Slováci ako prví na svete zostrojili jedinečný e-bike, vytlačený na špeciálnej 3D tlačiarni

Linda Cebrová / 20. novembra 2017 / Tech a inovácie

Slo­ven­ská po­bočka naj­väč­šej sve­to­vej au­to­mo­bilky Volk­swa­gen pred­sta­vila v ce­lo­sve­to­vej pre­mi­ére uni­kátny hor­ský bi­cy­kel, kto­rého rám vzni­kol vďaka špe­ciál­nej 3D tla­čiarni. Ide o Teslu me­dzi bi­cy­klami, ktorú ti vy­ro­bia na mieru.

zdroj: kinazo.com

Slo­ven­ská po­bočka naj­väč­šej sve­to­vej au­to­mo­bilky Volk­swa­gen pred­sta­vila v ce­lo­sve­to­vej pre­mi­ére uni­kátny hor­ský bi­cy­kel, kto­rého rám vzni­kol vďaka špe­ciál­nej 3D tla­čiarni. Ide o Teslu me­dzi bi­cy­klami, ktorú ti vy­ro­bia na mieru.

Aj keď je na pr­vom mieste pre Volk­swa­gen au­to­mo­bi­lový prie­my­sel, spo­loč­nosť sa roz­hodla pod­po­riť zau­jí­mavú ideu ino­va­tív­nej di­zaj­nér­skej firmy Ki­nazo De­sign. Tej po­skytla špe­ciálnu 3D tla­čia­reň pre ich li­mi­to­vanú pro­duk­ciu ce­lo­odp­ru­že­ného e-biku, aký do­po­siaľ nemá ob­dobu.

Práve v stu­pav­skom zá­vode ne­ďa­leko Bra­ti­slavy do­kážu ako v jed­nom z mála miest na svete, vy­tla­čiť ko­vový pred­met vo veľ­kosti až 80x40x50 cm. Na tlač po­u­ží­vajú je­di­nečný hli­ní­kový prá­šok spolu s me­tó­dou SLM (Se­lec­tive La­ser Mel­ting), čo je tech­no­ló­gia 3D tlače, pri kto­rej sa vy­užíva na­ta­vo­va­nie ko­vo­vého prášku la­se­rom.

Hlav­nou vý­ho­dou tohto spô­sobu vý­roby je fle­xi­bi­lita pri úp­ra­vách tvaru, ktorá v prí­pade rámu pre hor­ský bi­cy­kel po­sky­tuje ma­xi­málnu mož­nosť per­so­na­li­zo­va­nia, čo sa týka tva­rov, veľ­kosti, no najmä geomet­rie.

Práve tieto mož­nosti zau­jali tím v Ki­nazo De­sign, kto­rým je cyk­lis­tika na­ozaj blízka. Už pár ro­kov to­tiž spo­lu­pra­cujú aj s naj­väč­ším slo­ven­ským vý­rob­com bi­cyk­lov fir­mou Kel­lys.

Naj­nov­ším pro­duk­tom firmy Ki­nazo De­sign je ce­lo­odp­ru­žený en­duro e-bike, ktorý má hneď nie­koľko uni­kát­nych vlast­ností. Me­dzi ne patrí najmä špe­ci­fický di­zajn ako aj úplná ab­sen­cia zvá­ra­nia pri vý­robe rámu. Jeho vý­voj pre­bie­hal nie­koľko ro­kov. Predsa len, vy­ro­biť rám bi­cykla v 3D tla­čiarni nie je jed­no­du­chou zá­le­ži­tos­ťou. Po­žia­davky vý­vo­já­rov z Ki­nazo De­sign pri­tom do­ká­zalo 3D tla­čia­ren­ské cen­trum Volk­swa­gen Slo­va­kia upo­ko­jiť ako je­diné v Európe. Vďaka spo­lu­práci oboch sub­jek­tov tak vznikla kon­štruk­cia e-biku ako je­den kus a nie ako sa­mos­tatné diely.

„Z vý­rob­ného pro­cesu tak zmizlo zvá­ra­nie, na dru­hej strane sme však mu­seli opti­ma­li­zo­vať pro­duk­ciu 3D tlače. Po­da­rilo sa nám zdvoj­ná­so­biť rých­losť tlače a zní­žiť tak vý­robné ná­klady. Každý e-bike te­raz mô­žeme vy­ro­biť in­di­vi­du­álne na mieru cyk­listu,“ po­vedal Pat­rik Paul z Ki­nazo De­sign.

Tlač jed­ného e-biku mo­men­tálne trvá pri­bližne 1 týž­deň a na­raz sa dajú vy­tla­čiť 4 rámy. Ak­tu­álne exis­tujú 2 funkčné pro­to­typy a v ok­tóbri by sa mala spus­tiť prvá vý­robná sé­ria.

Cena tohto e-biku sa po­hy­buje na úrovni 20-ti­síc eur. Aj keď by si väč­šina z nás do­ká­zala za túto čias­tku kú­piť auto na úrovni, svo­jich zá­kaz­ní­kov si bi­cy­kel po­sta­vený na po­hone Brose ur­čite nájde. Tí, ktorí ne­majú v pláne do dvoj­ko­le­so­vého eko-biku in­ves­to­vať pár ti­síc, si budú mu­sieť pár ro­kov po­čkať, kým sa 3D tlač stane cel­kom bež­nou zá­le­ži­tos­ťou.

Viac in­for­má­cií o re­vo­luč­nom e-biku náj­deš TU.

Pridať komentár (0)