IKEA sa spojila s NASA a predstavila produkty inšpirované vesmírnym životom

Nastasia Andrejkovičová / 3. júla 2018 / Architektúra

  • IKEA je zá­ru­kou kva­lity a na­ozaj níz­kej ceny, vďaka čomu ju mi­lujú na ce­lom svete.
  • Ich po­pu­la­rita im umož­ňuje ko­la­bo­rá­ciu s tými naj­výz­nam­nej­šími na trhu, a inak tomu nie je ani tak.
  • Ná­by­tok in­špi­ro­vaný ži­vo­tom vo ves­míre sme tu ešte ne­mali, no IKEA sa ne­bála ani ta­ké­hoto kroku.
zdroj: designboom.com
  • IKEA je zá­ru­kou kva­lity a na­ozaj níz­kej ceny, vďaka čomu ju mi­lujú na ce­lom svete.
  • Ich po­pu­la­rita im umož­ňuje ko­la­bo­rá­ciu s tými naj­výz­nam­nej­šími na trhu, a inak tomu nie je ani tak.
  • Ná­by­tok in­špi­ro­vaný ži­vo­tom vo ves­míre sme tu ešte ne­mali, no IKEA sa ne­bála ani ta­ké­hoto kroku.

Spo­lu­práca s tými naj­kva­lit­nej­šími znač­kami a oso­bami nie je IKEI vô­bec cu­dzia, no naj­nov­šie od­ha­le­nie ko­lek­cie RU­MI­TID, ktorá svoju in­špi­rá­ciu čerpá priamo od NASA, môže byť pre IKEU jed­nou z naj­pô­so­bi­vej­ších a na­jod­váž­nej­ších spo­lu­prác vô­bec.

Ko­lek­cia je ur­čená pre­dov­šet­kým pre oby­va­te­ľov miest a cie­ľom je vy­rie­šiť prob­lémy, ktoré sú spo­jené s bý­va­ním s ma­lými roz­mermi a pries­to­rom. Di­zaj­néri čer­pali in­špi­rá­ciu z ves­mír­neho ži­vota a je­den z pia­tich di­zaj­né­rov, ktorý na tejto ko­lek­cii pra­cuje, Siri Skill­gate uvie­dol:

„Chceme sa učiť z ex­tré­mych va­riánt a spo­jiť ich späť so Ze­mou a to so za­me­ra­ním na ur­ba­ni­zá­ciu a bý­va­nie v obyd­liach s ma­lými roz­mermi. Na­prí­klad v To­kiu je vý­stavby no­vých bu­dov do­slova vkla­da­nie prí­byt­kov do ma­lých pries­to­rov, ktoré sú ako stvo­rené pre mo­du­la­ritu a mo­bi­litu. Cí­tili sme veľkú in­špi­rá­ciu v kap­su­lo­vách ho­te­loch, a to najmä ak ide o skla­do­va­nie a úložný pries­tor.“

S dô­ra­zom na bu­dúc­nosť a eko­ló­giu ne­vzniká po­čas vý­rob­ných pro­ce­sov tak­mer žiadny od­pad a aj vďaka tomu sú udr­ža­teľné jed­nak pre ži­votné pro­stre­die ale aj pre tvoj malý dom­ček resp. byt. Od čis­ti­čov vzdu­chu až po te­rá­ria sú hna­cím mo­to­rom kaž­dého pro­duktu z ko­lek­cie pre­dov­šet­kým mo­du­la­rita a mo­bi­lita.

Pred­sta­ve­nie ko­lek­cie pre­behne v šty­roch eta­pách orien­to­vané na vodu, čas, pries­tor a vzduch. Na tie si však ešte bu­deme mu­sieť po­čkať, pre­tože prvá etapa je na­plá­no­vaná až na rok 2020. Každá z pre­daj­ných etáp bude spus­tená len na ob­me­dzený čas, a tak by si sa mal v prí­pade zá­ujmu po­po­náh­ľať, aj keď ešte po­trvá, kým sa ko­lek­cia do­stane na trh.

Po­zri si de­tail­nejší pre­hľad toho, čo všetko RUM­TID ko­lek­cia pri­ne­sie:

  1. Čis­tiče vzdu­chu

Ži­vot v meste zo se­bou pri­náša mnoho vý­hod, no bo­hu­žiaľ aj nie­koľko ne­ga­tív. Jed­ným z nich je vyš­šie alebo niž­šie zne­čis­te­nie vzdu­chu. So ši­kov­ným čis­ti­čom vzdu­chu od IKEI ne­bu­deš mu­sieť ubrať z ná­ro­kov na es­te­tiku v prí­pade, ak bu­deš chcieť dý­chať čistý vzduch. Tento čis­tič vzdu­chu rieši prob­lém, keď je ľud­ský or­ga­niz­mus vy­sta­vený to­xí­nom, zá­ro­veň šetrí pries­tor a vy­zerá dobre.

  1. Svie­tidlo

Toto zlaté pod­la­hové svie­tidlo bude vy­ro­bené z veľmi kreh­kých ma­te­riá­lov, ktoré, hoci sú kom­paktné, roz­jas­nia celý pries­tor in­te­ri­éru.

  1. Mini záh­radka (te­rá­rium)

Toto fu­tu­ris­tické te­rá­rium je na­vr­hnuté tak, aby pô­so­bilo čo na­je­le­gan­tnej­šie ale zá­ro­veň bolo uži­točné. To sa di­zaj­né­rom po­da­rilo vďaka ele­gant­nému sk­le­ne­nému krytu, ktorý za­bez­pe­čuje prie­nik sl­neč­ného svetla pre rast tvo­jej rast­liny.

  1. Po­spá­ja­teľné trúbky

Tieto rúrky sú na­vr­hnuté tak, aby si ich ma­ji­teľ ve­del kom­bi­no­vať rôz­nymi spô­sobmi a vy­bu­do­val si tak vlastný a je­di­nečný ná­by­tok vrá­tane po­ho­viek, sto­lov alebo po­stelí. Sú síce duté, no vďaka tomu sú ex­tra ľahké, mul­ti­funkčné ale zá­ro­veň pevné a odolné.

zdroj: el­le­de­cor.com; de­sign­boom.com

Pridať komentár (0)