Slovenské ružové vína ohromili na medzinárodnej súťaži. Odniesli si hneď niekoľko medailí

Linda Cebrová / 13. júna 2018 / Zo Slovenska

zdroj: pexels.com
  • Slo­ven­sko do­ká­zalo, že sme síce ma­lou kra­ji­nou, no s veľ­kými ví­nami
  • Svedčí o tom aj zisk troch zla­tých a de­sia­tich strie­bor­ných me­dailí na sú­ťaži Mon­dial du Rosé

Svet si moc­nými dúš­kami užíva ru­žové víno. Rosé sa stalo tren­do­vým ví­nom aj pre Slo­vá­kov a naši vi­nári s ním vy­hrá­vajú na sve­to­vých vý­sta­vách. Naj­nov­šie v Can­nes na Mon­dial du Rosé, je­di­nej me­dzi­ná­rod­nej sú­ťaži rosé vín na svete, v kon­ku­ren­cii ti­síc vín zís­kali tri zlaté a de­sať strie­bor­ných me­dailí. Slo­ven­ské zlato má Terra Wy­lak za Ca­ber­net Sau­vig­non rosé 2017, Vi­nár­stvo Berta tiež za Ca­ber­net Sau­vig­non rosé 2017 a do tre­tice Cha­teau Modra za Ca­ber­net Sau­vig­non rosé, Pré­mium toho is­tého roč­níka.

Naše ru­žové vína by bez po­chýb ula­hod­lili aj sve­to­vej smo­tánke, ktorá trávi do­vo­lenky na Azú­ro­vom po­breží. Lenže vína v Can­nes ne­hod­no­tili roz­maz­naní mi­li­onári, ale prí­sni špič­koví de­gus­tá­tori z ce­lého sveta. Hneď tri strie­borné me­daile si od­nieslo Víno Ma­ty­šák za Ca­ber­net Sau­vig­non rosé bo­bu­ľový vý­ber,  Ca­ber­net Sau­vig­non rosé ne­skorý zber a Ca­ber­net Sau­vig­non rosé.

Striebro má Ca­ber­net Sau­vig­non rosé od Zá­moc­kého vi­nár­stva, Vins Wi­nery a aj od Cha­teau Rú­baň. Strie­borná skon­čila aj Fran­kovka modrá rosé od To­kaj Ma­cik Wi­nery či Pi­not Noir rosé od vi­nár­stva Mar­tin Po­mfy. De­sa­toro strie­bor­ných me­dailí uzat­vára Vi­nár­stvo Ra­riga za ich Rosa rosé. Každé z oce­ne­ných vín pat­rilo pod roč­ník 2017.

Slo­ven­ské vína v po­sled­nom čase bo­do­vali na via­ce­rých me­dzi­ná­rod­ných vi­nár­skych sú­ťa­žiach. Ide najmä o oce­ne­nia bie­lych, ru­žo­vých a čer­ve­ných vín na Vi­na­lies In­ter­na­ti­ona­les Pa­ris, Bac­chus Mad­rid, Con­cours Mon­dial de Bru­xel­les či AWC Vienna.

Rosé má bez­pre­ce­dentný úspech

Ob­ľuba ru­žo­vých vín vo svete rýchlo ras­tie. V sú­čas­nosti pri­padá z cel­ko­vej sve­to­vej spot­reby vína de­sať per­cent na ru­žové vína. Za po­sled­ných osem ro­kov vý­roba stúpla o viac ako 13 %. Slo­ven­sko ko­pí­ruje tento trend. Na ru­žové víno pri­padá zhruba 7 % z cel­ko­vej spot­reby vína na Slo­ven­sku.

Na Slo­ven­sku sme mali pred­ne­dáv­nom tú česť hos­tiť aj ge­ne­rál­neho ria­di­teľa Me­dzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cie pre vi­nič a víno. Ten prácu na­šich vi­ná­rov a ich víno ohod­no­til pre mrsr.sk takto:

„Vaša kra­jina do­rába veľmi kva­litné vína, pre­tože vaši vi­nári a vi­noh­rad­níci do­ká­zali vďaka know-how zú­ro­čiť pôdne a ďal­šie kli­ma­tické da­nosti va­šich vi­nár­skych ob­lastí. Sú to ti­síce ro­kov, ktoré uply­nuli, od­kedy vi­noh­rad­níc­tvo vzniklo na území Slo­ven­ska. Vaše vi­noh­rad­níc­tvo sa môže oprieť o fan­tas­tické da­nosti kon­krét­nej ob­lasti, ako aj o zruč­nosti vi­ná­rov a vi­noh­rad­ní­kov.“

Pridať komentár (0)