Tie najlepšie vegánske reštaurácie Bratislavy, do ktorých sa ti oplatí prísť, aj keď miluješ steaky

Linda Cebrová / 7. januára 2018 / Food biznis

  • S fak­tami o ve­ge­ta­rián­stve, ve­gán­stve a zdra­vom ži­vot­nom štýle sa v po­sled­nej dobe akoby roz­trhlo vrece.
  • Každý túži byť o tro­chu zdravší a v dneš­ných rých­lych ča­soch spo­ma­liť vďaka dobre spra­co­va­nému zdra­vému jedlu.
zdroj: unsplash.com/facebook.com/veggie
  • S fak­tami o ve­ge­ta­rián­stve, ve­gán­stve a zdra­vom ži­vot­nom štýle sa v po­sled­nej dobe akoby roz­trhlo vrece.
  • Každý túži byť o tro­chu zdravší a v dneš­ných rých­lych ča­soch spo­ma­liť vďaka dobre spra­co­va­nému zdra­vému jedlu.

Naše hlavné mesto ne­za­os­táva za trendmi, ve­ge­ta­riáni a ve­gáni sa kva­litne na­je­dia hneď na nie­koľ­kých mies­tach v Bra­ti­slave. Ak však tieto re­štau­rá­cie cie­lene ne­vy­hľa­dá­vaš, v meste na ne na­tra­fíš len omy­lom. Pri­ná­šame ti preto malú vzorku re­štau­rá­cií, do kto­rých sa ur­čite oplatí za­blú­diť, roz­ší­riť si ob­zory a škálu chutí.

Ayur Ga­nesh

Sú­čas­ťou ajur­véd­skeho me­di­cín­skeho cen­tra Ayur Ga­nesh v Bra­ti­slave je aj men­šia re­štau­rá­cia, v kto­rej šé­fuje ajur­véd­sky šéf­ku­chár priamo z In­die. Od­bor­ník na ajur­véd­sku stravu, o kto­rej je vše­obecne známe, že do­dáva telu všetky po­trebné ži­viny, je ľahká a má de­to­xi­kačné účinky.

Jedlá, ktoré v Ayur Ga­nesh po­nú­kame, sú zho­to­vené podľa aj­zu­véd­skych re­cep­túr a sú tiež va­rené a pri­pra­vo­vané z čerstvých su­ro­vín. Pre kli­en­tov je každý týž­deň pri­pra­vený je­dálny lís­tok vo forme me­nu­čiek, čiže tu vždy náj­deš čerstvé jedlo od šéf­ku­chára.

Made with Laf

Toto bis­tro zo­žalo na poli bra­ti­slav­skej gas­tro scény na­ozaj veľký úspech. Po­znám do­konca ľudí, ktorí sa vďaka jeho náv­števe roz­hodli prejsť čisto na ve­gán­sku stravu.

V Made with Laf v cen­tre na Du­naj­skej ulici je hneď po vstupe cí­tiť pria­teľ­ská at­mo­sféra a vôňa ne­tra­dič­ného, no chu­ťovo bo­ha­tého jedla. Za ce­lým kon­cep­tom stojí Dáša Guz­ma­nová. Aj keď ne­mala s gas­tro biz­ni­som ni­kdy nič spo­ločné, roz­hodla sa ot­vo­riť vlastnú ve­gán­sku re­štau­rá­ciu. Pr­vot­ným im­pul­zom bol fakt, že sa ako ve­gánka ne­mala v meste kde na­jesť, dnes denne vydá aj viac ako 80 je­dál.

Veg­gie

Cie­ľom tohto pro­jektu bolo ľu­ďom dať zdravú stravu a byť čo naj­še­tr­nejší k na­šej pla­néte, tvrdí o re­štau­rá­cii Veg­gie v cen­tre Bra­ti­slavy ko­na­teľ Mi­ro­slav Mag­len. K za­kla­da­te­ľovi re­štau­rá­cie sa pri­dal po tom, keď skon­čil ako te­ra­peut v dro­go­vom cen­tre. V cen­tre Bra­ti­slavy sa u neho na­jete už od troch eur. Ak sa bu­deš po­hy­bo­vať v okolí Ob­chod­nej ulice, skoč sem na­prí­klad na je­den wrap, smo­ot­hie či cí­ce­rovú po­lievku a ur­čite od­ídeš spo­kojný.

Ve­gan Ki­osk

Prvý ve­gán­sky fast food majú na sve­domí dvaja ka­ma­ráti, Axel a An­ton, ktorí sa jed­ného dňa, úplne spon­tánne, roz­hodli ot­vo­riť stá­nok s ve­gán­skou ku­chy­ňou. Roz­behli niečo, čo v uli­ciach Bra­ti­slavy chýba – rýchle, chutné a čerstvé ve­gán­ske jedlo. Obaja sú ve­gánmi už pár ro­kov a ako sami tvr­dia, má to len po­zi­tívne účinky na ich zdra­vie.

Ve­gan Ki­osk má po­môcť roz­ší­riť myš­lienku ve­gán­stva. Ako po­ve­dali Axel s An­to­nom, ria­dia sa hes­lom: „Ro­bíme to úp­rimne z lásky k na­šim zvie­ra­cím ka­mo­šom a hlavne ne­dá­vame ľu­ďom to, čo by sme my sami ne­jedli!“ Na po­čka­nie ti preto pri­chys­tajú ve­gan bur­ger, o kto­rom, ako Axel pri­znal, sa im už aj sníva.

Bemba

V tejto re­štau­rá­cii sa ne­varí, na­priek tomu sa v nej dá skvele na­jesť. Menu Bemby je to­tiž za­svä­tené raw fo­odu, čiže su­ro­vej rast­lin­nej strave, v kto­rej sa tak za­cho­vá­vajú všetky ži­viny. Bol by si prek­va­pený, aké rôzne po­chúťky sa dajú ta­kýmto spô­so­bom pri­pra­viť. Ur­čite sa oplatí za­ví­tať na ich pre­vádzku na Rož­ňav­skej alebo si od nich ob­jed­nať do­nášku.

Shi­nya

Vkusná re­štau­rá­cia Shi­nya v bra­ti­slav­skom ob­chod­nom cen­tre Euro­vea za­bez­pe­čuje vždy poc­tivé jedlo z kva­lit­ných su­ro­vín. Ma­ji­te­ľom tohto pod­niku je zá­ro­veň ma­ji­teľ su­sed­nej ta­lian­skej re­štau­rá­cie Al Faro s veľmi dob­rými hod­no­te­niami od zá­kaz­ní­kov. Re­štau­rá­cia ne­sie už vo svo­jom názve Ve­gan&Raw res­tau­rant, čo nám na­po­vie, akým sme­rom sa uberá väč­šina zho­to­ve­ných je­dál.

Ve­gán­ske re­štau­rá­cie sa te­šia čo­raz väč­šej ob­ľube a Slo­ven­sko už dnes stojí na po­kraji re­vo­lú­cie v stra­vo­vaní

Podľa vý­sled­kov vý­skumu agen­túry Fo­cus re­a­li­zo­va­ného na vzorke 1017 ľudí, až 13 % ľudí na Slo­ven­sku už te­raz zni­žuje svoju spot­rebu ži­vo­číš­nych vý­rob­kov a ďal­ších 17 % zva­žuje, že ju zni­žo­vať za­čne. Cel­kovo tak až 30 % sme­ruje k zni­žo­va­niu spot­reby mäsa, mlieka, va­jec a vý­rob­kov z nich.

Šanca dl­ho­dobo za­čať zni­žo­vať spot­rebu ži­vo­číš­nych vý­rob­kov na Slo­ven­sku je dob­rou sprá­vou, keďže ľud­ské stra­vo­va­nie patrí me­dzi jednu z hlav­ných prí­čin kli­ma­tic­kých zmien. Na tento prob­lém už dáv­nej­šie upo­zor­ňuje OSN, podľa kto­rej úda­jov má ži­vo­číšna vý­roba až 14,5% po­diel na tvorbe emi­sií sk­le­ní­ko­vých ply­nov, čo je viac ako všetky formy do­pravy vo svete. Na tento prob­lém upo­zor­nilo aj 15 000 ved­cov a ved­kýň, ktorí v snahe od­vrá­tiť ka­ta­stro­fické kli­ma­tické zmeny vi­dia pre­chod na pre­važne rast­linnú stravu ako je­den z ne­vy­hnut­ných kro­kov.

Ná­rast zá­ujmu o rast­linné al­ter­na­tívy zod­po­vedá aj ich rých­lemu roz­voju po­čas po­sled­ných ro­kov. Do roku 2022 sa do­konca oča­káva ce­lo­sve­tový ná­rast veľ­kosti tohto sek­tora na 14,22 mi­liárd ame­ric­kých do­lá­rov.

Do roz­voja rast­lin­ných al­ter­na­tív prú­dia ob­rov­ské in­ves­tí­cie a v tomto sek­tore pô­sobí celá rada star­tu­pov zo Si­li­con Val­ley roz­ví­ja­júca naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie, ktoré môžu tvo­riť bu­dúc­nosť ľud­ského stra­vo­va­nia. Patrí sem na­prí­klad Be­y­ond Meat, známy vý­ro­bou svojho kr­vá­ca­jú­ceho ve­gán­skeho bur­gra, ktorý zís­kal in­ves­tí­cie aj od Le­onarda Di­Cap­ria.

Ce­lo­sve­tovú po­zor­nosť púta aj Memp­his me­ats, ktorý vy­víja takz­vané čisté mäso, vy­rá­bané bez po­u­ži­tia zvie­rat a mi­ni­ma­li­zu­júce tvorbu emi­sií, spot­rebu vody či od­les­ňo­va­nie. Zís­kal do­konca in­ves­tí­cie vo výške 17 mi­li­ó­nov ame­ric­kých do­lá­rov, na­prí­klad aj od jed­ného z naj­bo­hat­ších ľudí na svete – Billa Ga­tesa.

Pridať komentár (0)