Do celej Európy prúdi falšovaný med z Číny. Musíme si dávať pozor!

Mária Ambrozová / 31. marca 2018 / Zo Slovenska

zdroj: pixabay.com
  • Slo­ven­sko patrí v pro­duk­cii medu me­dzi špičku
  • Európ­ska pro­duk­cia však ne­stíha po­kryť do­pyt, a preto na náš trh pri­chá­dza med zo za­hra­ni­čia
  • Z do­ve­ze­ného medu však až 20 % ne­do­sa­huje po­trebnú kva­litu

Al­bert Eins­tein ke­dysi po­ve­dal, že keď za­hy­nie po­sledné včels­tvo, ľud­stvu na svete zo­stáva po­sled­ných päť ro­kov ži­vota. Aj preto dnes vzni­kajú mnohé pro­jekty na pod­poru vče­lár­stva po ce­lom svete. Je to na­prí­klad Be­e­co­sys­tem, ktorý do­vo­ľuje včely cho­vať do­konca aj v obý­vačke (viac si pre­čí­taš TU) alebo sys­tém pre­nájmu vče­lích úľov, ktorý po­núka slo­ven­ské špič­kové vče­lár­stvo Mare Bee (viac priamo TU). Len ne­dávno Európ­ska únia po­te­šila európ­skych vče­lá­rov pri­ja­tím no­vej správy o vy­hliad­kach vče­lár­stva na na­šom kon­ti­nente po tom, ako sa prišlo na to, že až 20 % z do­ve­ze­ného medu ne­spĺňa kva­li­ta­tívne pod­mienky.

Za­tiaľ čo 17 mi­li­ó­nov včels­tiev Európy do­káže ročne vy­pro­du­ko­vať pri­bližne 250-ti­síc ton medu a za­mest­náva viac ako 600-ti­síc vče­lá­rov, pre uspo­ko­je­nie po­trieb európ­skeho spot­re­bi­teľa sa ďal­ších 200-ti­síc ton pri­váža pre­važne z Ázie, Me­xika či Ar­gen­tíny. Kon­trolné úrady však pred za­hra­nič­ným do­vo­zom va­rujú najmä kvôli zis­te­niam, že do čis­tého pro­duktu pri­mie­ša­vajú si­rup a cu­kor alebo kva­litný európ­sky med rie­dia s ne­kva­lit­ným do­vo­zo­vým. Dô­sled­kom týchto sku­toč­ností je zni­žo­va­nie tr­ho­vých cien a po­ško­dzo­va­nie tak poc­ti­vých pro­du­cen­tov medu, ale aj ne­dô­vera sa­mot­ného spot­re­bi­teľa v pro­dukt a ná­sledný po­kles pre­daja.

Vče­lár To­máš Bá­tov­ský z Mary Bee v roz­ho­vore pre Star­ti­tup po­ve­dal: „Kon­ku­ren­tom je ur­čite Čína. Nie však, čo sa týka kva­lity. Tu je na­šim kon­ku­ren­tom v pod­state celá stredná Európa, Ma­ďar­sko, Česko. Štú­die v USA do­ká­zali, že až 70 % medu po­chá­dza­jú­cich z Číny ne­ob­sa­huje peľ. To zna­mená, že ne­ob­sa­huje žiadne ži­viny. V su­per­mar­ke­toch sa po­tom pre­dáva síce za veľmi nízke ceny, no tiež vo veľmi níz­kej kva­lite. Vlastne to med ani nie je. Umelo ho zba­vujú peľu fil­trami, mie­šajú a zo­hrie­vajú.“

Európ­sky par­la­ment v ja­nu­ári tak­mer jed­no­hlasne pri­jal správu „Vy­hliadky a vý­zvy pre vče­lár­sky sek­tor EÚ“, ktorá má byť podľa vče­lári.sk míľ­ni­kom k lep­šej bu­dúc­nosti vče­lár­stva a hmy­zích ope­ľo­va­čov. Za hlavné ciele si správa ukladá boj s fal­šo­va­ným me­dom zo za­hra­ni­čia a ná­sledné zne­vý­ho­dňo­va­nie do­má­cich vče­lá­rov. Zlep­šiť by sa malo ozna­čo­va­nie, pro­pa­gá­cia aj in­for­mo­va­nosť spot­re­bi­teľa či kon­trola pri­ve­ze­ných pro­duk­tov.

„Správa tiež vy­zýva Ko­mi­siu, aby za­bez­pe­čila, že med a iné vče­lie pro­dukty budú po­va­žo­vané za „cit­livé ko­mo­dity“ a mali by byť vy­lú­čené z do­hôd o voľ­nom ob­chode. Vy­zýva na zvý­šenú fi­nančnú pod­poru od­vet­via vče­lár­stva, najmä po­sil­ne­ním vý­skumu a vzde­lá­va­nia, ako aj 50% na­vý­še­ním prís­pevku EÚ pre ná­rodné vče­lár­ske prog­ramy.“

Zdroj: dTest.cz

Pridať komentár (0)