú plné ak­tu­ál­neho ume­nia a zo­bra­zujú diela zná­mych slo­ven­ských ilus­trá­to­rov. Vo vlast­nej obý­vačke tak mô­žeš vdých­nuť ži­vot pes­tro­fa­reb­ným kres­bám od Do­mi­niky Ši­ku­lin­co­vej, Ma­reka Cinu, Da­niely Olej­ní­ko­vej, Si­mony Če­cho­vej a ďal­ších. Nie­len, že sa pri tom za­ba­víš a obo­ha­tíš slo­ven­ským ume­ním, ale Pucle ti pri­nesú ďalší be­ne­fit. Keď ich po­s­kla­dáš, mô­žeš si ich bez po­u­ži­tia le­pidla vlo­žiť do ručne vy­ro­be­ného rámu a vy­tvo­riť si tak novú de­ko­rá­ciu do bytu. Ke­dy­koľ­vek ich na­vyše mô­žeš opäť roz­lo­žiť.

Pa­mä­táte si det­ské ko­berce, ktoré väč­šina z nás mala doma a do­ne­ko­nečna sme po nich blú­dili ma­lými au­tíč­kami a vy­mýš­lali sme si naše fik­tívne svety? 🚗 Ta­kýmto ko­ber­com sa ne­chal in­špi­ro­vať aj Lu­káš Ceh­ľár. V jeho diele Smyčka, sa mô­žete stra­tiť vo svo­jom svete tak, ako ke­dysi v det­skej izbe. 🚗🚑🙌🚙 Ale po­zor na po­kutu!👮‍♀🚨 Lu­káš Ceh­ľár (1990) je ilus­trá­tor, ab­sol­vent Vy­so­kej školy vý­tvar­ných umení v Bra­ti­slave, ate­li­éru voľ­nej gra­fiky a ilus­trá­cie pod ve­de­ním prof. Du­šana Kál­laya. Svoju tvorbu, so zá­kla­dom v kresbe, sta­via na tra­dič­ných gra­fic­kých tech­ni­kách, pre­važne li­no­ryte. Pre Pucle pris­pieva svo­jím čier­no­bie­lym li­no­ry­tom – Smyčka. Táto veľ­ko­for­má­tová gra­fika, zná­zor­ňuje ne­us­tály ko­lo­beh, ne­ko­nečný uzat­vo­rený la­by­rint, v kto­rom sa do­ne­ko­nečna strá­came a znova na­chá­dzame. Je in­špi­ro­vaná det­ským ko­ber­com, mie­rená najmä pre hra­vých do­spe­lých, ktorí mnoho zo zo­bra­ze­ných bu­dov budú po­znať a ur­čite v nich aj pár­krát za­blú­dili. — Do you re­mem­ber those kid’s car­pets that most of us had at home and we used to end­lessly won­der around them with tiny cars, in­ven­ting our fic­ti­onal worlds? 🚗 Lu­káš Ceh­ľár was ins­pi­red by car­pet of this sort. You can get lost in his piece The Loop, just like you used to in your kid’s room. 🚗🚑🙌🚙 But be aware of po­lice! Lu­káš Ceh­ľár (1990) is an il­lu­stra­tor, gra­du­ate of the Aca­demy of Fine Arts in Bra­ti­slava, a stu­dio of free grap­hic and il­lu­stra­tion un­der the le­a­ders­hip of prof. Du­šan Kál­lay. His work, with a ba­sis in dra­wings, bu­ilds on tra­di­ti­onal grap­hic tech­ni­ques, mostly li­no­cut. For Pucle, we have this black-and-white li­no­cut cal­led The loop. This large-for­mat grap­hic is a con­ti­nu­ous circle, an end­less clo­sed la­by­rinth in which we keep lo­sing and fin­ding our­sel­ves. It is ins­pi­red by a chil­dren´s car­pet, made es­pe­cially for pla­y­ful adults, who may know many of these bu­il­dings and ma­ybe they even got lost in them a few ti­mes. #pucle #puzzle #blac­kan­dwhite #car #ga­mes #frame #wood #vy­ro­be­ne­na­slo­ven­sku #slo­vak­de­sign #slo­va­kil­lu­stra­tion @lu­kas­ceh­lar ❤️❤️❤️

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Pucle (@puc­le­pucle),

Je vi­dieť, že baby sa s pro­jek­tom do­ko­nale vy­hrali a na­plno sa doňho vlo­žili. Každé jedny Pucle sú ba­lené v di­zaj­no­vom pa­pie­ro­vom tu­buse, v kto­rom náj­deš dre­vený rám, lát­kový sá­čik s „puc­ľami“z re­cyk­lo­va­ného pa­piera, pred­lohu aj Prí­ručku bys­trých skla­da­čov. Pro­dukt je ide­álny aj ako su­ve­nír pre za­hra­nič­ných ka­mo­šov a tu­ris­tov, pre­tože pro­pa­guje to naj­lep­šie zo slo­ven­skej ilus­trá­tor­skej scény. No ga­ran­tu­jem ti, že najprv si bu­deš chcieť uchmat­núť jedny pre seba. :) Ulo­víš ich na­prí­klad tu alebo U Dob­ro­žrúta.

🌧Aj u vás dnes prší, uto­rok sa ešte ani z ďa­leka ne­prib­li­žuje k ví­kendu a vám sa ozaj nič nechce? My vás do práce nú­tiť ne­bu­deme (aj keď ospra­vedl­nenku vám bo­hu­žiaľ na­pí­sať ne­mô­žeme), no ak vás dnes nič ne­že­nie, náj­dite si čas na skla­da­nie puzzle – na­prí­klad tých na­šich 🙂 Skla­da­nie to­tiž po­máha proti stresu, vý­borne fun­guje ako me­di­tá­cia a po­môže vám vy­čis­tiť si hlavu. A tento moz­gový od­dych po­tre­bu­jeme na­ozaj všetci, však? 🙂🧘‍♀️☯️ – – – To­day it’s rai­ning🌧, Tu­es­day is pre­tty far from the we­e­kend, and you don’t feel like do­ing anyt­hing? In case you are not in a rush to­day, find the time to puzzle! 🙂 As­sem­bling helps with stress, ser­ves as me­di­ta­tion and helps you clean your head. And this brain chill is re­ally what we all need, isn’t it? 🙂🧘‍♀️☯️ #pucle #puzzle #as­sem­ble #chill #me­di­ta­tion #play #as­sem­ble_art #art #kids #wood #ha­pi­ness #hand­made #craft #game #kids­game #vy­ro­be­ne­na­slo­ven­sku #zvie­rata #deti #det­skah­racka #skla­dacka #slo­ven­sko #za­bava #dnes­s­kla­dam­puzzle #dnes­s­kla­dam ❤️

Prís­pe­vok, ktorý zdieľa Pucle (@puc­le­pucle),

Pridať komentár (0)