FIIT STU to dokázala. Získala akreditáciu, ktorú má Oxford či Cambridge

Mária Ambrozová / 14. februára 2018 / Zo Slovenska

zdroj: IDONA
  • Fa­kulta in­for­ma­tiky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU sa stala je­di­nou na Slo­ven­sku, ktorá má ak­re­di­tá­ciu na ta­kejto úrovni
  • Lon­dýn­sku ak­re­di­tačnú ko­mi­siu zau­jí­mala ak­tu­ál­nosť vzde­lá­va­nia, ob­jek­ti­vita skú­šok, ko­mu­ni­ká­cia so štu­dentmi či spo­lu­práca s fir­mami a ve­decké vý­stupy
  • Ak­re­di­tačný pro­ces trval pri­bližne rov­nako dlho ako ten slo­ven­ský – viac ako rok fa­kulta zhro­maž­ďo­vala pod­klady a pri­pra­vo­vala ich

Fa­kulta in­for­ma­tiky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU je ako je­diná fa­kulta na Slo­ven­sku za­me­raná vý­hradne na in­for­ma­tiku a in­for­mačné tech­no­ló­gie. Tento rok osla­vuje svoje 15. na­ro­de­niny a snaží sa zvy­šo­vať svoju kva­litu tak, aby slo­ven­ské štu­denti zau­jí­ma­júci sa o tento od­bor, ne­mu­seli od­chá­dzať za vzde­la­ním do za­hra­ni­čia. To, že ná­roky na kva­litu vý­učby štu­den­tov sú na­ozaj vy­soké a po­rov­na­teľné na­prí­klad s ná­rodmi na štu­den­tov v Bri­tá­nii, kde síd­lia tie naj­lep­šie školy, po­tvr­dzuje aj zís­ka­nie pre­stíž­nej ak­re­di­tá­cie, kto­rou sa môže po­pý­šiť Oxford či Cam­bridge.

Ak­re­di­tačný pro­ces naj­väč­šou pro­fe­sij­nou or­ga­ni­zá­ciou na svete (The Ins­ti­tu­tion of En­gi­ne­e­ring and Tech­no­logy, IET), trval pri­bližne rov­nako dlho ako rov­naký pro­ces na Slo­ven­sku. Fa­kulta sa pri­pra­vo­vala a zbie­rala po­trebné do­ku­menty viac ako rok, no a kon­com sep­tem­bra 2017 fa­kultu nav­ští­vila sa­motná Ak­re­di­tačná ko­mi­sia. Brit­skú in­šti­tú­ciu zau­jí­mala ak­tu­ál­nosť vzde­lá­va­nia, ob­jek­ti­vita a trans­pa­ren­tnosť skú­šok (tu na­prí­klad ne­pri­chá­dza do úvahy ústne skú­ša­nie, ktoré je u nás po­merne bežné), spô­sob ko­mu­ni­ká­cie so štu­dentmi, spo­lu­práca s fir­mami (pred­nášky od­bor­ní­kov z prie­myslu), vnú­torné sys­témy na za­bez­pe­čo­va­nie kva­lity vý­učby. Hod­no­tili sa sa­moz­rejme aj ve­decké vý­stupy. Nie však kla­sicky ich kvan­tita, ale ich ap­li­ko­va­teľ­nosť a prí­stup­nosť štu­den­tom.

“Je pa­ra­do­xom, že naši in­for­ma­tici zís­ka­vajú vý­znamné me­dzi­ná­rodné oce­ne­nia, o ich vzde­lá­va­nie je ob­rov­ský zá­u­jem aj zo strany za­mest­ná­va­te­ľov aj zo strany štu­den­tov, ale fi­nančne oce­niť uči­te­ľov sa dl­ho­dobo ne­darí. Akoby to bolo za­kliate. Je naj­vyšší čas, aby fi­nan­co­va­nie ve­rej­ných vy­so­kých škôl na Slo­ven­sku od­zr­kad­ľo­valo re­álne po­treby trhu práce: aby re­a­go­valo na po­treby za­mest­ná­va­te­ľov a aby zo­hľa­dňo­valo pla­tovú úro­veň v jed­not­li­vých seg­men­toch hos­po­dár­stva. Inak  sa ne­bude dať udr­žať vzde­lá­va­cia ka­pa­cita v  naj­žia­da­nej­ších vy­so­koš­kol­ských od­bo­roch,“ po­ve­dal re­ktor STU Ro­bert Red­ham­mer.

IET naj­viac vy­z­dvihla pre­po­je­nosť fa­kulty s pra­xou, nadš­tan­dardnú ko­mu­ni­ká­ciu so štu­dentmi, včasné za­pá­ja­nie štu­den­tov do vý­skumu a jeho vplyv na vzde­lá­va­nie aj re­a­go­va­nie na me­niacu sa kva­litu uchá­dza­čov. Fa­kulta s naj­lep­šou ná­vrat­nos­ťou fi­nan­cií vy­na­lo­že­nými na štu­den­tov a naj­žia­da­nej­šími ab­sol­ventmi na trhu práce, mu­sela pre po­treby ak­re­di­tá­cie zo­zbie­rať 2 700 pod­kla­dov a od IET do­stala ok­rem po­chvál aj od­po­rú­ča­nia.

„štan­dar­di­zo­vať ná­roky na  spô­sob vý­učby  – teda aby všetci pred­ná­ša­júci, aj od­bor­níci aj do­kto­randi kládli dô­raz nie­len na od­bornú stránku ale na spô­sob vý­učby, do­hliad­nuť na tvorbu kri­té­rií pre skúšky, aby ne­stáli len na sa­mot­nom vy­uču­jú­com, ale aj po­kra­čo­vať v in­ves­tí­cií a ob­nove IT la­bo­ra­tó­rií.“

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)