RegioJet pridáva novú autobusovú linku, po ktorej Slováci túžili

Mária Ambrozová / 12. februára 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Wikipedia
  • Re­gi­oJet spúšťa kaž­do­denné priame spo­je­nie nášho hlav­ného mesta a le­tiska v Bu­da­pešti
  • Le­tisko Fe­renca Liszta je me­dzi Slo­vákmi ob­ľú­bené najmä vďaka množ­stvu le­tov níz­ko­ná­kla­do­vých do­prav­cov

Ko­nečne sa každý za­nie­tený ces­to­va­teľ do­stane na le­tisko v Bu­da­pešti vďaka jed­nému je­di­nému ši­kov­nému spoju. Sú­kromný do­pravca Re­gi­oJet spúšťa kaž­do­denné priame spo­je­nie Bra­ti­slavy a bu­da­peš­tian­skeho le­tiska. „Žlté au­to­busy vy­chá­dzajú z Bra­ti­slavy každé ráno o 3:15 a na le­tisko v Bu­da­pešti pri­chá­dzajú o 6:45, teda ešte pred od­le­tom ran­ných le­tov. V opač­nom smere vy­chá­dzajú au­to­busy do­obeda o 10:15 a do Bra­ti­slavy sa vrá­tia o 14:15. Ces­tovné lís­tky sú do­stupné už za € 13,50.“

Le­tisko Fe­renca Liszta po­núka čo­raz viac le­tov a v sú­čas­nosti je aj dr­ži­te­ľom ti­tulu naj­lep­šieho le­tiska v re­gi­óne stred­nej a vý­chod­nej Európy. Aj to bolo jed­ným z dô­vo­dov, prečo sa Re­gi­oJet roz­ho­dol roz­ší­riť svoje ak­ti­vity práve týmto sme­rom. Ces­tovné lís­tky si mô­žeš už dnes kú­piť na we­bo­vej stránke pre­pravcu TU a ten pri­sľú­bil po­hodlnú jazdu v tých naj­mo­der­nej­ších au­to­bu­soch so štan­dar­dom, ako do­ty­kové mo­ni­tory na opier­kach se­da­diel s po­nu­kou fil­mov, hudby aj hier a ne­chýba ani ste­vardka s po­nu­kou den­nej tlače a ná­po­jo­vým lís­tkom.

Mar­cela Ha­mří­ková, ob­chodná ria­di­teľka au­to­bu­sov Re­gi­oJet, ho­vorí: „Re­a­gu­jeme na časté pod­nety ces­tu­jú­cich, ktorí chceli pri ces­to­vaní ušet­riť a vy­užiť hustú sieť le­tov níz­ko­ná­kla­do­vých do­prav­cov z Bu­da­pešti. O nové spo­je­nie oča­ká­vame veľký zá­u­jem ces­tu­jú­cich najmä z oko­lia Bra­ti­slavy. Po­kiaľ sa linka uchytí, ne­vy­lu­ču­jeme, že na bu­da­peš­tian­ske le­tisko pre­dĺžime aj ďal­šie spoje.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)