Lukáš Lit­vaj – cha­lan, kto­rý na Kicks­tar­te­ri vyzbie­ral naj­viac spo­me­dzi Slo­vá­kov

Lucia Jánošíková / 10. mája 2016 / Rozhovory

Úspeš­ný člo­vek je ten, kto­rý ráno vsta­ne, večer si ľah­ne a medzi­tým si robí, čo chce,” hovo­rí tvor­ca hry Watch­men of Des­ti­ny Lukáš Lit­vaj.

Ahoj Lukáš, na začia­tok nám povedz nie­čo o sebe. :)

Moje meno je Lukáš Lit­vaj, povo­la­ním som infor­ma­tik. Mám rád spo­lo­čen­ské hry, fut­bal, ume­nie a dob­rý film. Aj keď ma prá­ca infor­ma­ti­ka cel­kom baví, vždy som chcel vytvo­riť nie­čo vlast­né. Keď som pred cca 2 rok­mi úpl­nou náho­dou našiel strán­ku Kicks­tar­ter, zda­lo sa mi to ako výbor­ný nápad a hneď som vedel, že chcem vytvo­riť cro­wd­fun­din­go­vý pro­jekt. Vte­dy som ešte nemal jas­nú pred­sta­vu, čo za pro­jekt to bude.

Vytvo­ril si hru Watch­men of Des­ti­ny. Pre­čo si si vybral prá­ve Kicks­tar­ter ?

Podob­ných strá­nok zalo­že­ných na cro­wd­fun­din­gu je veľa, no na Kicks­tar­ter cho­dí bez­kon­ku­renč­ne naj­viac ľudí, čiže moja voľ­ba bola jas­ná.

Untitled

Je taž­ké začať na Kicks­tar­te­ri ?

Je veľa pro­jek­tov, kto­ré skon­čia neús­pe­chom. Tre­ba si uve­do­miť, že naj­viac prá­ce oko­lo pro­jek­tu sa deje pred­tým, ako sa roz­beh­ne samot­ná kam­paň. Mne celá príp­ra­va spo­lu s vymys­le­ním a neus­tá­lym odskú­ša­va­ním hry trva­la sko­ro tri­štvr­te roka.

Tre­ba si o tom aj veľa štu­do­vať, je mno­ho strá­nok, kto­ré radia, ako má vyze­rať úspeš­ný Kicks­tar­ter pro­jekt. Ak je pro­jekt zau­jí­ma­vý a ori­gi­nál­ny, a záro­veň je pro­jek­to­vá Kicks­tar­ter strán­ka pre­ma­ka­ná, nie je to ťaž­ké.

Koľ­ko času ti zabrala/zaberá prá­ca na tvo­jom pro­jek­te ?

Pro­jekt sa delí na tri eta­py – pred kam­pa­ňou, počas kam­pa­ne a po nej. Čo sa týka eta­py pred kam­pa­ňou, nie­ke­dy som trá­vil celé víken­dy vymýš­ľa­ním a zlep­šo­va­ním mojej hry. Počas kam­pa­ne to bolo časo­vo naj­ná­roč­nej­šie, pre­to­že bolo tre­ba neus­tá­le odpi­so­vať “bac­ke­rom”, ľuďom, kto­rí pod­po­ri­li môj pro­jekt. Záro­veň bolo tre­ba pro­jekt pris­pô­so­bo­vať – ak mal nie­kto dob­rý nápad ale­bo výhra­du, neja­ký ele­ment hry som zme­nil. Sta­lo sa mi, že v noci sa rozp­rú­di­la dis­ku­sia a ľudia mi písa­li, že kde som a pre­čo sa neza­pá­jam. :-)

Teraz som vo fáze “po kam­pa­ni”, kedy je to zno­vu tro­cha časo­vo voľ­nej­šie, avšak sľú­bil som, že hru budú moji bac­ke­ri mať v sep­tem­bri 2016, pre­to robím všet­ko pre­to, aby to tak bolo, pokiaľ je to z mojej stra­ny ovplyv­ni­teľ­né.

WOD

Chá­peš Watch­men of Des­ti­ny hob­by skôr ako, ale­bo full-time job ?

Zatiaľ je to hob­by, ale časom by som chcel, aby to bol môj full-time job. Veľ­mi ma láka pred­sta­va, že by som sa živil desig­no­va­ním a vytvá­ra­ním spo­lo­čen­ských hier.

Vytvá­ral si ten­to pro­jekt sám?

Pro­jekt som vytvá­ral sám, počas kam­pa­ne mi však veľ­mi pomá­ha­la moja man­žel­ka, hlav­ne v komu­ni­ká­cii s bac­ker­mi, keď­že jej anglič­ti­na je lep­šia ako moja. Man­žel­ka takis­to spi­so­va­la anglic­ké pra­vid­lá.

Pre­čo si sa zame­ral prá­ve na výro­bu kar­to­vej fan­ta­sy hry?

Minu­lý rok som mal jeden Kicks­tar­ter pro­jekt (Arca­sam – Beat the dra­gon), kto­rý som musel z nie­koľ­kých dôvo­dov zru­šiť, no kaž­do­pád­ne som sa na ňom veľa naučil. Táto hra bola ove­ľa kom­pli­ko­va­nej­šia, obsa­ho­va­la minia­tú­ry a tým pádom mala dra­hé poš­tov­né, kto­ré bolo hlav­ným kame­ňom úra­zu. Vte­dy som si pove­dal, že môj ďal­ší pro­jekt bude kar­to­vá hra, kto­rá je ľah­ká na váhu a tým pádom poš­tov­né bude ove­ľa lac­nej­šie. A fan­ta­sy prvok? Asi pre­to, že rád hrá­vam počí­ta­čo­vé hry s tým­to motí­vom a mys­lím si, že je u ľudí cel­kom obľú­be­ný.

Momen­tál­ne pre­dá­vaj svo­ju hru na zahra­nič­nom trhu. Plá­nu­ješ pre­daj aj na Slo­ven­ku a Čes­ku?

Áno, rád by som pre­dal licen­ciu fir­me, kto­rá by moju hru dis­tri­bu­ova­la aj na slo­ven­skom, čes­kom a poľ­skom trhu.

12642699_876450439139463_5190873498277043582_n

Vyzbie­ral si 56,000 dolá­rov, čo sa na Kic­ktar­te­ri nepo­da­ri­lo žiad­ne­mu Slo­vá­ko­vi. Čo bolo naj­viac náklad­né na tvo­jom pro­jek­te ?

Naj­viac náklad­ný bol „art­work“, teda obráz­ky na kar­tách, kto­ré som si dal exter­ne uro­biť. Potom inves­tí­cia do mar­ke­tin­gu počas kam­pa­ne, aj keď ten­to krát bola ove­ľa niž­šia ako pri mojom prvom pro­jek­te.

Plá­nu­ješ vydať ďal­šiu hru či vytvo­riť nie­čo úpl­ne nové ?

Rád by som budú­ci rok vytvo­ril úpl­ne novú hru. Už ju mám aj zhru­ba vymys­le­nú, tak­že keď budem mať viac času, pus­tím sa do toho.

vyzber

Čo by si odpo­ru­čil slo­ven­ský­mi star­tu­pis­tom, kto­rí chcú roz­be­hnúť vlast­ný pro­jekt?

Odpo­ru­čil by som im, že je urči­te dob­rý nápad roz­bie­hať svoj sen cez cro­wd­fun­ding, hlav­ne ak máte dob­rý nápad a nemá­te zdro­je. Nej­de len o zdro­je, ide aj o ľudí samot­ných, cez Kicks­tar­ter a podob­né strán­ky vám ľudia pomá­ha­jú pro­jekt dotvá­rať, majú dob­ré otáz­ky a nápa­dy. Dokon­ca mi ľudia sami od seba pre­kla­da­li pra­vid­lá do svo­jich rod­ných jazy­kov, iní zas skú­ša­li moju hru a písa­li pri­po­mien­ky. Urči­te odpo­rú­čam.

Pridať komentár (0)