V Petržalke vyrastie kľúčová stavba, ktorá rozhodne poteší Bratislavčanov

Marianna Mikešová / 16. apríla 2018 / Architektúra

  • Oby­va­te­lia Petr­žalky majú už čo­skoro par­ko­vať o niečo jed­no­duch­šie
  • V srdci obyt­ného síd­liska na Va­vi­lo­vej bude stáť par­ko­vací dom
  • V lo­ka­lite by tak malo pri­bud­núť asi 176 par­ko­va­cích miest

S ne­dos­tat­kom par­ko­va­cích miest a nad­byt­kom áut bo­juje celá Bra­ti­slava. Prob­lém je zrejme naj­horší v najb­liž­šom cen­tre mesta, no ani v Petr­žalke to nie je med lí­zať. Za­par­ko­vať na par­ko­vis­kách s ab­so­lútne ne­pos­ta­ču­jú­cou ka­pa­ci­tou je kaž­do­denný prob­lém mno­hých Petr­žal­ča­nov. Táto mest­ská časť však te­raz do­stane drobnú zá­platu v po­dobe no­vého ga­rá­žo­vého domu.

Stavba má vy­rásť v srdci obyt­ného síd­liska na Va­vi­lo­vej ulici blízko elek­trič­ko­vej za­stávky Far­ského. Vďaka vý­hod­nej po­lohe má byť dobre do­stupná aj z oko­li­tých obyt­ných jed­no­tiek. Za pro­jek­tom stojí spo­loč­nosť V-arms, pri­čom toto je jej prvý pro­jekt po­dob­ného druhu. Spo­loč­nosť pred­sta­vila svoj zá­mer už v roku 2016, no na dlhý čas sa od­ml­čala. Nový vie­tor do pla­chiet pro­jekt do­stal s ne­dávno schvá­le­ným územ­ným po­vo­le­ním, o čom in­for­mo­val por­tál re­a­lity.et­rend.sk.

Za ten čas však na­stali isté zmeny v pláne pro­jektu, ktorý pô­vodne po­čí­tal s vy­bu­do­va­ním pia­tich pod­laží a 72 voľ­ných a 171 uza­my­ka­teľ­ných par­ko­va­cích miest. Po no­vom bude mať ga­rá­žový dom 4 na­dzemné a jedno po­d­zemné pod­la­žie a vy­bu­duje 243 par­ko­va­cích miest. Do­te­raz na par­cele bolo kla­sické par­ko­visko s ka­pa­ci­tou len 67 miest, čo bolo pre oby­va­te­ľov oko­li­tých 8- až 12-po­scho­do­vých pa­ne­lá­kov ab­so­lútne ne­pos­ta­ču­júce.

„Bez­sta­rostné, ma­xi­málne bez­pečné a po­hodlné par­ko­va­nie v lone vášho do­mova v kom­bi­ná­cii s mo­der­nou en­vi­ron­men­tál­nou ar­chi­tek­tú­rou a vy­so­kým tech­nic­kým štan­dar­dom,“ tak znie ofi­ciálny po­pis k pro­jektu na stránke spo­loč­nosti. Me­dzi lá­kadlá pro­jektu patrí aj mo­derná ze­lená stre­cha plná ze­lene, ktorá je tren­dom v mest­skej ar­chi­tek­túre.

Už te­raz je jasné, že pro­jekt tohto druhu síce ne­vy­rieši zú­falú do­pravnú si­tu­áciu v Bra­ti­slave a prob­lém s par­ko­va­ním, no mi­ni­málne oby­va­te­ľom do­mov v blíz­kosti Va­vi­lo­vej zjed­no­duší ži­vot. Možno tiež bude in­špi­rá­ciou pre ďal­šie po­dobné rie­še­nia par­ko­va­nia, ktoré sú rie­še­nie s ohľa­dom na vy­sokú efek­ti­vitu a majú nízke pries­to­rové ná­roky.

Zdroj: Varms.sk

Pridať komentár (0)