Mac­bo­oky budú mať od 2018 E Ink klá­ves­nicu

Timotej Vančo / 22. októbra 2016 / Tech a inovácie

Toto je jedna z kon­špi­rač­ných teórií, kto­rým sa dá ťažko uve­riť. Či?

Apple údajne plá­nuje dať do nových Mac­bo­okov v roku 2018 nový druh klá­ves­níc. Mali by to prav­de­po­dobne byť E Ink klá­ves­nice, čiže klá­ves­nice s disp­le­jom, ktorý vyzerá ako atra­ment. Podľa nových infor­má­cií od The Wall Street Jour­nal, výrobca iPho­nov spo­lu­pra­cuje s Aus­trál­skym star­tu­pom s menom Son­der. Son­der by mal do konca roka pred­sta­viť svetu novú blu­e­to­oth E-Ink klá­ves­nicu. Tieto špe­ciálne klá­ves­nice nezob­ra­zujú iba QWERTZ znaky, na aké sme boli dote­raz zvyk­nutí. Tieto klá­ves­nice môžu byť využité na zobra­ze­nie rôz­nych iných zna­kov, abe­cied alebo skra­tiek pre soft­vér ako je naprí­klad Pho­tos­hop, ale aj mnohé iné.

desktop121

Foto: sonderdesign.com

Avšak vie­ro­hod­nosť týchto povestí nie je jasná. Wall Street Jour­nal cituje ano­nymné zdroje a „zozna­muje nás s plánmi“ v odka­zoch na nedávny člá­nok v The Guar­dian, v kto­rom tvrdí, že Apple je v súčas­nej dobe v kon­takte so Son­de­rom a s cie­ľom ich skú­piť. Wall Street Jour­nal ďalej hovorí, že Tim Cook sa na nedáv­nej akcii v Číne stre­tol s výkon­ným ria­di­te­ľom Son­deru – Fran­cis­com Serra-Mar­tin­som. Star­tup Son­der túto infor­má­ciu vyvrá­til, ale nevy­vrá­tili, že ich ria­di­teľ na tej akcii bol.

The Guar­dan ďalej hovorí o zma­za­nom obrázku tejto novej klá­vest­nice. Apple by malo prav­de­po­dobne vlast­niť a skú­mať tento nový spô­sob klá­ves. Bliž­šie špe­ci­fi­ká­cie zatiaľ hovo­ria o pod­svie­tení a zobra­zo­vaní E Ink disp­leja na kaž­dom klá­vese. Žev­raj práve tento druh klá­ves­nice bol videný na akcii v tech inku­bá­tore orga­ni­zá­cie Foxconn. Foxconn je výrobný par­tner Apple a podľa Wall Street Jour­nal aj čoskorý inves­tor do star­tupu Son­der.

Ako uvá­dza The Guadian, toto by bol znovu krok Apple, ktorý by naša spo­loč­nosť ozna­čila za nepo­pu­lárny, ale časom by sa stal novým štan­dar­dom medzi klá­ves­ni­cami. Dyna­mické klá­ves­nice, ktoré menia znaky na disp­leji sú už dneš­ným štan­dar­dom v smart­fó­noch, táto tech­no­ló­gia, by sa ale mala pre­niesť aj na počí­tače a note­bo­oky.

maxresdefault

foto: mashable.com

Časom teda sami uvi­díme, či to sú len klam­livé infor­má­cie z rôz­nych zdro­jov alebo oča­ká­vaná novinka, ktorá nám uľahčí prácu na počí­ta­čoch.

Zdroj článku: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mashable.com

Pridať komentár (0)