Kofola: Príbeh značky, ktorá pobláznila Československo

Mária Ambrozová / 16. mája 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Kofola
  • Dnes ti pri­ná­šame prí­beh jed­nej z na­šich naj­zná­mej­ších zna­čiek
  • Ná­poj Ko­fola dnes mi­lujú ge­ne­rá­cie, a to aj na­priek tomu, že po­čas svo­jej his­tó­rie si pre­šiel mno­hými úska­liami

Len včera sku­pina Ko­fola po­tvr­dila, že na v ná­kup­ných ko­ší­koch slo­ven­ského spot­re­bi­teľa majú jej pro­dukty stále miesto. Tržby za po­sledný kvar­tál do­ká­zala na­vý­šiť o viac ako 10 %. Tla­čová správa uvá­dza: „Na čes­kom trhu Ko­fola na­vý­šila tržby o 14 %. Za týmto ná­ras­tom stoja pre­dov­šet­kým vyš­šie pre­daje ná­po­jov Ko­fola, Ra­jec a Vi­nea.

Na slo­ven­skom trhu tržby Ko­foly stúpli me­dzi­ročne o 3,4 %. Ok­rem uve­de­ných zna­čiek spot­re­bi­te­lia viac ku­po­vali aj ná­poje značky Rauch.“ A to nie je všetko. Mi­mo­riadne sa na­šej tra­dič­nej, čes­ko­slo­ven­skej značke darí aj za hra­ni­cami, na­prí­klad v Chor­vát­sku či Poľ­sku. Bo­duje tiež s no­vin­kami zo zdrav­šieho sveta (napr. UGO Sa­la­té­rie a Fresh­bary). Ale aký má za se­bou prí­beh?

His­tó­ria ob­ľú­be­ného ne­alko ná­poja ma­lých aj veľ­kých sa za­čala pí­sať už v 50. ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia, kedy v ná­rod­nom pod­niku Ga­lena Opava za­čalo pes­to­va­nie rast­lin­ných kul­túr a vý­roba lie­čiv a tink­túr. Z nich o nie­koľko ro­kov ne­skôr po­u­žil tú správnu kom­bi­ná­ciu štr­nás­tich by­lin­ných a ovoc­ných lá­tok, tím pod ve­de­ním Zdenka Blašku, a tá tvorí zá­klad chute Ko­foly, pred­tým si­rupu zva­ného KOFO. V roku 1960 uzrela svetlo sveta his­to­rický prvá Ko­fola a na­šinci si ju ob­ľú­bili až na­toľko, že na na­šom území došli by­linky, z kto­rých po­chá­dza je­di­nečná chuť tohto ná­poja a cho­diť sa po ne mu­selo až za hra­nice.

V 70. ro­koch za­žil ná­poj svoju chvíľu slávy, kedy sa ho ročne na­pl­nilo do fliaš 180 mi­li­ó­nov lit­rov, no Nežná re­vo­lú­cia zna­me­nala pre pod­nik ťažké časy. Keďže hra­nice sa ot­vo­rili a s nimi prišlo na trh mnoho no­vi­niek, Ko­fola ustú­pila do úza­dia. Spo­loč­nosť nie­koľ­ko­krát mu­sela zme­niť ma­ji­teľa, no stále ve­rila vo veľ­ko­lepý ná­vrat. Ten pri­šiel v roku 1998 s po­mo­cou no­vého vlast­níka. Stala sa ňou firma Santa na čele s gréc­kou ro­di­nou Sa­ma­ra­sov­cov, ktorá po dl­hom boji do­tiahla boj o ochrannú známku a stala sa je­di­ným vý­rob­com a dis­tri­bú­to­rom Ko­foly v Česku a na Slo­ven­sku. Do­vtedy bola ko­fola vní­maná ako akési vše­obecné po­me­no­va­nie po­dob­ných dru­hov pro­duk­tov.

V roku 2000 logo pri­po­mí­na­júce ká­vové zrno či strohý ná­pis na­hra­dil dnešný list ká­vov­níka a o rok na to náš re­gión pr­vý­krát v éteri po­čul slo­gan „Keď ju mi­lu­ješ, nie je čo rie­šiť“. Svoj mar­ke­ting však Ko­fola zrejme naj­viac po­sil­nila chro­nicky zná­mou via­noč­nou re­kla­mou s pra­siat­kami, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 2003. Me­dzi­tým v Ra­jec­kej Les­nej pri­budla nová to­vá­reň, vďaka kto­rej spo­loč­nosť do­ká­zala po­kryť ras­túci do­pyt po svo­jich pro­duk­toch na Slo­ven­sku a do jej port­fó­lia pri­budli ná­poje ako RC Kola, Ju­pík či Top To­pic.

V roku 2009 Ko­fola do­siahla naj­vyšší pre­daj v his­tó­rii a pre­siahla aj pre­daje zo 70. ro­kov. Od­vtedy sa drží v po­ve­domí spot­re­bi­teľa na re­la­tívne pev­nej po­zí­cii a do­káže kon­ku­ro­vať aj sil­ným hrá­čom, ako je na­prí­klad Coca-Cola či Pepsi Cola. S re­klam­nými kam­pa­ňami jej už tra­dične po­má­hajú nie­ktoré z naj­lep­ších slo­ven­ských re­klam­ných agen­túr a po­čas ro­kov si mô­žeš spo­me­núť na­prí­klad na re­klamu s nu­dap­lá­žou, šuš­la­jú­ceho psa s Fo­fo­lou alebo dneš­ných Amor­kov.

Dnes má sku­pina Ko­fola do­kopy se­dem to­vární, v kto­rých za­mest­náva viac ako 2000 ľudí a flo­tilu tak­mer dvad­sia­tich ori­gi­nál­nych pro­duk­tov.. Ročné tržby pred­sta­vujú pri­bližne 78 mi­li­ó­nov eur a zisk sa od pre­padu v ro­koch 2010 a 2011 (1,9 mi­li­óna a 1,7 mi­li­óna eur) po­stupne do­stal na veľmi prí­jem­ných 6,72 mi­li­óna eur za rok 2017.

Pridať komentár (0)