Luma­Fit: Váš sexi osobný tré­ner

Šandi / 11. marca 2014 / Tech a inovácie

Dub­lin­ská spo­loč­nosť Luma­Fit v týchto dňoch pred­sta­vila svoj moderný blu­e­to­oth fit­ness trac­ker. Tento gad­get dokáže zlep­šiť aj vaše špor­tové výkony. 

Vyzerá to tak, že dnešná doba nesmierne praje zaria­de­niam zame­ra­ným na cvi­če­nie a zlep­šo­va­nie špor­to­vých výko­nov. Posledné roky sme boli sved­kami nie­koľ­kých zaria­dení ako Nike Fuel­Band, Fit­bit a Jawbone, ktoré boli uve­dené na trh záro­veň s množ­stvom mobil­ných apli­ká­cií zame­ria­va­jú­cich sa na mera­nie špor­to­vých výko­nov.

Luma­Fit pred­sta­vuje toto zaria­de­nie ako prvé svojho druhu. Má za cieľ stať sa vašim osob­ným tré­ne­rom, ktorý nie­len meria vaše výkony a tlak, ale záro­veň vám aj poradí, či pre­cvi­ču­jete tak, ako máte.

Toto sú síce veci, o kto­rých sme už počuli a dokážu ich aj iné zaria­de­nia, no Luma­Fit vie ešte niečo naviac. Vie byť aj rela­xač­ným tré­ne­rom, ktorý udr­žuje vašu myseľ silnú a zdravú. Luma­Fit Zen apli­ká­cia spre­vá­dza uží­va­teľa aj rela­xač­ným dýcha­ním a vizu­álne zobra­zuje odbú­ra­va­nie vášho stresu. Na roz­diel od väč­šiny podob­ných zaria­dení, ktoré sa nosia na zápästí ruky, Luma­Fit má klipsňu, kto­rou si ho pri­pev­níte k uchu. Sen­zor tak môže mapo­vať pohyb hlavy a tep srdca.

Že by sku­točne osobný tré­ner?

Ak zadáte do apli­ká­cie, že práve robíte drepy, tak vám sama ukáže ako hlboko ich máte robiť. Samoz­rejme, že apli­ká­cia nena­hradí kva­lity tré­nera z fit­ness cen­tra. Postará sa však aspoň o kva­li­fi­ko­va­nejší zdroj infor­má­cií, než ponú­kajú ostatné apli­ká­cie. Pri­čom tieto infor­má­cie sú zalo­žené na rele­vant­ných úda­joch.

Luma­Fit zalo­žil Dar­ran Hug­hes a pôvodne vznikla z Dar­re­no­vej pre­doš­lej spo­loč­nosti Zinc Soft­ware zame­ra­va­jú­cej sa na “bio­fe­ed­back”. Tú zru­šil kon­com roka 2013 a sti­hol ňou zís­kať úcty­hod­ných €650,000 od Ker­nel Capi­tal. Zaria­de­nie Luma­Fit sa ešte na trhu nepre­dáva, no jeho spus­te­nie sa oča­káva v najb­liž­ších týžd­ňoch. Dúfajme, že Luma­Fitu sa bude dariť o tro­chu lep­šie ako Dar­re­no­vej býva­lej spo­loč­nosti Zinc Soft­ware.

Zdroj: lumafit.com

Pridať komentár (0)