EDO-KIN prichádza pozdvihnúť kvalitu rýchleho občerstvenia v známom bratislavskom nákupnom centre

  • Ob­ľú­be­nej sieti sushi re­štau­rá­cií EDO-KIN sa po­da­rilo uchmat­núť si miesto na vý­slní slovenskej gastro scény
  • Ich vynikajúce sushi a iné špecility nájdeš nielen v Slnečnice Markete, ale po novom aj v obchodnom dome Central
jedlo
archív:Startitup
  • Ob­ľú­be­nej sieti sushi re­štau­rá­cií EDO-KIN sa po­da­rilo uchmat­núť si miesto na vý­slní slovenskej gastro scény
  • Ich vynikajúce sushi a iné špecility nájdeš nielen v Slnečnice Markete, ale po novom aj v obchodnom dome Central

Pracovne vyťažení ľudia v centre Bratislavy, ktorí majú obmedzený čas na obed a nepatria medzi fanúšikov krabičkových obedov, sú často odkázaní len na mieste food courty v nákupných centrách. Pocit nedostatočnej ponuky gastro špeciálít poznajú určite aj ľudia pracujúci v okolí nákupného domu Central. Práve tu sa človek môže spoľahnúť len na stále ten istý a časom nudný food court či Centrálnu klubovňu, kde musíš mať šťastie, aby si si vôbec sadol.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: archív:Startitup

Fanúšikovia dobrého jedla pohybujúci sa okolo Trnavského mýta sa však dočkali skvelej novinky. V Centrali dnes totiž otvorili nový EDO-KIN, ktorý síce vizuálne a cenovo zapadá do food courtu, no kvalitou je na celkom inej úrovni. 

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: archív:Startitup

Cie­ľom všetkých členov tímu EDO-KIN je po­kryť stra­te­gické miesta a byť do­stupní zá­kaz­ní­kom. Ne­ta­ja sa tým, že majú veľké ví­zie do bu­dúc­nosti, ktoré sa začínajú napĺňať už teraz. „Vlastná stra­té­gia bu­do­va­nia firmy a per­fektný tím zdie­ľa­júci spo­ločnú ideu je zá­ru­kou ich na­pl­ne­nia. EDO-KIN bude po­znať každý mi­lov­ník sushi a ázij­skej ku­chyne,” povedal spolumajiteľ EDO-KIN, Karol Gálik, pre Startitup.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: archív:Startitup

Samozrejmosťou novej prevádzky je naďalej sushi pripravené zo surovín najvyššej kvality. Sushi maj­ster tu tra­dične pri­pra­vuje menu pred očami náv­štev­ní­kov, av­šak po­nuka sa trochu zmenšila, nakoľko EDO-KIN je známy tým, že uprednostňuje kvalitu pred kvantitou.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: archív:Startitup

Medzi hlavné lákadlá patria veľmi ob­ľú­bené RA­MENY, BOWL menu, UDON re­zance či TEM­PURA. Ide tak o výber toho naj­lep­šieho z ich dl­ho­ročného pôsobenia. Ceny sú nastavené na úrovni 5 až 7 eur za jedlo a cena sushi sa pohybuje do 10 eur.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: archív:Startitup

“Ísť do seg­mentu bis­tra alebo fast fo­odu bola pre nás vý­zva. Chceme uká­zať ľu­ďom, že aj fast food sa dá ro­biť kva­litne, poc­tivo a zá­ro­veň bude zá­kaz­ník ob­slú­žený rýchlo. Vý­voj nám trval veľmi dlho od na­sta­ve­nia sys­tému ku­chyne až po cel­kovú funkč­nosť,” dodáva Karol Gálik.

Článok bol vytvorený v spolupráci s EDO-KIN.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech