Lukáš Lit­vaj – cha­lan, ktorý na Kicks­tar­teri vyzbie­ral naj­viac spo­me­dzi Slo­vá­kov

Lucia Jánošíková / 10. mája 2016 / Rozhovory

Úspešný člo­vek je ten, ktorý ráno vstane, večer si ľahne a medzi­tým si robí, čo chce,” hovorí tvorca hry Watch­men of Des­tiny Lukáš Lit­vaj.

Ahoj Lukáš, na začia­tok nám povedz niečo o sebe. :)

Moje meno je Lukáš Lit­vaj, povo­la­ním som infor­ma­tik. Mám rád spo­lo­čen­ské hry, fut­bal, ume­nie a dobrý film. Aj keď ma práca infor­ma­tika cel­kom baví, vždy som chcel vytvo­riť niečo vlastné. Keď som pred cca 2 rokmi úpl­nou náho­dou našiel stránku Kicks­tar­ter, zdalo sa mi to ako výborný nápad a hneď som vedel, že chcem vytvo­riť cro­wd­fun­din­gový pro­jekt. Vtedy som ešte nemal jasnú pred­stavu, čo za pro­jekt to bude.

Vytvo­ril si hru Watch­men of Des­tiny. Prečo si si vybral práve Kicks­tar­ter ?

Podob­ných strá­nok zalo­že­ných na cro­wd­fun­dingu je veľa, no na Kicks­tar­ter chodí bez­kon­ku­renčne naj­viac ľudí, čiže moja voľba bola jasná.

Untitled

Je tažké začať na Kicks­tar­teri ?

Je veľa pro­jek­tov, ktoré skon­čia neús­pe­chom. Treba si uve­do­miť, že naj­viac práce okolo pro­jektu sa deje pred­tým, ako sa roz­behne samotná kam­paň. Mne celá príp­rava spolu s vymys­le­ním a neus­tá­lym odskú­ša­va­ním hry trvala skoro tri­štvrte roka.

Treba si o tom aj veľa štu­do­vať, je mnoho strá­nok, ktoré radia, ako má vyze­rať úspešný Kicks­tar­ter pro­jekt. Ak je pro­jekt zau­jí­mavý a ori­gi­nálny, a záro­veň je pro­jek­tová Kicks­tar­ter stránka pre­ma­kaná, nie je to ťažké.

Koľko času ti zabrala/zaberá práca na tvo­jom pro­jekte ?

Pro­jekt sa delí na tri etapy – pred kam­pa­ňou, počas kam­pane a po nej. Čo sa týka etapy pred kam­pa­ňou, nie­kedy som trá­vil celé víkendy vymýš­ľa­ním a zlep­šo­va­ním mojej hry. Počas kam­pane to bolo časovo naj­ná­roč­nej­šie, pre­tože bolo treba neus­tále odpi­so­vať “bac­ke­rom”, ľuďom, ktorí pod­po­rili môj pro­jekt. Záro­veň bolo treba pro­jekt pris­pô­so­bo­vať – ak mal nie­kto dobrý nápad alebo výhradu, nejaký ele­ment hry som zme­nil. Stalo sa mi, že v noci sa rozp­rú­dila dis­ku­sia a ľudia mi písali, že kde som a prečo sa neza­pá­jam. :-)

Teraz som vo fáze “po kam­pani”, kedy je to znovu tro­cha časovo voľ­nej­šie, avšak sľú­bil som, že hru budú moji bac­keri mať v sep­tem­bri 2016, preto robím všetko preto, aby to tak bolo, pokiaľ je to z mojej strany ovplyv­ni­teľné.

WOD

Chá­peš Watch­men of Des­tiny hobby skôr ako, alebo full-time job ?

Zatiaľ je to hobby, ale časom by som chcel, aby to bol môj full-time job. Veľmi ma láka pred­stava, že by som sa živil desig­no­va­ním a vytvá­ra­ním spo­lo­čen­ských hier.

Vytvá­ral si tento pro­jekt sám?

Pro­jekt som vytvá­ral sám, počas kam­pane mi však veľmi pomá­hala moja man­želka, hlavne v komu­ni­ká­cii s bac­kermi, keďže jej anglič­tina je lep­šia ako moja. Man­želka takisto spi­so­vala anglické pra­vidlá.

Prečo si sa zame­ral práve na výrobu kar­to­vej fan­tasy hry?

Minulý rok som mal jeden Kicks­tar­ter pro­jekt (Arca­sam – Beat the dra­gon), ktorý som musel z nie­koľ­kých dôvo­dov zru­šiť, no kaž­do­pádne som sa na ňom veľa naučil. Táto hra bola oveľa kom­pli­ko­va­nej­šia, obsa­ho­vala minia­túry a tým pádom mala drahé poš­tovné, ktoré bolo hlav­ným kame­ňom úrazu. Vtedy som si pove­dal, že môj ďalší pro­jekt bude kar­tová hra, ktorá je ľahká na váhu a tým pádom poš­tovné bude oveľa lac­nej­šie. A fan­tasy prvok? Asi preto, že rád hrá­vam počí­ta­čové hry s týmto motí­vom a mys­lím si, že je u ľudí cel­kom obľú­bený.

Momen­tálne pre­dá­vaj svoju hru na zahra­nič­nom trhu. Plá­nu­ješ pre­daj aj na Slo­venku a Česku?

Áno, rád by som pre­dal licen­ciu firme, ktorá by moju hru dis­tri­bu­ovala aj na slo­ven­skom, čes­kom a poľ­skom trhu.

12642699_876450439139463_5190873498277043582_n

Vyzbie­ral si 56,000 dolá­rov, čo sa na Kic­ktar­teri nepo­da­rilo žiad­nemu Slo­vá­kovi. Čo bolo naj­viac nákladné na tvo­jom pro­jekte ?

Naj­viac nákladný bol „art­work“, teda obrázky na kar­tách, ktoré som si dal externe uro­biť. Potom inves­tí­cia do mar­ke­tingu počas kam­pane, aj keď tento krát bola oveľa niž­šia ako pri mojom prvom pro­jekte.

Plá­nu­ješ vydať ďal­šiu hru či vytvo­riť niečo úplne nové ?

Rád by som budúci rok vytvo­ril úplne novú hru. Už ju mám aj zhruba vymys­lenú, takže keď budem mať viac času, pus­tím sa do toho.

vyzber

Čo by si odpo­ru­čil slo­ven­skými star­tu­pis­tom, ktorí chcú roz­be­hnúť vlastný pro­jekt?

Odpo­ru­čil by som im, že je určite dobrý nápad roz­bie­hať svoj sen cez cro­wd­fun­ding, hlavne ak máte dobrý nápad a nemáte zdroje. Nejde len o zdroje, ide aj o ľudí samot­ných, cez Kicks­tar­ter a podobné stránky vám ľudia pomá­hajú pro­jekt dotvá­rať, majú dobré otázky a nápady. Dokonca mi ľudia sami od seba pre­kla­dali pra­vidlá do svo­jich rod­ných jazy­kov, iní zas skú­šali moju hru a písali pri­po­mienky. Určite odpo­rú­čam.

Pridať komentár (0)