Vaky od slovenských výrobcov, z ktorých si nebudeš vedieť vybrať len jeden

Jana Mikysová / 15. augusta 2018 / Marketing/Sketcher

V po­sled­ných ro­koch už aj diev­čatá na­hra­dili ne­prak­tické ka­belky za ruk­saky. A čo je lep­šie, ho­dia sa aj cha­la­nom a ne­mu­sia tak všetko no­siť vo vrec­kách. Na Slo­ven­sku máme nie­koľko ši­kov­ných vý­rob­cov, ktorí ti ušijú vak presne podľa tvo­jich pred­stáv. A vieš, že ho ne­šili deti v to­várni.

zdroj: Facebook WakiVaky

V po­sled­ných ro­koch už aj diev­čatá na­hra­dili ne­prak­tické ka­belky za ruk­saky. A čo je lep­šie, ho­dia sa aj cha­la­nom a ne­mu­sia tak všetko no­siť vo vrec­kách. Na Slo­ven­sku máme nie­koľko ši­kov­ných vý­rob­cov, ktorí ti ušijú vak presne podľa tvo­jich pred­stáv. A vieš, že ho ne­šili deti v to­várni.

Po­zrieme sa na vý­rob­cov, ktorí ro­bia vaky nie­len pre diev­čatá, ale aj pre cha­la­nov. Nie­len na vý­lety, ale aj také, ktoré zvládnu túru v prí­rode s po­riad­nym ná­kla­dom. Poď si s nami vy­brať tvoj nový ba­toh, ktorý ťa bude spre­vá­dzať ži­vo­tom.

Waki Vaky 

Tieto vaky sú jed­no­du­ché, za­lo­žené na prin­cípe za­ťa­ho­va­cieho vre­cúška. Čo je na nich su­per, sú vy­rá­bané z re­cyk­lo­va­ných lá­tok. Sú ručne šité z rôz­nych náj­de­ných lá­tok a ob­le­če­nia, kto­rému už od­zvo­nilo. Vaky sú dvoj­vrstvové, kva­litne ušité s veľ­kým množ­stvom vre­ciek, do kto­rých scho­váš všetky svoje drob­nosti. V po­nuke majú ok­rem va­kov aj ručne šité ľad­vinky, tašky či ta­ba­tierky. Ozna­čujú ich prí­vlas­tkom fes­ti­va­lové, ale po­kojne ich mô­žeš vziať aj na vý­let, či do školy.

Free Trees

Vý­robcu týchto va­kov náj­deš v tr­nav­skom Ku­bíku. Tieto vaky sú do­slova na mieru ušité. Ako Lu­káš píše vo svo­jom bio Free Trees: „Tvorba Free Trees je v pr­vom rade za­me­raná na vý­robu tex­til­ných vý­rob­kov. Každý z týchto vý­rob­kov je od­zr­kad­le­ním in­di­vi­du­ality osob­nosti ob­jed­ná­va­teľa.“  Či chceš väčší na ces­to­va­nie alebo menší na flá­ka­nie mes­tom, nie je to žia­den prob­lém. Mô­žeš si byť istý, že s týmto ba­to­hom bu­deš ne­pre­hliad­nu­teľný.

Do­strim

S Mir­kou, ktorá tieto vaky vy­rába, sme sa po­roz­prá­valiuž dáv­nej­šie. Jej ba­tohy sú ručne šité, pri vý­bere ma­te­riá­lov na­ozaj dbá na kva­litu. Čo je su­per, mô­žeš sa s ňou do­hod­núť na kom­bi­ná­cií fa­rieb a vy­tvo­riť si ba­toh podľa svo­jich pred­stáv. V jej po­nuke náj­deš kla­sické vaky, tašky ale aj malé do­strimky. A všetko ti to príde do­ko­nale za­ba­lené, do­tia­hnuté do po­sled­ného de­tailu.

Slo_vaky

Ná­zov tejto značky nie je len tak pre nič za nič. Ide to­tiž o vaky, ktoré na sebe no­sia tra­dičné slo­ven­ské vzory a vý­šivky. Ak si teda mi­lov­ník čič­mian­ského vzoru alebo si po­tr­píš na tra­dí­cie, roz­hodne ti od­po­rú­čame túto značku. A hravo mô­žeš ruk­sak zla­diť aj s mo­tý­li­kom, ktoré majú v po­nuke.

Lu.Lo 

Je malý ro­dinný pod­nik, v rámci kto­rého vo svo­jom voľ­nom čase vy­rá­bajú ba­tohy, tašky, ale aj ob­le­če­nie. Každý ich vý­ro­bok je ori­gi­nál, ak si však chceš ob­jed­návku pris­pô­so­biť, ne­majú s tým žia­den prob­lém. Čo je na tejto značke od­lišné od os­tat­ných, je ma­te­riál. Ba­tohy šijú to­tiž z kože a prí­buz­ných ma­te­riá­lov.

 

Pridať komentár (0)