Každý Slovák vyhodí ročne v priemere viac ako 100 kg potravín

Mária Ambrozová / 22. mája 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Unsplash
  • Podľa naj­nov­ších in­for­má­cií Mi­nis­ter­stva pô­do­hos­po­dár­stva a roz­voja vi­dieka SR každý Slo­vák za rok vy­hodí v prie­mere viac ako 100 ki­lo­gra­mov po­tra­vín
  • Ag­ro­re­zort od­po­rúča rad­šej na­ku­po­vať čas­tej­šie a v men­ších množ­stvách, roz­mýš­ľať nad tým, čo ku­pu­jeme, aj koľko toho ku­pu­jeme

V reb­ríčku kra­jín, ktoré naj­viac plyt­vajú po­tra­vi­nami je Slo­ven­sko na ôs­mej priečke od konca. Po­sledné skon­čilo Ho­land­sko a naj­lep­šie sa umies­tilo Slo­vin­sko. Každý oby­va­teľ Slo­ven­ska v prie­mere ročne vy­hodí až 111 ki­lo­gra­mov po­tra­vín, pri­čom každý de­siaty Euró­pan si ne­môže do­vo­liť kva­litné jedlo.

Po­tra­viny aj su­ro­viny sa strá­cajú v ce­lom do­dá­va­teľ­skom re­ťazci, naj­viac jedla však vy­ha­dzujú ko­neční spot­re­bi­te­lia (viac ako 50 % z cel­ko­vého ob­jemu po­tra­vi­no­vého od­padu). Podľa vý­skumu Agen­túry A.K.O., ktorá pre Mi­nis­ter­stvo pô­do­hos­po­dár­stva a roz­voja vi­dieka vy­pra­co­vala ce­lo­slo­ven­ský re­pre­zen­ta­tívny pries­kum, pri­znalo 23 % z opý­ta­ných Slo­vá­kov, že zvyšky jedla kon­čia v koši. Ďal­šia po­lo­vica sa snaží zvyšky vy­užiť pri ďal­šom va­rení alebo pu­tujú zvie­ra­tám a len jedna tre­tina pri­znala, že tak­mer žiadne jedlo ne­vy­ha­dzuje. Naj­hor­šie je na tom ve­ková ka­te­gó­ria 23 – 49 ro­kov.

Naj­čas­tej­šie Slo­váci plyt­vajú jed­lom, pre­tože na­va­ria viac než zje­dia (74 %) alebo to­varu stihne uply­núť dá­tum spot­reby skôr, než ho skon­zu­mujú (34 %). Naj­čas­tej­šie v ko­šoch končí chlieb a pe­čivo (35 %), o niečo me­nej uva­rené jedlo (29 %).

Európa sa môže „po­chvá­liť“ 88 mi­li­ónmi ton vy­ho­de­ných po­tra­vín ročne a aj preto jed­not­livé eko­no­miky za­vá­dzajú do svo­jich le­gis­la­tív nové usmer­ne­nia, ktoré s týmto stú­pa­jú­cim tren­dom bo­jujú. Slo­ven­sko svoje no­vinky do le­gis­la­tívny za­pra­co­valo na­prí­klad v roku 2016, kedy v snahe zní­žiť plyt­va­nie po­tra­vi­nami pre­sa­dilo no­velu zá­kona o po­tra­vi­nách. Tá pri­náša mož­nosť da­ro­vať cha­ri­ta­tív­nym or­ga­ni­zá­ciám po­tra­viny po uply­nutí dá­tum mi­ni­mál­nej trvan­li­vosti.

Mi­nis­terka Gab­riela Ma­tečná ho­vorí: „V sú­vis­losti s nad­mer­ným plyt­va­ním po­tra­vi­nami vy­vs­táva otázka, ako tento trend zme­niť. Na pr­vom mieste je ur­čite uve­do­melé sprá­va­nie spot­re­bi­teľa. Ne­stačí len roz­mýš­ľať nad tým, čo ku­pu­jeme, ale aj koľko toho ku­pu­jeme. Vďaka hy­per­mar­ke­tom sme si zvykli na­ku­po­vať vo veľ­kých množ­stvách, ale po­tom ne­vieme od­had­núť mieru. Od­po­rú­čame rad­šej na­ku­po­vať čas­tej­šie a v men­ších množ­stvách. Nie­lenže sa tak vyh­neme zby­toč­nému po­tra­vi­no­vému od­padu, ale tiež ušet­ríme pe­niaze a mô­žeme mať doma čerstvej­šie pro­dukty.“

Práve dnes sme ti pri­niesli in­for­má­cie o tom, že pre­dajňa Tesco v Par­ti­zán­skom ako prvá na Slo­ven­sku za­čala vy­uží­vať elek­trický kom­pos­tér, vďaka kto­rému týž­denne spra­cuje až tonu po­tra­vi­no­vého od­padu. Viac si pre­čí­taš TU.

Zdroj: mpsr.sk

Pridať komentár (0)