Luma­Fit: Váš sexi osob­ný tré­ner

Šandi / 11. marca 2014 / Tech a inovácie

Dub­lin­ská spo­loč­nosť Luma­Fit v tých­to dňoch pred­sta­vi­la svoj moder­ný blu­e­to­oth fit­ness trac­ker. Ten­to gad­get doká­že zlep­šiť aj vaše špor­to­vé výko­ny.

Vyze­rá to tak, že dneš­ná doba nesmier­ne pra­je zaria­de­niam zame­ra­ným na cvi­če­nie a zlep­šo­va­nie špor­to­vých výko­nov. Posled­né roky sme boli sved­ka­mi nie­koľ­kých zaria­de­ní ako Nike Fuel­Band, Fit­bit a Jawbo­ne, kto­ré boli uve­de­né na trh záro­veň s množ­stvom mobil­ných apli­ká­cií zame­ria­va­jú­cich sa na mera­nie špor­to­vých výko­nov.

Luma­Fit pred­sta­vu­je toto zaria­de­nie ako prvé svoj­ho dru­hu. Má za cieľ stať sa vašim osob­ným tré­ne­rom, kto­rý nie­len meria vaše výko­ny a tlak, ale záro­veň vám aj pora­dí, či pre­cvi­ču­je­te tak, ako máte.

Toto sú síce veci, o kto­rých sme už poču­li a doká­žu ich aj iné zaria­de­nia, no Luma­Fit vie ešte nie­čo naviac. Vie byť aj rela­xač­ným tré­ne­rom, kto­rý udr­žu­je vašu myseľ sil­nú a zdra­vú. Luma­Fit Zen apli­ká­cia spre­vá­dza uží­va­te­ľa aj rela­xač­ným dýcha­ním a vizu­ál­ne zobra­zu­je odbú­ra­va­nie váš­ho stre­su. Na roz­diel od väč­ši­ny podob­ných zaria­de­ní, kto­ré sa nosia na zápäs­tí ruky, Luma­Fit má klips­ňu, kto­rou si ho pri­pev­ní­te k uchu. Sen­zor tak môže mapo­vať pohyb hla­vy a tep srd­ca.

Že by sku­toč­ne osob­ný tré­ner?

Ak zadá­te do apli­ká­cie, že prá­ve robí­te dre­py, tak vám sama uká­že ako hlbo­ko ich máte robiť. Samoz­rej­me, že apli­ká­cia nena­hra­dí kva­li­ty tré­ne­ra z fit­ness cen­tra. Posta­rá sa však aspoň o kva­li­fi­ko­va­nej­ší zdroj infor­má­cií, než ponú­ka­jú ostat­né apli­ká­cie. Pri­čom tie­to infor­má­cie sú zalo­že­né na rele­vant­ných úda­joch.

Luma­Fit zalo­žil Dar­ran Hug­hes a pôvod­ne vznik­la z Dar­re­no­vej pre­doš­lej spo­loč­nos­ti Zinc Soft­wa­re zame­ra­va­jú­cej sa na “bio­fe­ed­back”. Tú zru­šil kon­com roka 2013 a sti­hol ňou zís­kať úcty­hod­ných €650,000 od Ker­nel Capi­tal. Zaria­de­nie Luma­Fit sa ešte na trhu nepre­dá­va, no jeho spus­te­nie sa oča­ká­va v najb­liž­ších týžd­ňoch. Dúfaj­me, že Luma­Fi­tu sa bude dariť o tro­chu lep­šie ako Dar­re­no­vej býva­lej spo­loč­nos­ti Zinc Soft­wa­re.

Zdroj: lumafit.com

Pridať komentár (0)