Prečo sa spoliehať na školstvo? Toto sú projekty, ktoré vychovajú budúcich lídrov Slovenska

Marianna Mikešová / 19. decembra 2017 / Zo Slovenska

  • Úspeš­ných líd­rov, ktorí budú ria­diť našu kra­jinu, mu­síme vy­cho­vá­vať už dnes
  • Ne­treba sa pri­tom spo­lie­hať len na naše škols­tvo, v kto­rého me­tó­dach náj­deme veľké re­zervy
  • Tieto ini­cia­tívy sa sna­žia o lep­šiu bu­dúc­nosť Slo­ven­ska a vy­cho­vá­vajú bu­dú­cich exper­tov a an­ga­žo­va­ných ob­ča­nov
zdroj: Pixabay / Nexteria
  • Úspeš­ných líd­rov, ktorí budú ria­diť našu kra­jinu, mu­síme vy­cho­vá­vať už dnes
  • Ne­treba sa pri­tom spo­lie­hať len na naše škols­tvo, v kto­rého me­tó­dach náj­deme veľké re­zervy
  • Tieto ini­cia­tívy sa sna­žia o lep­šiu bu­dúc­nosť Slo­ven­ska a vy­cho­vá­vajú bu­dú­cich exper­tov a an­ga­žo­va­ných ob­ča­nov

Často sa vraví, že slo­ven­ské škols­tvo je za­sta­ralé a ne­chytá sa na prog­re­sívne za­hra­ničné sys­témy vzde­lá­va­nia. Stále tu exis­tujú me­tó­dy z čias Má­rie Te­ré­zie, vzde­lá­va­nie je stále z veľ­kej časti za­lo­žené na zby­toč­nom me­mo­ro­vaní fak­tov a len málo učí kri­tic­kému mys­le­niu. Ab­sen­tuje tiež zrkad­le­nie sku­toč­ných po­trieb spo­loč­nosti a pra­cov­ného trhu. Jed­no­du­cho zhr­nuté, mladí ľu­dia sa učia mnoho ne­pot­reb­ného a to sku­točne pod­statné v os­no­vách z veľ­kej časti chýba.

Ho­vorí sa tiež, že mladá on­line ge­ne­rá­cia čo­raz viac hlúpne. V očiach star­ších roč­ní­kov je vní­maná po­merne stig­ma­ticky a má­lo­kto ju be­rie vážne. Vraj sa ne­zau­jíma o dô­le­žité veci, o spo­lo­čen­ské dia­nie. Veď načo by sa aj mala zau­jí­mať, keď je tu stále mož­nosť úteku do za­hra­ni­čia? Pre lep­šiu bu­dúc­nosť Slo­ven­ska je však ne­vy­hnutné, aby tu množ­stvo mla­dých a ši­kov­ných ľudí zo­stá­valo. Ide­álne, aby si skú­se­nosti a nové po­znatky na­do­bud­nuté v za­hra­ničí pri­ná­šali späť a vy­užili ich k po­zi­tív­nej zmene oko­lia a kra­jiny.

Na Slo­ven­sku však exis­tuje množ­stvo ini­cia­tív a pro­jek­tov, ktoré sa sna­žia nie­len vy­vra­cať mýty o ne­schop­nej ge­ne­rá­cii, ale pre­dov­šet­kým ko­nať. Roz­ví­jajú jej plný po­ten­ciál, mo­ti­vujú ju k ak­ti­vite a vy­cho­vá­vajú v nej roz­hľa­de­ných a od­váž­nych líd­rov bu­dúc­nosti. Práve vďaka nim máme ná­dej, že tu aj na­ďa­lej budú ľu­dia, kto­rým na osude na­šej kra­jiny a na stále lep­šej spo­loč­nosti zá­leží. Toto sú pro­jekty, kto­rých prácu ob­di­vu­jeme:

Stredná škola inak

Spo­meň si na svoje časy na stred­nej škole. Ok­rem po­vin­ného učiva si sa zrejme len málo ve­no­val sa­mo­vzde­lá­va­niu či ak­ti­vi­tám na­vyše a sku­točné ve­do­mosti, ktoré by si vy­užil v kaž­do­den­nom ži­vote, si sa v škole ne­nau­čil. Re­vo­lú­ciu pri­náša vzde­lá­vací pro­jekt ak­re­di­to­vaný mi­nis­ter­stvom škols­tva, ktorý ne­sie ná­zov Ži­vo­to­ló­gia, alebo po no­vom Li­fe­ology. Jeho cie­ľom je odo­vzdať mla­dým ve­do­mosti, ktoré im po­môžu pri zvlá­daní kaž­do­den­ných vý­ziev v ob­lasti vzťa­hov, úspe­chu či po­cho­pe­nia sa­mého seba. Pro­jekt ve­die He­nika Ho­lu­be­ková a vďaka nej a ši­kov­ným cer­ti­fi­ko­va­ným teen men­to­rom žiaci pre­chá­dzajú osob­ným roz­vo­jom, učia sa lep­šie ko­mu­ni­ko­vať, vá­žiť si hod­noty, roz­ví­jajú tvo­ri­vosť či tí­movú spo­lu­prácu. Podľa He­niky je bu­dúc­nosť škols­tva v ne­for­mál­nom vzde­lá­vaní, pre­po­jení školy s pra­xou či pre­po­jení men­tál­neho, du­šev­ného a fy­zic­kého zdra­via. Ži­vo­to­ló­gia jed­no­du­cho pri­náša to, čo na stred­ných ško­lách vždy chý­balo. :)

Ďal­ším pro­jek­tom, ktorý po­súva po­jem „stredná škola“ na úplne nový le­vel, je Leaf Aca­demy. Táto me­dzi­ná­rodná stredná in­ter­nátna škola nechce učiť žia­kov zby­toč­nosti, ale ino­va­tív­nym spô­so­bom roz­ví­jať ich vlastné schop­nosti. V škole pra­cujú kva­li­fi­ko­vaní pe­da­gó­go­via, pre kto­rých ho­diny nie sú len ne­prí­jem­nou po­vin­nos­ťou, ale ve­dia žia­kov mo­ti­vo­vať. V os­no­vách aka­dé­mie ne­chýba učivo z prí­rod­ných vied či tech­no­ló­gie, no aj me­nej tra­dičné pred­mety, ako pod­ni­kavé lí­der­stvo, stre­do­európ­ske štú­diá či roz­voj osob­nosti. To všetko prak­ticky do­pĺňa roz­voj kri­tic­kého mys­le­nia, ko­mu­ni­ká­cie a spo­lu­práce. Leaf Aca­demy po­sky­tuje šti­pen­dijný prog­ram, aby školné pre štu­den­tov a ro­di­čov ne­bolo pre­káž­kou. Dnes sídli v Bra­ti­slave, v roku 2020 sa pre­su­nie do mo­der­ného kam­pusu pri Pe­zinku.

Port­fó­lio do­pĺňa or­ga­ni­zá­cia Fu­ture Ge­ne­ra­tion Europe, ktorá vznikla v roku 2015 z myš­lienky, že mla­dým chýba pre­hľad o mož­nos­tiach, ktoré im svet po­núka. Or­ga­ni­zá­cia sa riadi hes­lom „Bu­dúc­nosť patrí tým, ktorí sa na ňu pri­pra­vujú už dnes“, a snaží sa po­skyt­núť mla­dým mož­nosti pre ich ďalší osobný a ka­ri­érny rast. FGE ve­die množ­stvo prog­ra­mov za­me­ra­ných na vzde­lá­va­nie mla­dých vo veku 16 až 25 ro­kov. Me­dzi nimi na­prí­klad Mini-Eras­mus, kde si žiaci stred­ných škôl môžu vy­skú­šať vy­sokú školu na­ne­čisto, for­mou pred­ná­šok, se­mi­ná­rov a works­ho­pov, či tré­nin­gový prog­ram Lead Up s pod­po­rou ESETu, ktorý štu­den­tom stred­ných škôl po­máha v ich bu­dú­cej ka­ri­ére. Špe­ciálne pre štu­dentky je ur­čený prog­ram Lady Up, ktorý vy­cho­váva bu­dúce biz­nis­menky.

Le­a­ders­hip a an­ga­žo­va­nosť

Ak chceme, aby to so Slo­ven­skom ne­šlo dolu vo­dou, treba vy­cho­vá­vať sku­toč­ných líd­rov, ktorí sa ne­boja vy­užiť svoje schop­nosti na to, aby me­nili veci okolo seba. Na Slo­ven­sku máme hneď nie­koľko úspeš­ných pro­jek­tov, ktoré me­nia tento sen na re­a­litu. Z nich mô­žeme me­no­vať Nex­te­riu na čele so CEO To­má­šom Ha­sa­lom, ktorá sa snaží mo­ti­vo­vať mla­dých, aby sa stali mo­to­rom po­zi­tív­nej zmeny, či už ide o sféru biz­nisu, po­li­tiky či iných ob­lastí spo­loč­nosti. Po­mo­cou prog­ra­mov, ako Le­a­ders­hip Aca­demy, Night of Chance či Ca­reer Vi­si­ons sa sna­žia pre­pá­jať mla­dých so skú­se­nými od­bor­níkmi z praxe a po­mo­cou men­to­ringu, kur­zov či stáží vy­cho­vať schop­ných pro­fí­kov a líd­rov pri­ná­ša­jú­cich spo­loč­nosti hod­noty. Ich motto znie: „Me­níme bu­dúc­nosť Slo­ven­ska príp­ra­vou no­vej ge­ne­rá­cie sluš­ných a schop­ných mla­dých ľudí.“

Ďal­šou spo­loč­nos­ťou, ktorá sa snaží roz­ví­jať mla­dých líd­rov spo­loč­nosti, je Sok­ra­tov in­šti­tút. Tento prog­ram je vy­sta­vaný ako do­pl­nok k uni­ver­zit­nému štú­diu a jeho ví­ziu in­špi­ro­vala osob­nosť Sok­rata. Ten sna­žil po­ro­zu­mieť naj­vyš­ším hod­no­tám a svo­jimi otáz­kami o tom, čo je láska, pravda či krása, ľudí pod­ne­co­val k hľa­da­niu vlast­ných od­po­vedí. Za­kla­da­te­ľom Sok­ra­tovho in­šti­tútu je Ju­raj Hipš, ktorý verí, že spo­loč­nosť môže ovplyv­niť aj je­diný člo­vek. Pro­jekt je ur­čený pre štu­den­tov alebo ab­sol­ven­tov vy­so­kých škôl, kto­rých po­čas jed­ného roka vzde­láva a ve­die k osob­nému roz­voju a lí­der­stvu pro­stred­níc­tvom prak­tic­kých works­ho­pov a mi­nip­ro­jek­tov. Práve na mi­nip­ro­jekte, ktorý má pri­niesť oko­liu po­zi­tívnu hod­notu, sa štu­denti učia, ako ne­zos­tať len pri te­órii, ale sku­točne ko­nať.

IT bu­dúc­nosť

Načo si niečo na­ho­vá­rať, bu­dúc­nosť je roz­hodne v IT a čím vzde­la­nejší bude člo­vek v tomto smere, tým ľah­šie to na pra­cov­nom trhu bude mať. In­for­mačné tech­no­ló­gie sa však vy­ví­jajú tak ex­trém­nym tem­pom, že školy prak­ticky ne­do­kážu do­sta­točne re­a­go­vať. Všetci vieme, že ti­tul z uni­ver­zity dnes ab­so­lútne nič ne­ga­ran­tuje a kto sa ne­adap­tuje do­sta­točne rýchlo, nemá v tomto svete šancu. Rie­še­ním je sa­moš­tú­dium alebo ak­re­di­to­vané on­line aj pre­zenčné kurzy od Le­arn2code. Na­učia ťa nie­len prog­ra­mo­vať, tvo­riť we­bové stránky či mo­bilné ap­li­ká­cie, ale tiež stri­hať vi­deá, upra­vo­vať fotky či pre­dá­vať na in­ter­nete. Náj­deš tu aj kurzy za­me­rané na mar­ke­ting, co­py­wri­ting či so­ciálne siete. Jed­no­du­cho ve­do­mosti 21. sto­ro­čia, ktoré ti ot­vo­ria množ­stvo dvier.

IT sféra je od­jak­živa vní­maná ako muž­ská ob­lasť, no prečo by mali bu­dúc­nosti vlád­nuť len muži? Pro­jekt Aj Ty v IT sa snaží me­niť za­žité dogmy a pod­po­ro­vať diev­čatá v štú­diu in­for­ma­tiky. Mladé diev­čatá mo­ti­vuje pro­stred­níc­tvom úspeš­ných Slo­ve­niek pô­so­bia­cich v IT biz­nise, či už ide o gra­fičky, ana­ly­tičky alebo prog­ra­má­torky a uka­zuje im, že štú­dium in­for­ma­tiky nie je nudné a je sku­točne per­spek­tív­nou ka­ri­ér­nou voľ­bou. Or­ga­ni­zuje pre nich tiež ak­cie, ako Girl´s Day, kedy firmy na ce­lom Slo­ven­sku pri­pra­vujú vo svo­jich pries­to­roch prog­ram pre stre­doš­ko­láčky, ktoré sa chcú do­zve­dieť viac o in­for­ma­tike a tech biz­nise.

Udr­ža­teľ­nej­šie Slo­ven­sko

Svetlá bu­dúc­nosť na­šej kra­jiny nie je len vo vzde­la­ných a schop­ných líd­roch, ale aj v ich eko­lo­gic­kej­šom zmýš­ľaní. Téma udr­ža­teľ­nosti bude stále ak­tu­ál­nej­šia, preto je vhodné vzde­lá­vať sa aj v tomto smere. Os­vete sa ve­nuje na­prí­klad In­šti­tút cir­ku­lár­nej eko­no­miky, ktorý or­ga­ni­zuje pred­nášky vo fir­mách aj na ško­lách. Učí zod­po­ved­nosti k ži­vot­nému pro­stre­diu a vy­svet­ľuje prin­cípy cir­ku­lár­nej eko­no­miky, ktorá je za­lo­žená na myš­lienke, že všetky pro­duk­tové a ma­te­riá­lové toky by mali byť opä­tovne za­po­jené do cyklu a stať sa zdro­jom pre ďal­šie pro­dukty. Naj­nov­šie roz­behli vzde­lá­vací pro­jekt Kruh obe­ho­vého hos­po­dár­stva, ktorý pri­náša prog­ram o cir­ku­lár­nej eko­no­mike do škôl na Slo­ven­sku a v Ma­ďar­sku. Jeho vý­sled­kom majú byť mo­derné „cir­ku­lárne školy“ fun­gu­júce na spo­mí­na­ných eko­lo­gic­kých prin­cí­poch.

Toto je len zlo­mok z am­bi­ci­óz­nych pro­jek­tov, ktoré po­sú­vajú naše vzde­lá­va­nie na nový le­vel a dá­vajú nám ná­dej na svetlú bu­dúc­nosť. Ak by si rád po­zi­tívne ovplyv­nil našu kra­jinu, mô­žeš tak spra­viť kaž­do­den­nými väč­šími či men­šími činmi, ale aj tým, že sa do ta­kýchto pro­jek­tov za­po­jíš. Bu­dúc­nosť je v tvo­jich ru­kách. :)   

Pridať komentár (0)