Má šancu Star­bucks pre­ra­ziť medzi skve­lými bra­ti­slav­skými kaviar­nič­kami?

Martin Bohunický / 10. apríla 2016 / Zo Slovenska

Star­bucks čoskoro otvorí v obchod­ných cen­trách svoje prvé pre­vádzky – tíne­džeri šalejú a milov­níci kávy sa chy­tajú za hlavu.

Star­bucks je totiž feno­mén, čo naštve kaž­dého kávič­kára. Nie tak dávno som bol s kama­rá­tom, začí­na­jú­com pra­žia­rom kávy, v piz­zé­rii a pekne ho vyto­čilo len to, že ako kávu ponú­kali Nescafé. Vraj to nie je káva. Tak si pred­stav, čo s ním môže uro­biť taký Star­bucks, v kto­rom je podiel cukru podobný tomu v Coca Cole. Ak nie ešte väčší.

No práve popu­la­rita je to, čo tak kávič­ká­rov štve. Je tu snaha, naučiť piť Slo­vá­kov kva­lit­nej káve a potom si príde nejaká ame­rická “žbr­nda”, ktorú bude chcieť každý. Možno je to otázka ega, napriek tomu mi však dovoľ pove­dať jednu dôle­žitú vec – Star­bucks nie je kon­ku­ren­ciou pre slo­ven­ské kaviarne!

starbucks-tea-india

foto: qz.com

Pre­staňme porov­ná­vať sladký nápoj s kva­li­tou kávou. Kto má rád kva­litnú kávu, ten ju kvôli Star­bucksu piť nepres­tane. Ak nie­kto dote­raz do kaviar­ni­čiek necho­dil a sta­čila mu káva zo super­mar­ketu, Star­bucks jeho postoj nezmení. A ak nejaká tíne­džerka túži fotiť sa s kelím­kom zo Star­bucksu, nezna­mená to, že by tým kaviarne prišli o zákaz­níčku. 

Nemám v pláne robiť Star­bucksu tržby, bol som v ňom raz v Ame­rike a nena­šiel som dôvod, prečo by mi mal pomo­tať hlavu. No ak je niečo medzi tíne­džermi popu­lárne, nemu­síme to auto­ma­ticky tak vo veľ­kom kri­ti­zo­vať a bojo­vať proti tomu. Veď nám to môže byť jedno.

FILE - In this Friday, April 27, 2012, photo, a Starbucks drink waits for a customer to pick it up as barista Josh Barrow prepares another, in Seattle. Starbucks CEO Howard Schultz wants lawmakers to come together to resolve their political gridlock. From Wednesday, Oct. 9, 2013, to Friday, Oct. 11, 2013, the coffee chain is offering a free tall brewed coffee to any customer in the U.S. who buys another person a beverage at Starbucks. (AP Photo/Ted S. Warren, File)

foto: topmobiletrends.com

Na Slo­ven­sku máme nie­koľko vyni­ka­jú­cich kaviar­ni­čiek a skve­lých pra­žia­rov, ktorí sa kon­ku­ren­cie zo strany ame­ric­kého giganta so skve­lým mar­ke­tin­gom báť nemu­sia. Už neži­jeme v dobe, kedy nás obl­bne naj­lac­nej­šia reklama. Už dávno sme na Slo­ven­sku vyzreli na to, aby sme oce­nili najmä kva­litu. Star­bucks je o nie­čom úplne inom a pre úplne iný typ ľudí.

titulná foto: teenvogue.com

Pridať komentár (0)