Štrajk pilotov Ryanairu neodvratný. Dotkne sa aj Slovákov

Denisa Patáková / 9. augusta 2018 / Zo Slovenska

zdroj: Ryanair
  • Na pia­tok 10. au­gusta je ohlá­sený štrajk pi­lo­tov ír­skej le­tec­kej spo­loč­nosti Ry­anair
  • Ry­anair ruší stovky le­tov
  • Štrajk sa dot­kne aj časti slo­ven­ských ces­tu­jú­cich

To, čo „vi­selo vo vzdu­chu“, sa stalo sku­toč­nos­ťou. Na pia­tok 10.au­gusta 2018 ohlá­sili švéd­ski, bel­gickí a ír­ski pi­loti ír­skej níz­ko­ná­kla­do­vej le­tec­kej spo­loč­nosti Ry­anair ďalší štrajk, ku kto­rému sa pri­dali aj ne­meckí pi­loti tejto le­tec­kej spo­loč­nosti.

Do­pravca bol preto nú­tený zru­šiť, ok­rem už skôr avi­zo­va­ných zru­šení 146 z 2400 piat­ko­vých le­tov, ďal­ších 250 le­tov, plá­no­va­ných na tento deň. Štrajk pi­lo­tov vý­razne za­siahne hlavne druhé naj­väč­šie bel­gické le­tisko Char­le­roi, a to v roz­sahu 82 zru­še­ných le­tov – 41 od­le­tov a 41 prí­le­tov. Zru­šené lety pred­sta­vujú 70 per­cent bež­nej pre­vádzky ír­skej le­tec­kej spo­loč­nosti na le­tisku v Char­le­roi.

Štrajk sa dot­kne aj Slo­vá­kov 

Ohlá­sený štrajk bude mať do­pad aj na časť ces­tu­jú­cich na Slo­ven­sko a zo Slo­ven­ska. Týka sa to ces­tu­jú­cich na piat­ko­vej linke z bel­gic­kého le­tiska Bru­sel – Char­le­roi do Bra­ti­slavy s prí­le­tom o 12,25 h, ako aj ná­sled­ného od­letu z Bra­ti­slavy do Bru­selu o 12,50 h. Os­tatné lety by sa mali zre­a­li­zo­vať podľa le­to­vého po­riadku.

Po­žia­davky štraj­ku­jú­cich

Ohlá­se­ným štraj­kom  chcú pi­loti do­siah­nuť lep­šie platy a po­dobné pra­covné pod­mienky, aké sú v po­rov­na­teľ­ných le­tec­kých spo­loč­nos­tiach. Ok­rem toho sa im ne­pá­čia ani plány spo­loč­nosti Ry­anair pre­su­núť 100 pra­cov­ných miest pi­lo­tov a 200 po­zí­cií čle­nov po­sá­dok z Ír­ska do Poľ­ska. Zaj­trajší štrajk má byť sú­čas­ťou ce­lo­európ­skej sé­rie štraj­kov za­mest­nan­cov spo­loč­nosti Ry­anair.

Tá už mu­sela 25. a 26. júla zru­šiť tak­mer 600 le­tov pre avi­zo­vané štrajky po­sá­dok v Špa­niel­sku, Por­tu­gal­sku, Bel­gicku a aj v Ta­lian­sku. Ve­de­nie spo­loč­nosti tieto pro­testy od­sú­dilo a va­ro­valo, že by mohli viesť k re­duk­cii le­tov aj pra­cov­ných miest.

Práva ces­tu­jú­cich

Aj keď níz­ko­ná­kla­dové le­tecké spo­loč­nosti vo väč­šine prí­pa­dov umož­ňujú za po­pla­tok zmenu úda­jov v le­tenke v zá­vis­losti od usta­no­vení ob­chod­ných pod­mie­nok, v da­nom prí­pade avi­zujú, že ces­tu­júci, kto­rých sa zru­še­nie le­tov týka, si môžu zmenu úda­jov zre­a­li­zo­vať bez­platne alebo môžu po­žia­dať o vrá­te­nie pe­ňazí za ne­zre­a­li­zo­vané lety v dô­sledku štrajku.

Pridať komentár (0)